Welke verzekeringen bieden dekking bij terroristische aanslagen?

De terroristische aanslagen en dreigingen zetten België opnieuw in rep en roer. Preventie is de topprioriteit. Maar wat als er zich toch een terreurdaad voordoet en uw onderneming is hiervan het slachtoffer? Hoe wordt de schade aan uw personeel, uw bezoekers en bezittingen vergoed? En in hoeverre kunt u aansprakelijk gesteld worden?

Wat als derden (bv. voorbijgangers) materiële of lichamelijke schade ondervinden door een terreurdaad in uw onderneming en u hiervoor aansprakelijk stellen?

Wat zegt de Belgische wet?

Voor Belgische risico’s is dekking van schade door terrorisme* verplicht onder volgende verzekeringen:

 • Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering auto;
 • Objectieve Aansprakelijkheidsverzekering bij brand & ontploffing;
 • Brandverzekering voor eenvoudige risico’s (bv. woningen en kleine handelszaken);
 • Arbeidsongevallenverzekering;
 • Ongevallenverzekering;
 • Levensverzekering.

Vraag is wanneer een schade effectief het gevolg is van een terroristische daad. Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan de wettelijke definitie van “terrorisme”, wordt beslist door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en het verzekeringswezen.

Verzekeraars kunnen zich aansluiten bij de TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) waarbinnen slachtoffers van een terreurdaad vergoed worden op basis van het solidariteitsprincipe tussen de (her)verzekeringswereld en de Belgische overheid. Onder de TRIP geldt een vergoedingslimiet van 1 miljard euro per jaar voor alle schades die voortvloeien uit terreurdaden.

In vele andere landen bestaan gelijkaardige pools:

 • Nederland: NHT
 • Frankrijk: GAREAT
 • Duitsland: Extremus
 • Spanje: Consorcio
 • Denemarken: DTIS
 • UK: Pool Re
 • Verenigde Staten: TRIA
 • Australië: ATIA

Verzekeraars die geen lid zijn van de TRIP moeten de schade veroorzaakt door terrorisme vergoeden volgens de contractuele voorwaarden in hun verzekeringspolissen.

Uw personeel

Als uw werknemers het slachtoffer worden van een terroristische aanval in uw onderneming, tijdens het woon-werkverkeer of elders in België wanneer zij in opdracht zijn van uw bedrijf, krijgen zij een uitkering via de Arbeidsongevallenverzekering.

Het ongeval veroorzaakt door terrorisme en overkomen “tijdens” de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wordt immers automatisch geacht overkomen te zijn “door” het feit van de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke en blijvende invaliditeit, overlijden en medische kosten worden vergoed. Er kan ook psychologische bijstand geboden worden.

De vergoeding blijft onderworpen aan de wettelijk bepaalde vergoedingsbasis onder de Arbeidsongevallenverzekering. De globale vergoedingsgrenzen van de TRIP zijn dus niet van toepassing.

Dekkingen in gemeen recht (bv. excedent, privéleven) zijn wel onderworpen aan de vergoedingslimieten van de TRIP.

Wat als mijn personeelsleden gegijzeld worden?

De Arbeidsongevallenverzekering zal tussenkomen voor blijvende en tijdelijke invaliditeit, overlijden, medische kosten en psychologische bijstand. Vergoeding van losgeld of bijstand bij onderhandelingen is niet voorzien in deze polis.

Als de eis tot losgeld of de afpersing gericht is tegen de onderneming (verzekeringnemer), biedt de Kidnap & Ransom-verzekering een oplossing. Die polis vergoedt niet alleen het losgeld, maar ook de kosten voor gespecialiseerde consultants die de onderhandelingen begeleiden.

Uw bezoekers

Indien bezoekers in opdracht van hun werkgever in uw onderneming aanwezig zijn op het moment van een terroristische aanslag, zullen zij vergoed worden onder de Arbeidsongevallenverzekering van hun werkgever.

Als de terroristische aanval zich voordoet in een onderneming of instelling die ruimtes heeft die voor het publiek toegankelijk zijn en onder het KB dd. 28/02/1991 vallen, kan de wettelijk verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand & Ontploffing tussenkomen. De lichamelijke en materiële schade die de bezoekers geleden hebben na brand of ontploffing, wordt hierdoor vergoed.

Daarnaast kan een onderneming of instelling met een verhoogd risico door onder andere haar aard of locatie (bv. instelling in de Diamantwijk in Antwerpen, kantoor in de Europese wijk in Brussel) opteren om een Ongevallenverzekering voor bezoekers af te sluiten.

Uw bezittingen

Onder de meeste brandverzekeringen voor speciale risico’s wordt materiële schade door terrorisme uitgesloten.

Dekking hiervoor kan ingekocht worden via een aparte Terrorisme & Sabotage-verzekering. Die polis vergoedt materiële schade en aansluitende bedrijfsschade. De kans is immers groot dat indien een terreurdaad materiële schade aanricht aan uw onderneming, de bedrijfsactiviteit ook voor enige tijd stil ligt of belemmerd wordt met omzetverlies tot gevolg.

Zo’n verzekering wordt regelmatig afgesloten, maar zeker niet door alle ondernemingen. Sommige bedrijven lopen meer risico op terrorisme dan andere, onder meer door de sector waarin ze opereren (bv. transport en opslag van grondstoffen), de nationaliteit van hun moedermaatschappij (bv. Amerikaanse bedrijven) of hun ligging (bv. in de nabijheid van een terroristisch doelwit, in grote steden).

Door de toenemende terreurdreiging eisen investeerders steeds vaker een dergelijke verzekering vóór ze risicovolle projecten gaan financieren.

Uw aansprakelijkheid

Wat als derden (bv. buren of voorbijgangers) materiële of lichamelijke schade ondervinden door een terreurdaad in uw onderneming en u hiervoor aansprakelijk stellen?
Schade aan derden door terrorisme is doorgaans uitgesloten onder de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van ondernemingen. Uw bedrijf zal ook niet rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor de aanslag. Onrechtstreekse aansprakelijkheid kan wel als aangetoond wordt dat uw onderneming bepaalde veiligheidsmaatregelen niet heeft nageleefd.

Zoals eerder vermeld kunnen dit soort claims in bepaalde omstandigheden geregeld worden onder de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid na Brand en Ontploffing**.

In uitzonderlijke gevallen kan er onder de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van de onderneming een terugkoop van de dekking (of de uitsluiting) voor terrorisme onderhandeld worden.

*Wettelijke definitie: Terrorisme is een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of waarbij de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of onderneming te belemmeren.

**Indien het KB dd. 28/02/1991 van toepassing is op uw organisatie.

Dominique De Clercq

Wij zijn er voor u.