Personen

Bescherm je medewerkers optimaal met polissen op maat

Ondernemingen en organisaties zijn zich meer dan ooit bewust van de waarde en de kracht van hun medewerkers, zij zorgen mee voor het succes van de onderneming. De extra-legale verzekeringen die je voor je personeel verplicht of optioneel kan aanbieden, vormen een steeds belangrijker aandeel in het totaal verloningspakket. Vanbreda helpt je een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket op maat van je bedrijf en je werknemers uit te werken.

MASF26609

Uniek verzekeringsconcept “We Care” voor personenverzekeringen

Uitgebreide ervaring op vlak van Employee Benefits

Ruime waarborgen aan scherpe premies

Personenverzekeringen op internationaal niveau

Polissen op maat met eigen clausules

Employee Benefits: Verzeker je menselijk kapitaal

Onder Employee Benefits verstaan we het geheel van extralegale voordelen dat jij als werkgever biedt aan je personeelsleden om hen beter te beschermen tegen financiële risico's ten gevolge van pensionering, ziekte, ongeval of overlijden. Als werkgever heb je een zorgplicht ten opzichte van je werknemers. Deze Duty of Care geldt niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten.

Met een aangepast verzekeringspakket:

  • Onderscheid je jezelf als werkgever op de arbeidsmarkt

  • Zijn je medewerkers volledig en correct verzekerd

  • Bescherm je je medewerkers beter en voordeliger

Zeker nu de War for talent volop woedt, kan een aangepast verzekeringspakket niet meer ontbreken in het verloningspakket. Maar de vele mogelijkheden op het vlak van personenverzekeringen kunnen wat overweldigend zijn. Onze experts helpen je graag je verzekeringspuzzel te leggen. 

DSC 8613
Risicobeheer en de technische en juridische opvolging van verzekeringen vergen vandaag een uitgebreide expertise die de gemiddelde Vlaamse onderneming niet in huis heeft. Met Vanbreda hebben we een hecht partnership uitgebouwd.
Vic Swerts • Soudal

Uniek con­cept op de Bel­gi­sche markt: We Care”

Actu­e­le situ­a­tie in kaart brengen

We brengen de huidige verzekeringen voor de medewerkers van je bedrijf in kaart.

Ana­ly­se van alle dekkingen

We maken een analyse van alle dekkingen, stellen actiepunten op en we sommen hiaten, overlappingen en onregelmatigheden op.

Aan­be­ve­lings­rap­port opstellen

We stellen inhoudelijke en financiële optimalisaties voor en we stellen, in overleg met jou, voor jouw bedrijf het ideale pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsplan en andere oplossingen voor.

Moge­lijk vervolgtraject

We nemen de inhoudelijke aanpassingen van de bestaande verzekeringspolissen voor onze rekening en/of starten een marktconsultatie op voor de bestaande of gewenste personenverzekeringen. Wij kunnen je ook dagdagelijks ondersteunen bij het beheer van je verzekeringspakket.

Onze oplos­sin­gen

Groeps­ver­ze­ke­ring pen­si­oen en overlijden

Met een groepsverzekering pensioen voorzie je je werknemers van een aanvullend pensioen. De mogelijkheden in aanvullende pensioenplannen zijn legio en er zijn verschillende vormen van financiering mogelijk. Een volwaardig pensioenplan omvat ook een overlijdenswaarborg.

Pension Consultancy

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Een hospitalisatieverzekering beschermt je medewerkers, en eventueel ook hun familieleden, tegen de kosten van een opname of een medische behandeling in het ziekenhuis.

Je kan ook dekking voor bijstand opnemen in deze verzekering voor bijvoorbeeld repatriëring en dringend medisch vervoer.


→ Een ambulante kostenverzekering is een mooie aanvulling op een hospitalisatieverzekering. Het dekt verschillende ambulante kosten zoals raadpleging bij artsen, geneesmiddelen, tandzorg en kosten voor brillen.

Ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inkomen

Langdurige afwezigheid heeft grote financiële gevolgen voor je werknemer. Beperk het inkomensverlies van een werknemer die langdurig werkonbekwaam is met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Ver­ze­ke­ring arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht en bevat een aantal essentiële dekkingen voor je medewerkers en jobstudenten voor onder meer:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Blijvende arbeidsongeschiktheid

  • Overlijden

  • Medische kosten

  • Kosten voor (schade aan) prothesen

Uitbreidingen op de wettelijke dekkingen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld telewerk, opdrachten in het buitenland en evenementen.

Arbeidsongevallen

Ver­ze­ke­ring exce­dent arbeidsongevallen

Deze dekking is een aanvulling op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. De wetgever topt vergoedingen af op een wettelijk weddeplafond. Je kan als bedrijf de dekkingen ook zelf bepalen. Dit leg je dan vast in een verzekering excedent arbeidsongevallen.

Ver­ze­ke­ring privéleven

Het onderscheid tussen een activiteit tijdens het werk of het privéleven is niet altijd even duidelijk. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden wanneer hij nog even gaat joggen voor het werk? Vermijd discussie en geef je werknemer een extralegaal voordeel met een verzekering privéleven. Je kan ook hier het vergoedingssysteem zelf samenstellen.

Ver­ze­ke­ring inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Er bestaan verschillende vormen van internationale tewerkstelling die bedrijven toelaten hun medewerkers buiten de landsgrenzen in te zetten. Elke vorm van tewerkstelling zoals expatriëring, zakenreizen, split salary en detachering vraagt om een specifieke verzekeringsoplossing.

Reisbijstand

Per­so­nen­ver­ze­ke­ring op inter­na­ti­o­naal niveau

Vergeet ook de buitenlandse entiteiten van je bedrijf niet te betrekken bij de optimalisatie van de personenverzekeringen. Zo genieten alle medewerkers in binnen- en buitenland van een gelijkaardige dekking.

Infor­ma­tie­plicht ziekteverzekeringen

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) legt je als werkgever een dubbele informatieplicht op in het kader van een ziekteverzekering. Deze informatieplicht heeft betrekking op de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering.

Informatieplicht ziekteverzekeringen
HKF00269

Bescherm je mede­wer­kers met een geop­ti­ma­li­seerd verzekeringspakket

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. In samenwerking met het globaal netwerk Lockton Global garanderen wij wereldwijd dezelfde service en dekking.

Gere­la­teer­de inzichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.