Welke mogelijkheden bieden sectorale loonsverhogingen?

In meerdere paritaire comités werden recent sectorale akkoorden getekend die in een loonsverhoging voorzien. Het betreft dan bijvoorbeeld de loonmarge van 1,1% voor de periode 2017-2018. In sommige sectoren werden eerder ook al ecocheques ingevoerd of hebben de werknemers recht op een jaarlijkse premie. Meestal bieden de paritaire comités de werkgever de keuze om deze vormen van loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. Wanneer de werkgever voor een alternatief voordeel kiest, krijgen werknemers vaak een groter netto voordeel dan in geval van een loonsverhoging. Wij zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

Welke mogelijkheden bieden sectorale loonsverhogingen?

Aanvullend pensioen

In paritaire comités waar geen sectoraal pensioenstelsel in voege is of waar de loonsverhoging niet via een sectorplan wordt doorgevoerd, kunnen werkgevers ervoor kiezen om de verhoging aan te wenden voor de verhoging van een bestaand bedrijfspensioenplan of, indien er nog geen aanvullend pensioen opgebouwd wordt voor de werknemers, de invoering van een nieuw bedrijfspensioenplan. Indien er een nieuw pensioenplan opgestart moet worden, zijn echter niet alle verzekeraars daartoe bereid indien de premies beperkt zijn. om .

In sommige paritaire comités is een sectoraal pensioenstelsel in voege. Deze sectoren kunnen beslissen om nieuw onderhandelde loonsverhogingen aan te wenden voor de verhoging van de bijdragen van het sectorplan.

In paritaire comités die de mogelijkheid bieden aan ondernemingen om buiten toepassingsgebied van het sectorplan te vallen via een eigen bedrijfspensioenplan, dient dat ondernemingsplan te allen tijde minstens gelijkwaardig te zijn aan het sectorplan. Een verhoging van de bijdragen van het sectorplan impliceert voor deze ondernemingen dus ook een verhoging van de bijdragen van hun bedrijfspensioenplan, tenzij die bijdragen al hoger lagen dan wat het sectorplan voorschreef. De sector zal voor deze ondernemingsplannen een termijn opleggen waarbinnen zij een attest van hun verzekeraar moeten indienen dat hun pensioenplan gelijkwaardig is aan het sectorplan. Indien de sectorverhoging niet (volledig) aangewend dient te worden voor de verhoging van de pensioenopbouw, kan de werkgever ervoor kiezen om het saldo te spenderen aan andere gelijkwaardige voordelen.

In het kader van de wet op het eenheidsstatuut mag de besteding van de sectorale loonsverhoging aan een pensioenplan niet tot gevolg hebben dat de bestaande verschillen tussen arbeiders en bedienden groter worden of dat er nieuwe verschillen ingevoerd worden.

Medische kosten

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de sectorale loonsverhoging aan te wenden voor de invoering van een collectieve hospitalisatie- of ambulante kostenverzekering of de optimalisatie ervan. Zowel voor een hospitalisatieverzekering als voor een verzekering ambulante kosten zijn er meerdere verzekeringsmogelijkheden op de markt die passen binnen het budget van de sectorale loonsverhogingen.

Andere voordelen

Sectorale loonsverhogingen kunnen vaak ook aangewend worden voor andere gelijkwaardige voordelen, zoals bijvoorbeeld de invoering of verhoging van maaltijdcheques of ecocheques.

Een combinatie van verschillende voordelen is meestal ook mogelijk. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld met een gedeelte van het budget een hospitalisatieverzekering afsluiten voor hun werknemers, een deel van het saldo aanwenden om de maaltijdcheques te verhogen, en het resterende saldo cash toekennen als loonsverhoging.

De sectorale akkoorden binnen elk paritair comité hebben elk hun eigen voorwaarden en bepalen ook de keuzemogelijkheden van de werkgevers. De sectoren leggen steeds een termijn op waarbinnen de ondernemingen moeten beslissen op welke manier zij de sectorale loonsverhoging wensen toe te kennen. Indien de onderneming niet (tijdig) kiest voor een gelijkwaardig voordeel, zal de standaardoptie van het sectorakkoord toegepast worden (bv. verhoging van de brutolonen, invoering van ecocheques, toekenning van een jaarlijkse premie, …).

Wij zijn er voor u.

Wenst u de specifieke mogelijkheden binnen uw paritair comité te bekijken om een sectorale loonsverhoging te besteden aan een verzekering voor uw personeel? Neem dan tijdig contact op met uw account manager Employee Benefits.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.