Wat zijn de gevolgen van de hervormde vennootschapswet voor uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

In juli 2017 werd het wetsontwerp van minister Koen Geens tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd waarmee een grondige hervorming van het verouderde Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht beoogd werd. Wij leggen hieronder uit welke impact deze wijzigingen hebben voor u als ondernemer. Het nieuwe vennootschapsrecht treedt stapsgewijs in werking en zal tegen 2020 officieel van kracht zijn. Wat verandert er nu dat van belang is in de context van uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Wat zijn de gevolgen van de hervormde vennootschapswet voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het nieuwe insolventierecht

Sinds 1 mei 2018 is de gedateerde faillissementswet en de wet rond de continuïteit van ondernemingen (de ‘WCO-wet’) samengesmolten tot een nieuw boek (de ‘Insolventie van ondernemingen’).

Een belangrijke wijziging is de verruiming van het toepassingsgebied. Zowel vzw’s als stichtingen worden vanaf nu gekwalificeerd als ondernemingen, wat betekent dat ook zij een faillissement kunnen aanvragen waar dit voorheen niet het geval was.

Dit zorgt ervoor dat bestuurders van vzw’s voortaan  bij grove fouten, die mee hebben bijgedragen aan het faillissement, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld

Bijkomend voert de wet het principe van ‘wrongful trading’ in als officiële aansprakelijkheidsgrond. Dit betekent dat bestuurders voortaan aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij de vennootschap, waarbij een faillissement niet meer af te wenden valt, bewust in stand hielden of verlieslatende activiteiten bleven verderzetten zonder vooruitzicht op verbetering. Dit principe is niet helemaal nieuw maar een bevestiging van de geldende rechtspraak.

Inperking aansprakelijkheid bestuurders

Een andere belangrijke wijziging is het voorstel tot inperken van de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders. In de huidige wetgeving is er momenteel een onbeperkte aansprakelijkheid voor bestuurders. In het nieuwe voorstel wil men de aansprakelijkheid beperken tot bepaalde bedragen (‘cap’). Deze voorgestelde bedragen situeren zich tussen 125.000 EUR en 12.500.000 EUR –   in functie van de grootte van de activa en omzet van de onderneming.

De voorgestelde beperking zal niet in alle gevallen geldig zijn. Zo zal bij bedrog, fraude, wettelijke garantieverplichtingen, fiscale schulden en RSZ-schulden geen rekening gehouden worden met de financiële bovengrens.

Invloed op verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Een vraag die nu vaak wordt gesteld is of een D&O-polis nog noodzakelijk is wanneer de mogelijke aansprakelijkheid beperkt wordt. En dienen de verzekerde limieten niet afgestemd te worden op de voorgestelde plafondbedragen?

Ons antwoord is hierin eenduidig: ja deze polis is zeker nog noodzakelijk. Verder lijkt het afstemmen van de limieten op de plafondbedragen ons niet meteen aangewezen.

De polis biedt dekking voor de aansprakelijkheden n.a.v. faillissement tenzij er een specifieke uitsluiting is voorzien. Dit gebeurt doorgaans enkel wanneer de onderneming zich op het moment van onderschrijven van de polis in zeer slechte papieren bevond.

Verder moet men rekening houden dat de beperking niet altijd geldig is en dat de verzekeringspolis méér dekt dan alleen de schadevergoeding waar mogelijkerwijze de ‘cap’ zou spelen. Zo is er voor volgende zaken geen beperking voorzien en biedt de polis wel dekking:

  • Claims t.o.v. fiscus en rsz  (in de praktijk komen deze het veelvuldig voor);
  • Bepaalde Administratieve geldboetes, voor zover verzekerbaar;
  • Kosten in het kader van onderzoeken ingesteld door een overheidsinstantie of toezichthouder;
  • Verdedigingskosten, die hoog kunnen oplopen;
  • De Belgische regeling is niet van toepassing voor buitenlandse filialen en/of externe entiteiten.

Tot slot is het belangrijk te noteren dat voor in het verleden gemaakte fouten onbeperkte aansprakelijkheid blijft gelden en de voorgestelde ‘cap’ per schade-eis zou gelden. Het is uiteraard van belang uw polis goed na te lezen op de geboden dekkingen en toepasselijke uitsluitingen.

Jesse Mertens

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 53 of via e-mail: cpl@vanbreda.be.