Privacybeleid

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de geldende wetgeving.

U bent niet verplicht om te antwoorden op de door ons gestelde vragen, maar het niet antwoorden op die vragen kan echter tot gevolg hebben, naargelang het geval, dat het voor ons onmogelijk is of dat wij weigeren om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door u of door een derde in uw voordeel.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die u via onze website en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten aan ons meedeelt, verwerken wij strikt vertrouwelijk.

Zij worden verwerkt voor de volgende doeleinden: makelaarsdiensten, beheer van persoonsverzekeringen, behandeling van de aanvragen en schadegevallen, centraal beheer van de cliënteel, marketing van verzekeringsdiensten, globaal overzicht van de cliënt, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden, en commerciële doeleinden.

Wanneer u uw gegevens meedeelt, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens delen met onze personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden en, in voorkomend geval, de personen die door u zijn aangeduid en/of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst is vereist om één of meer van de hierboven vermelde doeleinden uit te voeren.

U stemt in met de uitwisseling van de gegevens die op u betrekking hebben tussen de – bestaande en toekomstige – vennootschappen van de Vanbreda-groep in België.

Die gegevensuitwisseling heeft tot doel de vennootschappen die eraan deelnemen toe te laten het centrale beheer van het cliënteel uit te voeren, een globale visie van de cliënt te hebben, over te gaan tot studies, statistieken en/of marketingacties, de hiervoor vermelde diensten aan te bieden en te leveren en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van het voorkomen van onregelmatigheden).

De bijgewerkte lijst van vennootschappen van de Vanbreda-groep die aan de gegevensuitwisseling deelnemen, is beschikbaar onder de rubriek ‘over Vanbreda’ of kunt u aanvragen via info@vanbreda.be of op één van de andere manieren waarop u ons kunt contacteren.

Tevens geeft u uw toestemming om de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van geldende overeenkomsten werden verwerkt, door te geven naar landen buiten de Europese Unie op voorwaarde dat dit nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten waarin u verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde bent.

Persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst blijkt, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd (zoals uw naam, voornaam, adres en nationaliteit). Ook persoonsgegevens waaruit uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw lidmaatschap van een vakvereniging blijken of die het seksuele leven betreffen, worden nooit verwerkt, behalve als die blijken uit andere gegevens (bv. betalingsverrichtingen).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is VANBREDA RISK & BENEFITS NV met zetel gevestigd te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – BTW BE 0404.055.676 – FSMA 13718 A-R of één van haar dochterondernemingen.

Het is niet uit te sluiten dat ons Privacybeleid in de toekomst wijzigt. Wij bevelen u aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Recht van inzage en wijziging van de persoonlijke gegevens

U heeft recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt en u kunt, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren en de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

U kunt zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie (“direct marketing”) en/of uw instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op u betrekking hebben binnen de Vanbreda-groep in België met het oog op direct marketing; er zal zo snel mogelijk met uw verzoek rekening gehouden worden. Dit kan via e-mail aan info@vanbreda.be of op één van de andere manieren waarop u ons kunt contacteren.

Contact en identificatiegegevens

Op onze contactpagina vindt u alle contact- en identificatiegegevens. Wij staan u te woord in het Nederlands, Frans en Engels.

Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout is erkend als verzekeringstussenpersoon door de FSMA onder het inschrijvingsnummer 13718 A-R.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

Vragen & problemen

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen via ons formulier of stuurt u een e-mail naar info@vanbreda.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as) of via het online bemiddelingsplatform van de Europese Unie.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.