Ketenaansprakelijkheid legt grote last op schouders van bouwheer

Wist u dat u als bouwheer ook kunt opdraaien voor de sociale en/of fiscale schulden van uw (onder)aannemers?

Een aannemer die nalaat om de nodige inhoudingen uit te voeren op de facturen van een onderaannemer met schulden, kan zelf opdraaien voor die schulden.

Sinds begin 2008 is elke bouwheer aansprakelijk voor de sociale en/of fiscale schulden die zijn (onder)aannemer heeft bij de opstart van een project en bij elke betaling van een factuur in het kader van de bouwovereenkomst.

Om dit systeem te optimaliseren werd begin 2012 de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid of “ketenaansprakelijkheid” ingevoerd voor (onder)aannemers. Als (ondern)aannemers hun verplichtingen niet nakomen, kan de RSZ of de fiscus stapsgewijs hoger in de keten sociale bijdragen/fiscale schulden innen.

Door de recente programmawet is die ketenaansprakelijkheid nu ook uitgebreid naar de bouwheer. Die is dus niet alleen verantwoordelijk voor de schulden van zijn directe aannemer, maar ook voor die van de (sub)onderaannemers in de keten.

Wat betekent dit nu concreet?

Een aannemer die nalaat om de nodige inhoudingen uit te voeren op de facturen van een onderaannemer met schulden, kan zelf opdraaien voor die schulden.

Als deze aannemer de ingebrekestelling wegens aansprakelijkheid niet betaalt binnen de 30 dagen, zal hij met inhoudingsplicht* vermeld worden. Met de doorgestorte inhoudingen worden de schulden van de onderaannemer lager in de ketting aangezuiverd.

Als deze inhoudingsplicht niet volstaat om de openstaande rekeningen te betalen, kan de aannemer hogerop in de keten aangesproken worden. Als alle vorige invorderingen nog niet volstaan, kan ook de opdrachtgever of bouwheer** aangesproken worden.

Kunt u zich contractueel beschermen?

Mits een correcte inhouding op de facturen van uw betwiste medecontractant (35% sociale schulden/15% fiscale schulden) en doorstorting naar de RSZ en fiscus, bent u als opdrachtgever niet langer verantwoordelijk voor de schulden van uw directe (onder)aannemer.

* Op de website www.socialsecurity.be vindt u een tool om na te gaan of een aannemer onder deze regelgeving valt en of u de inhouding al dan niet moet doen. We adviseren u om de resultaten van de zoekopdracht af te drukken en bij uw facturen te bewaren.

** Natuurlijke personen die enkel voor privédoeleinden handelen vallen niet onder de inhoudingsplicht.

Eli Hemelaer

Wij zijn er voor u.