Re-integratie van langdurig afwezige werknemers: hoe pak je dat aan?

De polis gewaarborgd inkomen voorkomt dat werknemers het financieel moeilijk krijgen wanneer ze langdurig afwezig zijn. Tegelijk is het ook belangrijk dat de werkgever tijdig stilstaat bij de aanpak van hun re-integratie.

Re-integratie van langdurig afwezige werknemers: hoe pak je dat aan?

Op de arbeidsmarkt is een verzekering gewaarborgd inkomen haast een vast onderdeel van het loonpakket geworden. Voor werknemers betekent het een enorme geruststelling. Indien ze langdurig ziek worden, kunnen ze weliswaar rekenen op een uitkering van het ziekenfonds. Alleen kan die maximaal 60% van het begrensde maandelijkse brutoloon bedragen (3 705,73 EUR per 01/09/2018). Dat ga je financieel al snel voelen. Een gewaarborgd inkomen zal in dat geval die kloof (deels) dichten.

Toch is het belangrijk dat deze polis niet onterecht gebruikt wordt voor zieke of langdurige afwezige werknemers waar werkhervatting een reële optie is. Wanneer iemand voor een langere periode afwezig blijft, moet ook worden stilgestaan bij de oorzaak. Die kan gezocht worden in de privé omgeving of op de werkvloer of een combinatie van beide. Een aantal langdurig afwezige werknemers signaleert dan een situatie of gang van zaken die nefast blijkt voor de psychische of fysieke gezondheid.

Zo ligt bij een vijfde van de werknemers die langdurig afwezig zijn omwille van een burn-out een arbeidsconflict aan de basis. De vraag die de werkgever zich dan moet stellen, is duidelijk: hoe pak ik dit conflict aan wanneer deze werknemer straks terugkeert naar de werkvloer?

Actief re-integratiebeleid voeren

Ook is het belangrijk dat de werkgever weet dat arbeids(on)geschiktheid een spectrum is. Het is geen schakelaar die op nul of één staat. Zoals een situatie gradueel het werkplezier van een werknemer ten gronde kan richten, zo zal diezelfde werknemer geleidelijk weer beter in zijn vel gaan zitten indien er voldoende positieve stimulansen zijn.

Het hoeft niet te verbazen dat een langere periode van afwezigheid de drempel voor deze werknemer vaak groter maakt om terug te keren. Zeker wanneer hij of zij af te rekenen had met psychische problemen. Angst, twijfels en onwennigheid kunnen dan een manifest gevoel van onzekerheid in de hand werken. Een boel vragen steken de kop op: Zal ik nog wel meekunnen? Wat zullen mijn collega’s zeggen? Hoe kijkt mijn leidinggevende aan tegen de reden van mijn afwezigheid?

Daarom is het belangrijk dat de werkgever vooraf overleg pleegt met zowel de betrokkene als de arbeidsgeneesheer. Zo krijgt hij inzicht in het genezingsproces van de werknemer. Ook kan dan in samenspraak bekeken worden of die zich klaar voelt om terug te keren en hoe hij of zij zelf die terugkeer ziet. De arbeidsgeneesheer kan daarbij een klare kijk scheppen op hoe de arbeidsomgeving kan worden aangepast en waar dit mogelijk is.

Meer dan administratief beheer

Vanbreda Risk & Benefits hanteert rond de verzekering gewaarborgd inkomen een aanpak die verder gaat dan louter het administratieve beheer van deze collectieve polissen. Het is onze ambitie om werkgevers bewust te doen nadenken over hun visie op en aanpak omtrent arbeidsongeschiktheid.

Een eerste stap kan de opmaak van een plan zijn dat nagaat welke componenten de werkgever precies wil vergoeden. Daarbij duiken dan een reeks vragen op die hem verplichten om na te denken over het beleid dat hij hierrond wil voeren. Wil hij bijvoorbeeld financiële maatregelen treffen die werknemers motiveren om sneller het werk te hervatten? Vindt hij het belangrijk om accenten te kunnen leggen in aandoeningen? Wil hij als werkgever alleen de meest ernstige gevallen van arbeidsongeschiktheid vergoeden? Is er sprake van een intern reïntegratiebeleid of wil men werken met een reïntegratiepartner?

Ook wordt er gezocht naar het beste financieringsvehikel. Zo kan een plan rond arbeidsongeschiktheid slechts deels verzekerd zijn. De werkgever kan er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om het vervanginsinkomen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid zelf te dragen.

Door de ervaringen van andere klanten met de betrokken werkgever te delen, zal bovendien sneller duidelijk worden wat precies komt kijken bij een doordacht HR-beleid rond de re-integratie van langdurig afwezige werknemers.

Inzicht en feedback

Om de cirkel dan helemaal rond te maken, koppelt Vanbreda Risk & Benefits op gepaste tijdstippen terug over de inmiddels uitbetaalde schade. Ook krijgt elke werkgever feedback over het profiel van zijn verzekerde populatie. Waar bevinden zich de risicogroepen? Welke aandoeningen komen het vaakst voor?

Indien er met een reïntegratiepartner samengewerkt wordt, kan die rapporteren over de mate waarin een re-integratie effectief was. De dataset die aangereikt wordt via Vanbreda kan door de werkgever bovendien aangewend worden om aan preventie te doen.

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons via ebservices@vanbreda.be.