Nieuw sinds 1 januari: onmiddellijke aansluiting en onmiddellijk verworven reserves voor uw werknemers

De wet van 27 juni 2018 schaft sinds 1 januari 2019 de toepassing van een minimum aansluitingsleeftijd en verwervingsperiode binnen aanvullende pensioenstelsels af.

Onmiddellijke aansluiting en onmiddellijk verworven reserves voor uw werknemers sinds 1 januari 2019

De wet van 27 juni 2018 schaft sinds 1 januari 2019 de toepassing van een minimum aansluitingsleeftijd en verwervingsperiode binnen aanvullende pensioenstelsels af.

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)  liet tot 31 december 2018 toe om de aansluiting van werknemers op een aanvullend pensioenstelsel (zowel dekking leven als dekking overlijden) uit te stellen tot uiterlijk de leeftijd van 25 jaar (dit is de zogenaamde ‘wachtperiode’). Tevens voorzag de wetgeving dat patronaal gefinancierde reserves pas verworven zijn na maximum één jaar, tenzij het pensioenreglement hiervan afwijkt en een snellere verwerving voorziet. Dit is de zogenaamde ‘drempelperiode’. Let wel: persoonlijk gefinancierde reserves zijn wel steeds onmiddellijk verworven.

Op Europees niveau wenste men via een richtlijn (Richtlijn 2014/50/EU) de toepassing van wacht- en drempelperiodes aan banden te leggen omdat deze periodes vaak nadelige effecten hadden op het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, en meer specifiek op het niveau van aanvullende pensioenopbouw.

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn omgezet in Belgische wetgeving, maar is in zijn wet van 27 juni 2018 veel verder gegaan dan wat deze richtlijn oplegde aan de lidstaten. Gevolg van deze wetgeving is dat voortaan alle werknemers die aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoen, onmiddellijk moeten worden aangesloten. Tevens zullen de patronaal gefinancierde reserves onmiddellijk verworven zijn, ook al gaat men binnen het jaar uit dienst.

Wat zijn de gevolgen in de praktijk vanaf 1 januari 2019?

Wachtperiodes mogen niet langer worden toegepast en de werknemers dienen onmiddellijk te worden aangesloten. Enige vorm van aansluitingsleeftijd voorzien in het pensioenreglement zal niet langer kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld: als uw reglement een aansluitingsleeftijd voorziet van 25 jaar, dan zal de werknemer die op 1 januari 2019 slechts 23 jaar is, toch onmiddellijk dienen te worden aangesloten. Ook voor nieuwe indiensttredingen mag geen aansluitingsleeftijd meer worden toegepast.

De afschaffing van de drempelperiode zal ook een niet te onderschatten impact hebben. Vermits de reserves voortaan onmiddellijk verworven zijn, zal het aantal slapers* groeien die dan vaak recht hebben op zeer kleine reserves wanneer zij kort na indiensttreding terug uit dienst gaan. Dit verhoogt de administratieve last, want ook deze kleine reserves zullen verder beheerd dienen te worden.

De wet voorziet wel dat voor de allerkleinste reserves tot 150 EUR (te indexeren bedrag) aan de aangeslotene geen keuze gegeven dient te worden bij uittreding om zijn of haar reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling. Het is wel mogelijk om in het pensioenreglement de keuze voor overdracht toch te voorzien. Indien deze keuze niet wordt voorzien, moet de kennisgevingsprocedure bij uittreding niet worden gevolgd en blijven de verworven reserves behouden bij de pensioeninstelling. De aangeslotene wordt dan automatisch een slaper* ‘zonder wijziging van de pensioentoezegging’. De inrichter is in dat geval dan ook niet verplicht om een keuze voor overlijdensdekking aan te bieden.

*Slapers zijn personen die niet langer in dienst zijn binnen de onderneming of de bedrijfssector, maar die, op het ogenblik dat zij de onderneming of de sector hebben verlaten, hun pensioenreserves in het pensioenplan hebben achtergelaten en dus niet hebben overgedragen.

Saskia Defreyne

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 67 of via e-mail: ebservices@vanbreda.be.