Uitsluitingen

Bijstand buitenland

Zijn van de waarborg bijstand uitgesloten:

 • Alle schadegevallen die bestonden voor of op het ogenblik van uw aansluiting bij Assi-Link of op het ogenblik van vertrek op reis zijn uitgesloten. Ook de gevolgen ervan zijn uitgesloten.
 • Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aansluiting bij Assi-Link of op het ogenblik van het vertrek op reis, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was.
 • Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aansluiting bij Assi-Link of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen. Een niet te voorzien recidief of een niet te voorziene complicatie, opgetreden na het vertrek op reis, van een ziekte die bestond op het ogenblik van uw vertrek op reis is niet uitgesloten indien deze ziekte stabiel was gedurende 2 maanden voor uw vertrek op reis en indien er gedurende de 2 maanden voor uw vertrek op reis geen therapie werd ingesteld of aangepast.
 • De kosten die het gevolg zijn van:
  • psychische, psychosomatische en zenuwstoornissen behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling op het ogenblik van het schadegeval;
  • overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme;
  • roekeloos gedrag, werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden;
  • luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers;
  • deelname aan weddenschappen, misdaden of aan vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging;
  • stakingen, beslissingen van de overheid, beperkingen van het vrije verkeer;
  • radioactieve straling;
  • het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen;
  • oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer tenzij, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft en indien u door dit voorval werd verrast;
  • vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorvallen, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme;
  • epidemieën en quarantaine;
  • zwangerschappen, tenzij in het geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties;
  • alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voorvloeien en hun gevolgen;
  • alle gevolgen van de hier opgesomde uitsluitingen.

Bijstand binnenland

Een hospitalisatie (en de gevolgen ervan) die niet verzekerd is door de hospitalisatieverzekering in beheer bij Vanbreda Risk & Benefits, kan nooit aanleiding geven tot diensten vanuit de waarborg ‘bijstand binnenland’.