Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de transportsector?

Het vooruitzicht van de Brexit zorgt in tal van sectoren voor een golf van onzekerheid en onduidelijkheden. Ook de transportsector stelt zich vragen, onder meer omtrent de nieuwe risico’s die zo zullen ontstaan. In hoeverre worden die nog afgedekt door de bestaande verzekeringen?

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de transportsector?

Het Verenigd Koninkrijk zal weldra de Europese Unie verlaten. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk of dit op een ‘harde’ dan wel op een ‘zachte’ manier zal gebeuren.  Bij een ‘harde Brexit’ zijn er geen handelsovereenkomsten meer tussen de EU en de UK. Een ‘zachte Brexit’ betekent dat er geen vrijheid van dienstverlening meer is tussen de EU en de UK, maar wel handelsakkoorden die plaatsing van contracten over de grenzen heen mogelijk maken.

Uiteraard betekent de Brexit niet dat aan alle zakelijke overeenkomsten met de UK plots een einde komt. Wel kan het specifieke gevolgen hebben, onder meer wat betreft aansprakelijkheid in de transportsector. We nemen enkele mogelijke nieuwe risico’s onder de loep:

Verhoogde kans op vertragingsschade

Doordat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet langer deel zal uitmaken van de Europese Unie, kunnen lange wachtrijen ontstaan bij de grens. Het risico bestaat dat die zodanig oplopen, dat sommige goederen bedorven zijn bij hun aankomst. Of dat goederen niet binnen de afgesproken termijn worden geleverd en contractueel vastgelegde boetes worden opgelegd.

Als het om een onverwachte vertraging gaat, kan de transporteur zich beroepen op overmacht. Hij moet dat weliswaar kunnen bewijzen. Hij is dan niet aansprakelijk voor de vertragingsschade. Kan hij dat niet aantonen, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt op basis van de internationale conventie bij grensoverschrijdend vervoer (CMR).

Blijkt dat op het moment van het laden reeds vertraging is bij de grens, dan doet hij er goed aan om zijn opdrachtgever te contacteren. Zo kan het al dan niet laten doorgaan van het transport op de verantwoordelijkheid van die opdrachtgever gebeuren.

Een goederentransportverzekering kan een oplossing zijn. Zo kan uw opdrachtgever zich indekken tegen bepaalde risico’s, zoals het risico op verderf.

Verstekeling(en) aan boord

Wanneer een vrachtwagen moet wachten aan de grens, bestaat de kans dat migranten zich in het voertuig verstoppen. Het is aan de chauffeur om dit te voorkomen. Als er migranten worden gevonden, dan kan hij een boete krijgen van de UK Border Force. Het regelmatig controleren van de vrachtwagen, evenals het noteren van het tijdstip van deze controles in een logboek is aangewezen.

Met een extra dekking van de rechtsbijstandsverzekering kan je als transporteur aanspraak maken op een vergoeding voor de gemaakte kosten van rechtsbijstand, op voorwaarde dat de boete door de UK Border Force werd opgelegd én die boete onterecht is.

Kans op documentaansprakelijkheid

Als een onderneming goederen vervoert naar een land buiten de EU, dan heeft het doorgaans ook de verantwoordelijkheid over correcte douane- en accijnsdocumenten. Zijn die niet in orde, dan kan de opdrachtgever hem aansprakelijk stellen. Kortom, het is belangrijk om dan op de hoogte te zijn van de regels omtrent de in- en uitvoer van goederen naar landen buiten de EU.

Vanbreda biedt verschillende types aansprakelijkheidsverzekeringen aan die dit risico afdekken.

Verzekeringen tegen burgerlijke aansprakelijkheid

Binnen de EU is elke verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) geldig. Een chauffeur is met een Belgische verzekering gedekt in alle landen binnen de EU. Na de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk hier niet langer toe behoren, wat betekent dat een chauffeur binnen de grenzen van de UK hier niet langer een beroep op kan doen.

Hij zal een bijkomende verzekering moeten afsluiten om ingedekt te zijn in de UK. Vanbreda kan u hierover informeren.

Wat met alcohol en tabak?

Chauffeurs kopen niet zelden alcohol of tabak voor eigen gebruik in het buitenland. Na de Brexit is de kans op verhoogde controles erg groot. Daarom is het belangrijk dat elke chauffeur goed op de hoogte is van wat toegelaten is en wat niet.

Bewuste roekeloosheid is niet opgenomen in verzekeringspolissen. Bovendien kan de chauffeur in kwestie geen beroep doen op rechtsbijstandverzekering als hij bewust de regels met de voeten heeft getreden, zoals bijvoorbeeld bij smokkelen het geval is.

Christophe Maes

Wij zijn er voor u.

Wenst u meer informatie over hoe u zich na de Brexit tegen de nieuwe risico’s kunt beschermen? Dan helpen wij u graag verder via het nummer 03 292 00 34 of via het e-mailadres christophe.maes@vanbreda.be.