Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage 2022

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Wijninckxbijdrage 2021

Hoe wordt de Wijninckxbijdrage berekend?

Sinds 2019 wordt de Wijninckxbijdrage berekend op basis van de volledige pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) tot 1 januari van het bijdragejaar. Deze berekening is gebaseerd op de informatie die voor elke werknemer en zelfstandige aanwezig is in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) en aangeleverd werd door de verzekeraars en pensioenfondsen.

Wens je meer informatie over de nieuwe berekeningswijze van de Wijninckxbijdrage? Raadpleeg dan de website van DB2P voor meer details.

Wat is de rol van Sigedis?

Aangezien de nieuwe Wijninckxbijdrage berekend wordt op basis van de totale pensioenreserves van álle aanvullende pensioenen, heeft enkel Sigedis een volledig zicht op de correcte bedragen en berekeningen.

Als je dit jaar een Wijninckxbijdrage moet betalen, werd je daarvan onlangs door Sigedis op de hoogte gebracht via jouw e-box of per brief. Sigedis stelt alle parameters en bedragen die nodig zijn voor de berekening ter beschikking via de databank DB2P. In de rubriek ‘Wijninckxbijdrage’ kan je steeds de actuele informatie over deze bijdrage voor uw werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders raadplegen, evenals de details van de berekening en de betalingsinstructies.

Betaal jouw bijdrage tijdig

Het is belangrijk dat je jouw Wijninckxbijdrage tijdig betaalt via de RS(V)Z. Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald wordt, zal een verhoging toegepast worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend op de uiterste betalingsdatum.

Gere­la­teer­de berichten

Transparantiewet resize website 1

Nieu­we wet brengt trans­pa­ran­tie in de twee­de pensioenpijler

Pension consultancy
13.03.2023

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Lees meer
Lees meer over Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler
Foto blog VAPZ IPT e1500897881229

Zor­ge­loos met pen­si­oen met IPT & VAPZ

Pension consultancy
19.07.2017

De overheid wil met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om de levensstandaard na pensionering vast te houden.

Lees meer
Lees meer over Zorgeloos met pensioen met IPT & VAPZ