Internationale mobiliteit

Uw medewerker vertrekt op zakenreis, wordt gedetacheerd of gaat als expat aan de slag.  Welke impact heeft dat op zijn sociale zekerheid? En hoe zit het met uw duty of care als werkgever? Elke vorm van internationale tewerkstelling vraagt een ander verzekeringspakket.

Als werkgever hebt u de plicht om tijdens de werktijd voor de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers te zorgen. Deze zorgplicht stopt niet aan de landsgrenzen. Zakenreizigers, gedetacheerden en expats hebben daarom specifieke verzekeringen nodig, afhankelijk van hun bestemming, de aard van hun buitenlandse tewerkstelling en de mate waarin ze kunnen terugvallen op de sociale zekerheid van hun thuisland of van hun werkland.

U stuurt een collega op zakenreis

U stuurt uw werknemer voor een specifieke opdracht naar het buitenland. Voor een audit bijvoorbeeld, een contractonderhandeling of de opstart van een nieuwe productielijn. Hij of zij verblijft er maximaal drie maanden.

Uw werknemer blijft onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid. Hij bouwt gewoon verder zijn wettelijk pensioen op in België en als hij of zij arbeidsongeschikt of ziek wordt, kan hij of zij terugvallen op de Belgische sociale zekerheid.

Zijn verzekeringen

Alle actieve groepsverzekeringen lopen in principe door in het buitenland. Maar let wel op:

 • reizen naar risicolanden moet u melden aan uw verzekeraar – mogelijk moet u hier een bijpremie voor betalen;
 • terugbetalingen van medische kosten in het buitenland zijn vaak beperkt;
 • de verzekerde kapitalen zijn vaak geplafonneerd;
 • repatriëring is vaak niet of onvolledig verzekerd;
 • reizen naar oorlogslanden kunnen worden uitgesloten.

Checklist

 • Check het reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken of France Diplomatie voor het land waar uw medewerker naartoe reist.
 • Meld de zakenreis aan uw verzekeraars.
 • Controleer of uw verzekeringen ‘opdrachten in het buitenland’ dekken.
 • Breid eventueel de dekking van de bestaande polissen uit.
 • Onderschrijf een reisbijstandsverzekering die uw medewerker een extra dekking voor medische kosten en hogere verzekerde kapitalen garandeert, maar ook medische en juridische bijstand en een bagagedekking biedt.
 • Overweeg een Kidnap & Ransom-verzekering.
 • Vraag de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan als uw werknemer naar een EER-land of Zwitserland reist. Zo krijgt hij daar makkelijker de medische zorg die hij nodig heeft.
 • Verwittig onmiddellijk het ziekenfonds en de hospitalisatie- en/of bijstandsverzekeraar als uw werknemer in een buitenlands ziekenhuis belandt.

U detacheert een werknemer

Uw medewerker gaat voor een specifiek project in het buitenland werken, maar blijft op uw payroll staan. Hij of zij heeft dus geen arbeidsovereenkomst met de buitenlandse onderneming. Zijn of haar opdracht duurt maximaal twaalf maanden, maar kan eventueel verlengd worden tot maximaal vijf jaar.

Als u uw werknemer detacheert naar een land van de Europese Unie of naar een land waarmee België bilaterale verdragen gesloten heeft, valt hij of zij onder de Belgische sociale zekerheid. Hij of zij betaalt dus alleen in ons land sociale bijdragen.

Zijn verzekeringen

Uw medewerker kan normaal gezien aangesloten blijven bij uw bestaande personenverzekeringen. Toch moet u hiermee rekening houden:

 • de verzekeraar kan een bijpremie vragen;
 • de verzekeraar kan detachering naar een risicoland uitsluiten;
 • de verzekeraar kan de dekking van medische kosten in het buitenland beperken.

Checklist

 • Meld de detachering van uw medewerker aan uw verzekeraar(s).
 • Controleer of de gedetacheerde verzekerd is voor ‘opdrachten in het buitenland’.
 • Breid de bestaande polissen uit.
 • Zorg ook voor een goede verzekering van de gezinsleden.
 • Controleer of een reisbijstandsverzekering dekking biedt aan medewerkers die permanent in het buitenland verblijven.
 • Onderschrijf een individuele of collectieve expatpolis die de verzekerde bedragen optrekt en een gedegen medische en juridische bijstand garandeert. Uw werknemer krijgt zo toegang tot het internationaal medisch netwerk waardoor hij geen voorschotten moet betalen.
 • Overweeg een Kidnap & Ransom-verzekering.
 • Vertel uw medewerker hoe schade in het buitenland praktisch geregeld wordt.
 • Verwittig onmiddellijk het ziekenfonds en de verzekeraar als uw werknemer in het buitenland gehospitaliseerd wordt.

U werkt met expats

Uw medewerker heeft een buitenlandse arbeidsovereenkomst of werkt langer dan twaalf maanden in het buitenland (geen verlengde detachering).

Uw medewerker betaalt sociale bijdragen in het land waar hij of zij werkt en valt dus onder een buitenlands socialezekerheidsstelsel.

Zijn verzekeringen

Een expat kan niet aangesloten blijven bij de bestaande personenverzekeringen.

Om de dekkingen aan te vullen die hij of zij via de overheid kan genieten, zijn dit de alternatieven:

 • voor een pensioen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering kan hij of zij terecht bij de Algemene Regeling van de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ/DIBISS);
 • lokale personenverzekeringen (opgelet voor omvang van de waarborgen, verplicht/niet verplicht karakter, coördinatie, …);
 • een collectieve expatpolis met de waarborgen overlijden, arbeidsongeschiktheid en medische kosten;
 • een bijstandsverzekering;
 • een Kidnap & Ransom-verzekering.

Checklist

 • Controleer welke persoonsverzekeringen in het werkland beschikbaar zijn en wat ze precies dekken.
 • Een buitenlandse tewerkstelling is ook voor het gezin van de expat een heel avontuur. Zorg voor een goede begeleiding en verzekering.

Wat verzekert een expatpolis?

U kunt voor uw expats ook een expatpolis afsluiten. Die verzekering vergoedt de medische kosten die de expat en zijn gezinsleden maken, al dan niet in het kader van een hospitalisatie. U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor oog- en tandzorg.

Daarnaast keert de expatverzekering een vergoeding uit bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Om ervoor te zorgen dat de expat bij problemen in het buitenland niet helemaal op zichzelf aangewezen is, voorziet de expatverzekering in een uitgebreide bijstand, tot en met de evacuatie of repatriëring om medische of politieke redenen.

Ten slotte dekt een expatpolis ook de familiale aansprakelijkheid van het gezin en de inboedel.

Een expatpolis biedt daarnaast ook een aantal praktische voordelen voor de verzekerden:

 • online info over medische voorzieningen in het buitenland;
 • derdebetalersysteem waarbij de verzekeraar rechtstreeks het volledige bedrag van een hospitalisatiefactuur aan het ziekenhuis betaalt;
 • snelle afhandeling van schade.

Wij zijn er voor u.