Tijdelijke werkloosheid door COVID-19: impact op aanvullende voordelen van uw werknemers

Dient u als werkgever noodgedwongen gebruik te maken van de versoepelde maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid wegens corona? Dan lichten we u graag toe welke de impact was/is voor de aanvullende voordelen van uw werknemers, en vooral aan welke oplossing de overheid volop aan het werken is.

Tijdelijke werkloosheid door COVID-19: impact op aanvullende voordelen van uw werknemers

Wat voorafging

De wetgever voerde op 7 mei 2020 met retroactieve kracht een wet uitzonderlijke maatregelen in die de hand reikte aan de werknemers die massaal op tijdelijke werkloosheid werden geplaats wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van COVID-19.

Tijdens deze specifieke schorsingsperiode konden de werknemers blijven genieten van hun pensioentoezegging met de bijhorende aanvullende waarborgen. Daarnaast konden ze nog steeds terugvallen op alle andere beroepsgebonden risicodekkingen (zoals hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en ambulante kosten). Dit ongeacht de spelregels die werden opgenomen in het pensioenreglement, de pensioenovereenkomst dan wel de verzekeringsovereenkomst.

Dekkingen werden verdergezet en dankzij een fiscale tolerantie konden ook de verschuldigde premies doorbetaald worden, tenzij de werkgever ervoor koos om niet te voorzien in het behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen (m.u.v. de overlijdensdekking tot 30.06.2020). Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar dit artikel over de impact van COVID-19 op tijdelijke werkloosheid en aanvullende voordelen en dit artikel over informatieverplichting voor werkgevers en werknemers met betrekking tot tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel liep ten einde op 30 september 2020.

Situatie vandaag

Deze bepaalde duur reglementering zorgt er met andere woorden voor dat zonder bijkomend wetgevend initiatief, men terugvalt op de gewone regeling ingeval van tijdelijke werkloosheid. Dit  betekent concreet dat – tenzij anders vermeld in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst – de aanvullende voordelen worden geschorst tijdens de  periode waarin uw werknemers in tijdelijke werkloosheid zijn.

Wenst u als werkgever niet dat deze dekkingen worden geschorst, dan zou u in principe actie moeten ondernemen en uw reglement aanpassen. Maar er is een mogelijke oplossing in de maak.

Oplossing

Op de Ministerraad van begin november besliste de regering De Croo om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) en dit voor de periode van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021. Tegelijkertijd werd het initiatief genomen door de Minister van Pensioenen om een verlenging voor te stellen van de maatregelen zoals voorzien in de wet van 7 mei 2020 en dit tot eind maart 2021.

Momenteel ligt er een voorontwerp van wet ter advies voor bij de Raad van State alvorens het voorstel de Kamer zal passeren. Op dat moment zullen we te weten komen of de verlenging van de maatregelen inzake aanvullend pensioen en de andere risicodekkingen met terugwerkende kracht per 1 oktober 2020 zullen worden ingevoerd en wat de andere modaliteiten zullen zijn.

Wordt het een kopie van de ons reeds gekende wet of  brengt men alsnog aanpassingen aan? We volgen het voor u verder op.

Valérie Rogge

Wij zijn er voor u.

Heeft u verdere vragen omtrent uw collectieve plannen, neem dan contact op met uw accountmanager of contacteer ons via ebservices@vanbreda.be.