Nieuwe vennootschapswet: mogelijke impact op aanvullende pensioenen directieleden

De nieuwe vennootschapswet leidt ertoe dat de leden van een directieraad hun functie voortaan op zelfstandige basis dienen uit te oefenen. Deze wetswijziging heeft mogelijk een impact op hun aanvullend pensioen.

Nieuwe vennootschapswet: mogelijke impact op aanvullende pensioenen directieleden

De nieuwe vennootschapswet trad in werking op 1 mei 2019 voor ondernemingen die na deze datum werden opgericht. Voor de bestaande ondernemingen trad de nieuwe vennootschapswet in werking op 1 januari 2020.

Verandering statuut directieleden

De nieuwe vennootschapswet heeft een belangrijke impact op het sociaalrechtelijk statuut van directieleden. Saskia Defreyne, Deputy Director bij Vanbreda Risk & Benefits, licht toe.

“De nieuwe wet bepaalt uitdrukkelijk dat bestuursmandaten in een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) op zelfstandige basis dienen te worden uitgeoefend. Deze verplichting geldt ook voor vennootschappen die gekozen hebben voor een duaal bestuurssysteem waarbij zowel een Raad van Toezicht (voormalig Raad van Bestuur) als een Directieraad (voormalig Directiecomité) werden opgericht. Leden van deze organen dienen ook op zelfstandige wijze hun functie uit te oefenen. Zeker voor leden van een Directieraad kan deze verplichting een belangrijke wijziging zijn indien zij voorheen als werknemer tewerkgesteld waren.”

Polis aanvullend pensioen nakijken

De overgang naar een zelfstandigenstatuut kan onder meer een belangrijke impact hebben op het aanvullend pensioen.

“Deze wijziging dient HR-directeurs ertoe aan te zetten om de voorwaarden van hun groepsverzekering binnen de onderneming na te kijken om zich er van te verzekeren dat  directieleden voortaan niet uit de boot vallen.”

Volgens Saskia Defreyne dienen onder meer volgende zaken nagekeken te  worden:

  • Aansluitingsvoorwaarden: indien de aansluitingscategorie voor de groepsverzekering verwijst naar “alle werknemers van de onderneming”, dan zal een nieuw reglement of een aanpassing van het reglement zich opdringen. Zo niet, dan zullen de directieleden niet langer aangesloten kunnen blijven, aangezien zij in hun functie niet gekwalificeerd worden als werknemers.
  • Bepaling van de berekeningsbasis: de berekeningsbasis voor de premies voor het aanvullend pensioenplan wordt vaak bepaald als een percentage van een jaarloon dat berekend is volgens het werknemersstatuut (13,92 betalingen of verwijzend naar het salaris onderworpen aan sociale zekerheid,…). In dat geval dienst eveneens een aanpassing te gebeuren van het reglement.

Ook in het kader van verzekeringen gewaarborgd inkomen en hospitalisatie dienen polissen te worden nagekeken opdat de aansluitingen en terugbetalingen gevrijwaard blijven voor de directieleden.

Saskia Defreyne: “Ter volledigheid is het belangrijk te melden dat de nieuwe vennootschapswet nog steeds toelaat dat leden van een Directieraad hun functie onbezoldigd uitoefenen en dit combineren met een andere, aparte functie als werknemer. In dit geval stelt bovenstaande problematiek zich niet aangezien zij dan nog in een andere rol als werknemer fungeren en bij bovenstaande verzekeringen aangesloten kunnen blijven.”

Saskia Defreyne

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons via e-mail: ebservices@vanbreda.be.