Betalen juweliers eerlijke verzekeringspremies?

Als verzekeringsmakelaar krijg je wel eens te horen dat verzekeringen altijd te duur zijn. Maar is dat wel zo? Is verzekeren nattevingerwerk of zit er een logica en structuur in het bepalen van een premie? En is die premie dan te hoog of te laag voor een juwelier? Of anders gezegd, bent u bereid deze prijs te betalen voor zekerheid en een gerust gevoel?

Betalen juweliers eerlijke verzekeringspremies?

Solidariteit

In de praktijk is het wel iets ingewikkelder dan dit, maar in theorie komt verzekeren erop neer om voldoende bijdragen te innen bij alle aangeslotenen om de schades bij diezelfde aangeslotenen te kunnen uitbetalen. Uitgangsbasis van het systeem is het solidariteitsprincipe. Iedereen draagt premies bij om de schadegevallen van enkelen te kunnen financieren. De kost / het risico van een schadegeval wordt als het ware verdeeld over alle aangeslotenen. In die zin is een verzekering dus theoretisch altijd goedkoper dan individueel in te staan voor de betaling van eigen schade.

Balans

In ideale omstandigheden zijn de premies en de schades mooi in balans. Maar verzekeren is jammer genoeg geen exacte wetenschap. Verzekeraars moeten zo goed mogelijk de frequenties en omvang van de schades inschatten. Hiervoor doen zij beroep op statistieken en kansberekening. Op basis van die inschattingen wordt er bepaald hoeveel premie er nodig is om een juiste verdeelsleutel te kunnen toepassen. Immers: elke verzekerde wil maar een bijdrage doen in het solidair systeem in functie van zijn eigen risico. Het is evident dat een kleine juwelier minder premie zal bijdragen dan een grote juwelier.

Langetermijnvisie

De resultaten van een verzekeraar hangen dus af van de omvang van de schadegevallen. Is het totale schadebedrag op een jaar hoger dan oorspronkelijk werd ingeschat, dan draait een verzekeraar verlies. Is de totale schade echter lager, dan is er winst. Het ene jaar is het andere niet. Gespecialiseerde verzekeraars bekijken hun resultaten daarom op lange termijn. Het principe van de langetermijnvisie kan je het best vergelijken met het verhaal van de 7 vette en 7 magere jaren in Egypte uit de godsdienstlessen op de lagere school.

Opportunisme

Gespecialiseerde verzekeraars trachten hun premies status quo te houden in zowel de vette als de magere jaren. Daardoor worden zij, op de rustige momenten met weinig schade, vaak geconfronteerd met de lage premies van opportunistische verzekeraars die zich op de markt van de juweliersverzekeringen wagen,. Maar zoals Machiavelli het ooit verwoordde: een veel voorkomende fout is bij goed weer geen rekening houden met de storm. En deze opportunistische verzekeraars verdwijnen vaak even snel dan dat ze tevoorschijn kwamen.

Conclusie

Achter elke verzekeringspremie zit een doordachte logica. Op basis van de langetermijnresultaten van de diverse gespecialiseerde verzekeraars kan men vanuit het oogpunt van de juweliers stellen dat de actuele premies ‘eerlijke’ premies zijn. Al zal voor een juwelier die nooit schade heeft de premie eerder duur lijken, terwijl een juwelier die een grote schade heeft gehad de omvang van de premie sneller kan relativeren. De belangrijkste vraag voor uzelf blijft echter: is het besparen op uw verzekeringspremie u de onzekerheid en ongerustheid waard of niet?

Nick Van den Broeck