Waarborgen buitenland

Algemeen

De waarborgen in het buitenland die hieronder worden beschreven gelden wereldwijd, met uitsluiting van België en het land van domicilie, en voor zover uw verblijf in het buitenland niet langer dan drie opeenvolgende maanden bedraagt.

Waarborg 'Medische kosten'

Deze bijstandsverzekering omvat geen terugbetaling van medische kosten in het buitenland. Enkel het dringend plaatselijk vervoer in het buitenland naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen wordt vergoed.

De medische kosten, gemaakt in het buitenland en die het gevolg zijn van een ziekte of een ongeval, dient u in principe zelf te betalen aan het ziekenhuis. U dient deze kosten daarna in bij het ziekenfonds en bezorgt Vanbreda Risk & Benefits een kopie van de factuur samen met de afrekening van het ziekenfonds. Deze kosten zullen terugbetaald worden door uw hospitalisatieverzekering volgens de voorwaarden van de waarborg buitenland van uw hospitalisatieverzekering (zie meer details hierover in de toelichting bij de hospitalisatieverzekering).

Assi-Link kan in bepaalde omstandigheden een voorschot betalen voor de gewaarborgde medische kosten. Dit is enkel mogelijk als voldaan wordt aan alle voorwaarden die hieronder opgesomd worden. Op het moment van uw opname is het noodzakelijk dat er:

 • voldoende medische informatie aanwezig is om te kunnen beoordelen of de opname gewaarborgd is door uw hospitalisatieverzekering;
 • een kostenraming wordt afgeleverd waarop in detail wordt vermeld:
  • de aard en het bedrag van de aangerekende medische kosten;
  • het bedrag dat ten laste is van het ziekenfonds;

zodat kan bepaald worden of zij binnen de waarborg van uw hospitalisatieverzekering vallen.

Indien uw geneesmiddelen, prothesen of bril in het buitenland verloren, gebroken of gestolen zijn dan zorgt Assi-Link voor de organisatie van de vervanging ervan, waarbij de verzending eveneens wordt vergoed. Dit gebeurt op voorwaarde dat zij onmisbaar zijn, dat gelijkwaardige alternatieven ter plaatse in het buitenland niet beschikbaar zijn en dat zij voorgeschreven werden door een geneesheer. De geneesmiddelen en prothesen moeten verder erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid en de tussenkomst mag niet strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving. De verzekering biedt evenwel geen tussenkomst voor de bril, geneesmiddelen of prothesen.

Waarborg ‘Opsporing en redding’

Indien u in het buitenland een ongeval hebt en er een opsporings- of reddingsoperatie moet opgezet worden dan wordt deze operatie georganiseerd en betaald door Assi-Link. De kosten van deze operatie worden terugbetaald tot maximum 5.000 EUR per verzekerde.

Waarborg 'Transport en verblijf'

Repatriëring

Indien uw gezondheidstoestand op reis, ingevolge ziekte of ongeval, een transport of repatriëring vergt dan organiseert en vergoedt Assi-Link uw vervoer vanuit het ziekenhuis naar uw woonplaats of naar het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats gelegen is of naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen.

Indien uw medische toestand dit vereist, zal de repatriëring uitgevoerd worden onder medische begeleiding. De repatriëring gebeurt per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen, of met elk ander geschikt vervoermiddel.

Assi-Link organiseert en vergoedt eveneens het vervoer van één persoon om u te vergezellen tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis.

Assi-Link bekommert zich over de gezinsleden die u in het buitenland vergezelden. Zij kunnen kiezen om hun reis verder te zetten of om gerepatrieerd te worden. Indien de verderzetting van de reis extra kosten met zich meebrengt, dan neemt Assi-Link deze ten laste tot maximaal de kosten die betaald hadden moeten worden indien er een repatriëring zou plaatsvinden.

Indien u vergezeld bent van uw kinderen jonger dan 18 jaar en u kan wegens medische redenen niet meer voor hen zorgen (en ook een andere reisgezel kan dat niet van u overnemen) dan zorgt Assi-Link voor het vervoer heen en terug van een door de familie aangeduide persoon vanaf zijn/haar woonplaats, om hulp te bieden aan de kinderen tijdens hun repatriëring. Naast de vergoeding van dit vervoer wordt er voor deze persoon ook maximaal één hotelovernachting vergoed.

Verlenging van verblijf

Indien u op medisch voorschrift uw verblijf in het buitenland ingevolge uw ziekte of ongeval moet verlengen, dan vergoedt Assi-Link uw verblijf en dat van één extra persoon tot maximum 500 EUR. Tevens organiseert en vergoedt Assi-Link de repatriëring van de verzekerde personen.

Bijstand bij een hospitalisatie in het buitenland

Indien u jonger bent dan 18 jaar en zonder ouders op reis bent, dan organiseert en vergoedt Assi-Link het vervoer heen en terug van uw ouders vanaf hun woonplaats in uw land van domicilie zodat zij u kunnen bijstaan in het ziekenhuis. De hotelnachten voor uw ouders worden vergoed tot maximum 500 EUR.

Indien u meer dan 5 dagen in het ziekenhuis in het buitenland dient te verblijven en u bent alleen op reis, dan organiseert en vergoedt Assi-Link het vervoer heen en terug van een door u aangeduide persoon vanaf de woonplaats in uw land van domicilie zodat deze u kan bijstaan in het ziekenhuis. De hotelnachten voor deze persoon worden vergoed tot maximum 500 EUR.

Overlijden van een verzekerd persoon in het buitenland

Indien een verzekerde overlijdt in het buitenland dan worden volgende kosten ten laste genomen van Assi-Link:

 • de kosten van de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de begraafplaats in uw land van domicilie alsook de zinken kist, de balseming en de douanekosten;
 • de kosten van de post mortem behandeling en het kisten;
 • de kosten van de lijkkist, beperkt tot 620 EUR per verzekerde (de kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling worden niet vergoed);
 • de kosten van de organisatie en de repatriëring van de verzekerde personen.

Indien de teraardebestelling of crematie ter plaatse in het buitenland plaatsvindt, dan vergoedt Assi-Link de volgende zaken:

 • de kosten voor de post mortem behandeling en het kisten;
 • de kosten voor de lijkkist, beperkt tot 620 EUR;
 • de kosten voor het plaatselijk vervoer van het stoffelijk overschot;
 • de kosten voor de begrafenis of crematie, met uitsluiting van de rouwdienst;
 • de kosten voor de repatriëring van de urne;
 • de organisatie en vergoeding van de repatriëring van de verzekerde personen.
 • de kosten voor het transport van een familielid.

De som van de kosten terugbetaald voor de teraardebestelling of crematie in het buitenland is beperkt tot de kost die terugbetaald zou worden bij repatriëring van het stoffelijk overschot.

Bijstand voor huisdieren

Indien u bij een door dit contract verzekerde repatriëring of transport uw hond of kat in het buitenland moet achterlaten, organiseert en vergoedt Assi-Link het vervoer van deze dieren, tot maximum 190 EUR. Dit op voorwaarde dat er geen enkele van uw reisgezellen de dieren kan terugbrengen in uw plaats. De voor dit vervoer nodige quarantaine- en/of dierenartskosten worden niet vergoed.

Dringende boodschap doorgeven

Indien u omwille van een ziekte of een ongeval in het buitenland een dringende boodschap wenst door te geven aan uw familie of personen in uw directe omgeving in uw land van domicilie, dan doet Assi-Link het nodige om de boodschap over te maken aan de betrokken personen.