Verzakingsrecht

U kunt de overeenkomst zonder boete en zonder motivering opzeggen binnen 14 kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop u de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame drager hebt ontvangen, indien dit later is. U kunt dit doen door middel van een aangetekende brief gericht aan Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 1240 Antwerpen. U vermeldt daarin uw gegevens, de overeenkomst die u wenst te herroepen (incl. datum bestelling/ontvangst en polisnummer). Uw opzegging heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving.

In deze gevallen bent u slechts gehouden tot de betaling van de premie voor de periode waarin de dekking gegeven werd. Bij gebreke aan het uitoefenen van het recht op verzaking, zal de dekking gehandhaafd blijven overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de overeenkomst. De wetgeving die de grondslag vormt voor de precontractuele betrekkingen:

  • Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht
  • Deel 6 Verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
  • Het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

Recht van toepassing op de verzekeringsovereenkomst: in principe het Belgische recht en in het bijzonder de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.