Hoe als werkgever omgaan met arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Stilstaan bij arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim is zinvol voor elke werkgever. Concrete cijfers tonen aan dat vandaag ongeveer 1% van de werknemerspopulatie langdurig afwezig is wegens ziekte, terwijl 4% zich sporadisch kortstondig ziek meldt. Zij ondervinden weleens klachten, maar langer dan een maand zijn ze nooit afwezig.

Hoe als werkgever omgaan met arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Een verzekering gewaarborgd inkomen is al lang niet meer nieuw. Wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met tegenslag kan hij hierop terugvallen. Een ongeval, ziekte of een psychische aandoening kan tenslotte iedereen overkomen. Omdat een uitkering van het ziekenfonds maximaal 60% van het begrensde maandelijks brutoloon bedraagt (3 705,73 EUR per 01/09/2018), krijgen werknemers die langdurig ziek zijn er vaak nog financiële moeilijkheden bovenop.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen – een arbeidsongeschiktheidsverzekering noemt men het soms ook – wordt die kloof met het feitelijke maandloon (deels) gedicht. Dat is voor de betrokkene tenminste al een zorg minder.

Toenemend aantal psychische aandoeningen

Vanbreda Risk & Benefits neemt op verzoek van werkgevers het administratief beheer van deze collectieve polissen op zich. Daarnaast streven we er ook naar om een partner te zijn in het HR-beleid dat een onderneming voert rond arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

“Een verzekeringspolis an sich zal het toenemend aantal psychische aandoeningen niet terugdringen”, zegt Business Manager Income Care Evelyne Lauwers. “We richten ons niet alleen op het moment waarop het risico zich voordoet. Minstens zo belangrijk vinden we de preventie en, wanneer een werknemer toch uitvalt, het remediëren. Is het bijvoorbeeld wenselijk of noodzakelijk om aangepast werk te voorzien voor iemand die terugkeert na langdurig ziek te zijn? Dat kan deel uitmaken van een groter plaatje van uitgewerkte reactiveringstrajecten.”

Die trajecten worden dan opgenomen door een partner. “We geloven dat het waardevol is om ervaringen te delen en partners aan te reiken waar we mee samenwerken. Dat maakt het voor de werkgever makkelijker om op dat terrein zijn weg te vinden.”

Want dat mag duidelijk zijn: als werkgever moet je plaatsnemen achter het stuur. Ruim 70% van de werknemerspopulatie geeft blijk van een verhoogd risico op uitvallen. Vandaag zijn zij nog aan de slag, maar ze kampen met klachten die op korte of langere termijn tot ziekteverzuim kunnen leiden.

Uitgekiende en actieve aanpak

Aan de zijlijn postvatten en erop rekenen dat het probleem zichzelf oplost, valt dan ook af te raden. Alleen door een uitgekiende en actieve aanpak in te bedden in een strategisch HR-beleid kan het tij gekeerd worden.

Door initiatieven op te zetten die komaf maken met hun verzuchtingen, kan vermeden worden dat deze werknemers op de bank belanden. In een passend antwoord op hun aanhoudende fysieke of psychische klachten, ligt de oplossing. Door werkgevers in contact te brengen met partners die de nodige kennis en ervaring hebben, tracht Vanbreda Risk & Benefits bij te dragen tot een oplossing ter preventie van (langdurig) absenteïsme.

Als men in het verleden een partner onder de arm nam om de re-integratie van langdurig afwezige werknemers te bevorderen, dan was dit vooral om de financiële kost voor de verzekeraar beperkt te houden.

Vanbreda Risk & Benefits is overtuigd dat dit beter werkt wanneer dit past in een bredere re-integratieaanpak die gevolgd wordt door de werkgever  en waarbij een optimale communicatie tussen de werkgever, de externe partner en Vanbreda belangrijk is.

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons via ebservices@vanbreda.be.