Is uw bedrijf verzekerd bij een stroomonderbreking?

De commotie rond het dreigend stroomtekort in ons land beheerste de voorbije weken de actualiteit. Maar wat gebeurt er met uw bedrijf indien u straks écht wordt geconfronteerd met een stroomonderbreking? Bent u hiertegen verzekerd? “De beste verzekering is een degelijk risicomanagement”, zegt Christel Kiebzak, Deputy Director Property bij Vanbreda Risk & Benefits.

Is uw bedrijf verzekerd bij een stroomonderbreking?

In uw brandverzekering (en bij uitbreiding uw bedrijfsschadeverzekering) is bij stroomuitval in principe enkel de plotse en onvoorziene schade gedekt. Aangezien de stroomonderbrekingen ruim op voorhand aangekondigd worden en een aantal uren van tevoren bevestigd worden, is er sprake van een voorzienbaar feit. De brandverzekeraar zal zich hierop beroepen om dekking te weigeren en geen schadevergoeding te moeten uitkeren.

Stel: uw productielijnen vallen stil door een stroomonderbreking. Door de productievermindering moet u arbeiders naar huis sturen en uw bedrijf lijdt daardoor een aanzienlijk omzetverlies. Om de productieachterstand in te halen moet u achteraf extra personeel inschakelen. De bedrijfsschadedekking zal enkel tussenkomen wanneer een gedekte schadeoorzaak aan de basis van de productievermindering ligt. Zoals gezegd is een aangekondigde stroomonderbreking niet gedekt.

Het grootste risico op schade ontstaat op het ogenblik dat de elektriciteit terug ingeschakeld wordt. Stroompieken kunnen blijvende schade toebrengen aan uw elektrische machines en componenten. De heropstart heeft wel een onzeker karakter en die schade is dus wel verzekerbaar via uw brandverzekering.
De meeste bedrijfsschadeverzekeringen daarentegen dekken enkel omzetverlies door brand, en niet door elektriciteit. Kijk dus goed na welke schade uw polis precies dekt.

Wie is aansprakelijk?

Twee aspecten zijn van belang bij de aansprakelijkheid:

 • Door het uitvallen van de stroom kan er schade optreden tijdens de uitbating (bv. uw bedrijf is niet toegankelijk omdat de elektrische poort blokkeert). Een aantal sectoren zijn extra gevoelig voor een stroomonderbreking (bv. bewakingsfirma’s, telecombedrijven, voedingssector, luchtvaart, …).
 • Een bedrijf kan ook (contractuele) schade aan derden veroorzaken doordat het productieproces is stilgevallen en er niet tijdig of helemaal niet geleverd kan worden, met financiële schade bij de afnemer tot gevolg. Om van aansprakelijkheid te kunnen spreken moet er een partij zijn aan wie de fout toe te wijzen is.

Afhankelijk van de uitbreidingen in uw BA polis zou er dekking (kunnen) zijn voor financiële schade. Net als in uw brandpolis moet de oorzaak bij een plotse en onvoorziene gebeurtenis liggen.

Stroomschade voorkomen is beter dan genezen

Aangezien u op voorhand weet wanneer een stroomonderbreking zal plaatsvinden, is het belangrijk dat u nu al de nodige voorzorgen neemt. U moet kunnen aantonen dat u de nodige voorzieningen hebt getroffen om een dergelijk feit op te vangen. Wij zetten de aandachtspunten voor u op een rij.

 • Koelsystemen: zorg voor de nodige noodstroomgeneratoren. Een stroomgenerator voor een KMO kost makkelijk 20.000 euro of meer. Mocht u zo’n investering overwegen, laat uw generator dan installeren door een vakman, in het belang van uw veiligheid en voor een optimaal rendement.
 • Informaticasystemen: zorg voor back-ups en systemen die een constante netspanning garanderen en die zo een gecontroleerde shutdown van de server mogelijk maken.
 • Beveiliging van uw gebouwen: zijn uw gebouwen enkel elektronisch beveiligd via alarmsystemen? Breng zeker de alternatieven in kaart (bv. tijdelijk inschakelen van een beveiligingsfirma).
 • Verlichting van uw gebouwen: zorg voor noodverlichting.
 • Toegangs- en evacuatiemogelijkheden: wat gebeurt er als uw slagbomen en elektrische deuren uitvallen? Werk tijdig de nodige preventie- en actieplannen uit.
 • Productie: als uw onderneming beschikt over meerdere vestigingen in verschillende regio’s kunt u de productie misschien verplaatsen i.f.v. de aangekondigde stroomuitval.
 • Cliënten/leveranciers: bevinden uw cliënten/leveranciers zich in een afschakelzone? Overleg met hen of geleverd kan worden op de afgesproken datum.
 • Public relations: licht uw cliënten/leveranciers in over de situatie in België, uw provincie of uw gemeente. Bereid eventueel nu al een mailing voor die u naar alle stakeholders kunt versturen.
 • Contracten: kijk na of uw contracten met cliënten en leveranciers geen boeteclausules bevatten als u uw contractuele verplichtingen niet kunt nakomen.
 • Kosten: welke extra kosten moet uw bedrijf maken bij een black-out? Welke weerslag kan een stroomonderbreking hebben op uw zakencijfer? Ga na of u die extra kosten kunt beperken of vermijden.
 • Personeel: welke impact heeft een stroomonderbreking op HR-vlak als uw personeel tijdelijk niet kan werken?

Welke zijn uw verzekeringsopties?

De klassieke polissen brand en aansprakelijkheid bieden weinig dekking bij een aangekondigde stroomonderbreking. Alternatieve verzekeringsoplossingen zijn doorgaans duur en worden meestal gekenmerkt door een zeer hoge vrijstelling.
De belangrijkste alternatieven zijn:

 • Via een (rent-a-) captive richt u een eigen verzekeringsmaatschappij op waarbij u moet voldoen aan alle fiscale verplichtingen die worden gesteld aan een financiële instelling. De kosten verbonden aan die structuur bedragen al gauw meer dan 100.000 euro.
 • Een supply chain-polis combineert het systeem van limieten per cliënt/leverancier (zoals in de kredietpolis) met vergoedingstermijnen zoals in een bedrijfsschadepolis. Ook hier is sprake van een premie van meer dan 100.000 euro.
 • Mits enige creativiteit kunt u de kans op slecht weer in een bepaalde regio verzekeren via een weather polis. Die polis kan tussenkomen voor de door u geleden verliezen. Net als via de (rent-a-)captive of de supply chain-polis loopt de premie al gauw op tot enkele honderdduizenden euro’s.
 • De uitbreiding ‘onbeschikbaarheid van nutsvoorzieningen’ in uw bedrijfsschadepolis biedt helemaal geen oplossing: niet alleen is die dekking beperkt in kapitaal met een wachttijd van 24 tot 48 uur, bovendien moet er een gedekte materiële schade zijn bij de betrokken nutsleverancier. Wat bij een stroomonderbreking niet het geval is.

Conclusie: een degelijk risicomanagement is de beste verzekering.

Op dit ogenblik is er geen degelijke verzekeringsoplossing voor stroomonderbrekingen voor KMO’s. Grotere bedrijven kunnen hun restrisico wel afdekken, maar door de hoge kost van die verzekeringsoplossingen is het voor veel bedrijven goedkoper om via weldoordacht risicomanagement de risico’s te beperken.

Als u de ‘noodstop’-procedures van uw elektrische installaties tijdig laat controleren, kunt u de productie zoveel mogelijk waarborgen.

Als u al in een captive investeerde, kunt u opteren voor zelfverzekering of een alternatieve risk transfer.

Uw account manager staat voor u klaar om de concrete aanpak voor uw bedrijf te bespreken.

Wij zijn er voor u.