Waarom een uitgekiend brandpreventieplan een must is

Een brandpreventieplan is niet wettelijk verplicht. Toch doet uw onderneming er goed aan het te hebben. Bij een calamiteit biedt het de beste garantie om de continuïteit van uw activiteiten op korte termijn te verzekeren. Kortom: een brandpreventieplan zal dan de overlevingskansen van uw onderneming enorm vergroten.

Waarom een uitgekiend brandpreventieplan een must is

Het idee leeft dat u zich tegen alles kan verzekeren, maar dat is helaas niet zo. Onlangs is de ouderlijke woning van een vriend afgebrand. De verplichte brandverzekering zal de directe schade dekken, net als de huurkosten van het appartement waar zijn moeder nu tijdelijk moet verblijven. Maar het verlies van foto’s en ontelbare herinneringen is onherroepelijk. De emotionele schade is groot, en die kon met geen enkele verzekering worden afgedekt.

Ook ondernemingen wapenen zich met verzekeringsoplossingen op maat tegen onheil. Voor hen is een brandverzekering, net als een bedrijfsschadeverzekering, nochtans niet verplicht. Maar wie zich verzekerd heeft, kan geleden brandschade en eventueel mislopen winst voor een bepaalde periode afdekken.

De wederopbouw vraagt weliswaar tijd: gemiddeld duurt het 18 tot 24 maanden voordat een onderneming na een heftige brand opnieuw operationeel is zoals voordien. Dat tijdsverloop kan indirecte gevolgschade met zich meebrengen, die veel ingrijpender is dan de geleden materiële schade – denk maar aan het verlies van klanten of marktaandeel, maar ook aan verregaande imagoschade. Daar kunt u zich, net als de eerder vermelde emotionele schade na een brand in de privésfeer, niet tegen verzekeren.

Onlangs toonde een klant van Vanbreda zich om die reden bezorgd om zijn business continuity. Hij had namelijk gezien hoe een concurrent het slachtoffer was geworden van een calamiteit en hoe zijn marktaandeel na amper een week onder de concurrentie was verdeeld. Hij bedacht: overkomt mij dat, dan moet ik zelfs niet overwegen om te heropstarten, want ook mijn klanten zouden in een mum van tijd overstappen.

Vereisten van wetgever en verzekeraar

Een weldoordacht brandpreventieplan is dan de oplossing. Het is kosteloos, maar de meerwaarde is enorm: het heeft een positieve impact op de overlevingskansen van uw onderneming na een calamiteit. Het plan is opgebouwd uit drie luiken.

In de eerste plaats schenkt het aandacht aan de wettelijke vereisten met betrekking tot brandpreventie. Zo vraagt de wetgever om stappen te zetten die het ontstaan of de uitbreiding van de brand maximaal proberen te voorkomen. Gebeurt het dan toch dat er brand uitbreekt, dan moeten de werknemers vlot kunnen worden geëvacueerd. Ook moeten de hulpdiensten op een veilige manier hun werk kunnen doen.

Vervolgens stelt het brandpreventieplan scherp op de eisen van de brandverzekeraar om het risico minimaal te houden. Hij zal onder andere op het compartimenteren van uw bedrijfsruimte aansturen, zodat het vuur zich moeilijker kan verspreiden. Ook het gebruik van bouwmaterialen die niet brandbaar zijn, voldoende blusmiddelen, apparaten voor branddetectie, sprinklers en de regelmatige keuring van elektrische installaties liggen voor de hand.

Bij sommige ondernemers roepen deze vereisten weerstand op. Zij denken alleen maar aan wat het hen zal kosten om hieraan te voldoen, terwijl ze van mening zijn dat ze er niets voor in de plaats krijgen. Hooguit zijn ze bereid te doen wat de brandweer hen vraagt. Bovendien zijn zij niet af te brengen van het idee dat brandpreventie niet aan hen als ondernemer zou zijn besteed, maar louter aan de preventieadviseur.

Business continuity waarborgen

Dat brandpreventie wel degelijk een zaak is van de ondernemer zelf spreekt uit het derde luik van dit plan, dat aandacht schenkt aan maatregelen in het belang van de business continuity. Vaak ziet de ondernemer over het hoofd om hier vooraf – wanneer van een brand of een andere calamiteit geen sprake is – hierbij stil te staan.

Het komt er bovenal op aan de grootte van specifieke risico’s in te schatten en daarbij rekening te houden met bepaalde parameters, zoals de maximale uitvaltijd. Bijvoorbeeld: als de levertijd van een unieke machine twee jaar is, dan moet u vooraf nadenken over wat u zou doen als deze machine door een brand vernietigd zou worden. Het ligt immers voor de hand dat twee jaar wachten geen optie is.

Wat zijn de single points of failure van mijn bedrijf? Dat zijn de schakels die in hun eentje uw onderneming kunnen lamleggen wanneer ze wegvallen, zoals een cruciale machine binnen uw productieproces. Het is belangrijk om die als ondernemer te kennen en daarvoor, in samenspraak met een aantal sleutelfiguren, scenario’s uit te werken om de uitvaltijd zo kort mogelijk te houden.

Kortom, door vooraf een business continuity plan uit te werken gaat u op zoek naar de zwakke plekken van uw onderneming. Hoe kunt u voorkomen dat iets een single point of failure – een zwakke plek – is? Doet zich een calamiteit voor die hieraan raakt, dan weet u dankzij het vooraf uitgewerkte business continuity plan hoe de impact te minimaliseren.

Ook houdt dit plan in dat u vooraf hebt nagedacht over hoe u in zo’n situatie voorkomt dat het vertrouwen van uw stakeholders geschaad wordt. Een uitgewerkt communicatieplan ligt klaar om dan als leidraad te hanteren. Crisiscommunicatie die niet vooraf werd uitgewerkt en afgetoetst, richt immers vaak nog meer (vertrouwens)schade aan.

Hoe werkt een brandpreventieplan kostenbesparend?

Een gunstig neveneffect van een uitgekiend brandpreventieplan: u wint er het vertrouwen van uw verzekeraar mee. Vertrouwen is immers een essentieel onderdeel van deze sector. Hoe meer aantoonbare inspanningen u levert om een brand te voorkomen, hoe gunstiger dan ook het tarief dat hij zal hanteren.

Hoe hoger de franchise – dat zijn de kosten die een bedrijf op zich neemt bij een schadegeval, en waarvoor het dus niet de verzekeraar aanspreekt – hoe lager de premie die u moet betalen. U kunt uiteraard een reeks maatregelen treffen om het risico om kleine incidenten minimaal te houden.

Een adequaat brandpreventieplan en de keuze voor compartimentering werpt beslist zijn vruchten af bij een brand. Zo heeft het onlangs een bedrijf voor veel grotere schade behoed dankzij het berekende bluswerk van de brandweer. Wegens een betonnen constructie en een degelijke afscheiding tussen de voorraadruimte en de productieruimte was het risico voor hen minimaal. Zonder deze ingrepen hadden ze dat risico beslist niet genomen en zou de brand zijn overgeslagen op de rest van het gebouw.

Het bewijst dat een goed brandpreventieplan niet alleen de veiligheid van uw werknemers maar ook het economisch voortbestaan van uw onderneming ten goede komt. Een slim business continuity plan vormt daarvan een cruciaal onderdeel, dat op de koop toe helpt om mogelijk restrisico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen.

Marc Marichal

Wij zijn er voor u.

Voor meer info kunt u ons contacteren op het telefoonnummer + 32 3 217 67 67 of via info@vanbreda.be.