Conditions générales l'application PlanB@VRB

1. Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Door deze PlanB@VRB App van Vanbreda Risk & Benefits NV (hierna Vanbreda) te installeren en/of te gebruiken, verklaart u als gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

2. Waarvoor kan ik deze PlanB@VRB App gebruiken?

Deze PlanB@VRB App is essentieel om medische kosten in te dienen of een hospitalisatie aan te geven voor Plan B. U kan de kaarten, die voor u beschikbaar zijn, digitaal opladen in de app om zo altijd en overal toegang te hebben tot de juiste gegevens.

U installeert de PlanB@VRB App eenvoudig via de website https://planb.vanbreda.be/. Voor de installatie zelf is geen identificatie vereist.

Wil u kaarten opvragen, een hospitalisatie aangeven of medische kosten indienen, moet u een aantal persoonlijke gegevens opgeven. Zo kan Vanbreda elke aanvraag correct verwerken.

3. Moet ik de originele documenten bijhouden?

Het origineel van de documenten die u via de PlanB@VRB App indient, moet u bijhouden en aan Vanbreda bezorgen indien zij hierom vraagt.

4. Kan ik de kosten bij meerdere verzekeraars indienen?

Door de documenten in te dienen, bevestigt u dat u de terugbetaling van de ingediende medische kosten alleen via Vanbreda vraagt. Indien de kosten door een andere verzekering of tussenkomst worden terugbetaald, moet u Vanbreda hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dat geval heeft u geen recht op terugbetaling via Vanbreda.

5. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Zowel de persoonsgegevens die u invult om kaarten aan te vragen, kosten in te dienen of een hospitalisatie aan te geven, als de bijlagen die u toevoegt, verwerkt Vanbreda in het kader van de uitvoering van de verzekeringspolis, het beheer van de verzekeringspolis, de behandeling van de aanvraag en/of het schadegeval.

Deze gegevens worden bewaard en verwerkt in een werkomgeving die afgescheiden is van onze business.

Soms moet Vanbreda, voor de uitvoering van de overeenkomst, medische en/of gevoelige gegevens van u verwerken. Door het bezorgen van dergelijke medische en/of gevoelige gegevens geeft u Vanbreda hier uw uitdrukkelijke toestemming voor.

Als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of verplicht is door de wet, kan Vanbreda uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (verzekeraars, experten, controle-artsen,…). Als een onderaannemer of leverancier uw persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit steeds op een beveiligde wijze en enkel met het oog op het uitvoeren van hun specifieke opdracht. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer dit wijzigt, informeert Vanbreda u op voorhand.

Meer informatie over het privacybeleid van Vanbreda, uw rechten (inzage, rectificatie, bezwaar, …), de bewaartermijnen en over andere verwerkingen die gebeuren in het kader van de goede werking van Vanbreda vindt u terug op www.vanbreda.be/nl/privacy.

6. Wat is de extra dienst AssurPharma?

Door uw kaarten via de PlanB@VRB App aan te vragen, krijgt u automatisch toegang tot de extra dienst AssurPharma. Dit betekent dat u voortaan uw apothekerskosten rechtstreeks en digitaal naar Vanbreda kunt laten verzenden door de apotheker. U ontvangt digitale barcodes in uw app, die u bij de apotheker laat inscannen. Vanbreda ontvangt de gegevens digitaal en verwerkt uw kosten op basis hiervan, volgens de voorwaarden van uw plan. Het papieren BVAC-attest dat u bij de apotheek krijgt, hoeft u niet meer aan Vanbreda te bezorgen.

7. Welke voorwaarden zijn verbonden aan de extra dienst AssurPharma?

Bij gebruik van de barcode bij de apotheek, gaat u ermee akkoord dat uw kosten digitaal worden verzonden naar Vanbreda en dat de uitbetaling van de kosten gebeurt op het bankrekeningnummer dat u aan Vanbreda heeft doorgegeven via uw gebruikersprofiel.

Alle afrekeningsnota’s i.v.m. uw kosten worden verstuurd naar uw e-mailadres. Een wijziging van uw bankrekeningnummer of e-mailadres kan u steeds doorgeven via PlanBHospi@vanbreda.be.

8. Hoe weet ik welke kosten ik ingediend heb?

Na het indienen van medische kosten en/of het aangeven van een hospitalisatie, krijgt u een bevestigingsmail van Vanbreda. Aan deze bevestigingsmail is een kopie van de door u toegevoegde bijlagen gehecht. Deze bevestigingsmail wordt verzonden naar de account die gekoppeld is aan dit gebruikersprofiel.

9. Is de PlanB@VRB App altijd beschikbaar?

Vanbreda besteedt de grootste zorg aan zowel de kwaliteit als de gebruiksvriendelijkheid van deze PlanB@VRB App.

Vanbreda tracht deze PlanB@VRB App 7 dagen per week 24 uur per dag toegankelijk te maken. Het kan zijn dat Vanbreda haar dienstverlening via deze PlanB@VRB App geheel of gedeeltelijk onderbreekt om de mogelijkheden van deze PlanB@VRB App aan te passen. Zij garandeert geen enkele waarborg op toegang, beschikbaarheid of reactietijd. Indien dit nodig is voor onderhoud en bij fraude, kan Vanbreda de dienstverlening via de PlanB@VRB App aanpassen of onderbreken. Vanzelfsprekend zal Vanbreda trachten om de duur van een onderbreking zoveel mogelijk te beperken. Bij onderbrekingen zal zij de gebruiker hier niet op voorhand over inlichten.

10. Welke verantwoordelijkheid heeft Vanbreda?

Behalve bij zware of opzettelijke fout zijn noch Vanbreda noch haar werknemers aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving of het verlies van opportuniteiten) die u ondervindt door het gebruik van de PlanB@VRB App of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, ongeacht de reden.

11. Kunnen deze algemene voorwaarden veranderen?

Vanbreda kan de inhoud van deze algemene voorwaarden steeds aanpassen. Het is daarom belangrijk dat u deze regelmatig naleest.

12. Van wie zijn de eigendomsrechten van deze PlanB@VRB app?

Alle eigendomsrechten met betrekking tot deze PlanB@VRB App, maar ook op haar inhoud zijn van Vanbreda. U krijgt enkel een niet exclusieve gebruikslicentie om deze PlanB@VRB App te gebruiken voor het doel waarvoor zij ter beschikking is gesteld.

U mag daarom niets uit deze PlanB@VRB App kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

13. Gebruikt Vanbreda cookies?

Vanbreda gebruikt cookies verbonden aan deze PlanB@VRB App. Meer informatie over haar cookiebeleid vindt u hier terug.

Nous sommes là pour vous.