Aanvullende pensioenen en het eenheidsstatuut: een nieuw advies van de Nationale Arbeidsraad brengt meer duidelijkheid

Sociale partners hebben recent een akkoord bereikt over geharmoniseerde pensioenstelsels en hopen hiermee dat sectoren en ondernemingen over voldoende inzichten beschikken om hun harmonisatietraject inzake aanvullende pensioenen verder te zetten.

Aanvullende pensioenen en het eenheidsstatuut: een nieuw advies van de Nationale Arbeidsraad brengt meer duidelijkheid

Historisch kader

De wetgever beoogde met de wet van 5 mei 2014, het verschil tussen arbeiders en bedienden met betrekking tot aanvullende pensioenen geleidelijk te laten verdwijnen binnen de tienjarige periode 2015-2025. Deze wet bracht echter tal van toepassingsproblemen met zich mee waardoor de harmonisatie vertraging opliep. Net voor het jaareinde liet de Nationale Adviesraad met haar advies nr. 2155 haar licht schijnen op deze problematiek en trachtte zij verduidelijkingen aan te brengen.

Harmonisatie van de essentiële elementen in het pensioenstelsel

Rode draad doorheen het advies is dat men bij de analyse tot harmonisatie steeds een onderscheid dient te maken tussen alles wat betrekking heeft op de kern van de pensioentoezegging, en alles wat eerder te maken heeft met de uitvoering van de pensioentoezegging. Het is immers zo dat enkel de essentiële elementen van de toezegging dienen geharmoniseerd te worden.

Wat verstaat men onder een essentieel bestanddeel?

 • Het type plan (een plan met een vaste bijdrage, een vaste prestatie of een cash
  balance)
 • De berekeningsparameters:
  • brutopercentage, referentieloon binnen een vaste bijdrageplan
  • referentieloon, diensttijd binnen een vaste prestatieplan
 • De waarborgen pensioen, overlijden en premievrijstelling

Noteer dat de invaliditeitsdekking niet beoogd wordt door het eenheidsstatuut

 • Pensioenleeftijd
 • Dezelfde keuzemogelijkheden en default keuze binnen een cafetariaplan

Verschillen inzake pensioeninstelling (verzekeraar dan wel pensioenfonds), de voorschotregeling, het beheer van het pensioenplan binnen tak 21 dan wel tak 23 alsook de technische interestvoet worden als bijkomend beschouwd en vallen niet onder de harmonisatieverplichting.

Harmonisatie van pensioenplan op sectorniveau

Daarnaast formuleert het advies nog enkele denkpistes om pensioenplannen van arbeiders en bedienden op sectorniveau te harmoniseren. De tijd dringt immers en men heeft tot begin 2023 om sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten om verschillen in het aanvullend pensioenplan tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

Het advies moedigt de ondernemingen bovendien aan om de harmonisatieplannen verder uit te rollen en de sectoren niet af te wachten. Een onderneming kan immers haar harmonisatietraject uitrollen onder de voorwaarde dat bijdragen gestort in sectorplannen worden afgetrokken van de ondernemingsbijdragen.

Blijft de historische keuze inzake aanvullende pensioenplannen overeind?

Tot slot lanceert het advies ook de idee van de historische keuze. Een verschil in behandeling tussen aanvullende pensioenplannen van arbeiders – bedienden kan immers te wijten zijn aan collectieve keuzes die de één of andere categorie in het verleden heeft genomen en niet zozeer te wijten zijn aan de hoedanigheid van de beroepscategorie op zich. Een vaak voorkomend voorbeeld is de situatie waarbij de ene werknemerscategorie koos voor een onmiddellijke loonsverhoging (cash of alternatief voordeel zoals maaltijdcheques of ecocheques) daar waar de andere werknemerscategorie koos om de loonsverhoging te injecteren in het aanvullend pensioenplan.

In sommige dossiers waar er verschilpunten blijven bestaan inzake aanvullend pensioen, kan de historische keuze een verantwoording zijn voor het behoud van het verschil mits staving aan de hand van de nodige collectieve bewijsstukken. Het spreekt voor zich dat omzichtig dient te werk gegaan worden met dergelijke denkpiste, dat dit dossier per dossier verdere analyse vraagt en de harmonisatie van de aanvullende pensioenplannen hierbij de nodige prioriteit verdient.

Zowel dit advies alsook het tewerkstellingsakkoord binnen het grootste paritair comité voor de bedienden (PC 200) waar er met de tijdelijke premie een aanzet is gegeven tot verder harmonisatiewerk, werden genomen in de hoop de vooropgestelde deadline te halen.

Valérie Rogge

Wij zijn er voor u.

Vanbreda Risk & Benefits kan u ondersteunen met adviesverlening rond dit harmonisatietraject onder de vorm van berekeningen, juridische advisering, suggesties voor planaanpassingen. Voor meer informatie kan u terecht bij uw account manager of via mail: ebservices@vanbreda.be.