Zelfstandigen kunnen arbeidsongeschiktheidsverzekering verlengen tot 65 jaar

Zelfstandigen kunnen sinds 1 juni hun arbeidsongeschiktheidsverzekering verlengen tot 65 jaar. Wat zijn de mogelijkheden en in welke mate zal dit de tarifering van de verzekeraars beïnvloeden?

Zelfstandigen kunnen arbeidsongeschiktheidsverzekering verlengen tot 65 jaar

Op 1 juni publiceerde Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, een gedragscode om de looptijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te verlengen tot 65 jaar indien zij dat wensen.

Voor meer dan 61.000 zelfstandigen voorziet hun verzekering gewaarborgd inkomen nog in een eindleeftijd van 60 à 64 jaar. Aangezien de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan verstrengd zijn en velen dus langer aan het werk zullen moeten blijven, is het aangewezen om ook het gewaarborgd inkomen af te stemmen op die latere pensioenleeftijd.

De gedragscode is van toepassing op de lopende verzekeringen gewaarborgd inkomen die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de verzekerde oefent een zelfstandige beroepsactiviteit uit;
  1. de verzekering keert een rente uit bij arbeidsongeschiktheid van de zelfstandige;
  1. de huidige eindleeftijd van de polis bedraagt minimum 60 jaar en maximum 64 jaar;
 • en dit ongeacht of het een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft of een aanvullende waarborg in een pensioenplan.

  Voorstel tot verlenging

  In bovenstaand geval kunnen zelfstandigen aan hun verzekeraar een voorstel vragen om de eindleeftijd van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlengen tot 65 jaar, zonder (nieuwe) medische vragenlijst. Ze moeten de aanvraag indienen vóór 1 juni 2021 en ten laatste wanneer de dekking zoals voorzien in de huidige polis verstrijkt.

  Indien de zelfstandige niet tijdig een aanvraag indient of niet ingaat op het nieuwe verzekeringsvoorstel, behoudt hij het recht om nadien een voorstel tot verlenging aan te vragen. De verzekeraar is dan echter niet meer gebonden aan de gedragscode en kan dan wel medische formaliteiten vragen. Voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn op het moment van de aanvraag tot verlenging, kan de verzekeraar vrij beslissen of en onder welke voorwaarden hij een verzekeringsvoorstel uitbrengt.

  Vanbreda bekijkt nog hoe elke verzekeraar deze gedragscode in de praktijk zal toepassen en in welke mate dit o.a. hun tariefzetting zal beïnvloeden.

  Indien u de mogelijkheden wenst te onderzoeken om uw polis te verlengen, kunt u uiteraard steeds terecht bij uw account manager.