Wat is het verschil tussen minimale rendementsgarantie, WAP-garantie en maximale referentierentevoet?

De rendementen van aanvullende pensioenen zijn de laatste maanden brandend actueel. Daarbij wordt vaak geschermd met verschillende termen zoals de minimale rendementsgarantie, de WAP-garantie en de maximale referentierentevoet. Maar wat betekenen deze termen precies en wat is nu juist het verschil?

De rendementen van aanvullende pensioenen zijn de laatste maanden brandend actueel.

De minimale rendementsgarantie en de WAP-garantie zijn synoniemen. Dit is het minimale rendement dat u volgens de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht moet garanderen op de werkgevers- en werknemersbijdragen in het aanvullend pensioenplan. Tot vóór 1 januari 2016 bedroeg deze rendementsgarantie 3,25% op de stortingen van de werkgever en 3,75% op de stortingen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 werd de minimale rendementsgarantie of WAP-garantie voor zowel werkgevers- als werknemersstortingen verlaagd tot 1,75%. Meer informatie over de aanpassing van de WAP-garantie kunt u nalezen in onze newsletter van februari 2016.

De maximale referentierentevoet is het maximale rendement dat de verzekeraar wettelijk mag garanderen op de gestorte premies in een Tak 21-verzekering. In principe stelt de Nationale Bank van België de rentevoet vast, maar de minister van Economie kan die onder bepaalde voorwaarden aanpassen. Op 22 december 2015 besliste de Nationale Bank van België om de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur te verlagen tot 1,5%. De minister van Economie legde deze beslissing om sociale redenen naast zich neer en stelde bij ministerieel besluit van 20 januari 2016 een nieuwe maximumreferentierentevoet van 2,0% vast. Deze rentevoet is van toepassing sinds 13 februari 2016 (het besluit werd immers op 3 februari 2016 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad). In de praktijk bieden verzekeraars in Tak 21 momenteel een rendementsgarantie aan werkgevers van ongeveer 1,0%, eventueel aangevuld met winstdeelname.

Samengevat betekent dit dat u voor Tak 21-groepsverzekeringen sinds 1 januari 2016 minimum 1,75% moet garanderen op de gestorte premies (= minimale rendementsgarantie of WAP-garantie). De verzekeraar mag sinds 13 februari 2016 maximum 2,0% garanderen op de gestorte premies (= maximale referentierentevoet), maar garandeert in de praktijk slechts ongeveer 1,0%. Zelfs ná verlaging van de WAP-garantie voor de werkgever, blijft de rendementsgarantie van de verzekeraar dus (nog steeds) onvoldoende om uw rendementsverplichting volledig af te dekken. U zult een mogelijk tekort dus zelf moeten financieren, tenzij de verzekeraar voldoende winstdeelname op uw contract toekent.

Wij zijn er voor u.