Personen

Bescherm je medewerkers optimaal met polissen op maat

Ondernemingen en organisaties zijn zich meer dan ooit bewust van de waarde en de kracht van hun medewerkers, zij zorgen mee voor het succes van de onderneming. De extra-legale verzekeringen die je voor je personeel verplicht of optioneel kan aanbieden, vormen een steeds belangrijker aandeel in het totaal verloningspakket. Vanbreda helpt je een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket op maat van je bedrijf en je werknemers uit te werken.

MASF26609

Uniek verzekeringsconcept “We Care” voor personenverzekeringen

Uitgebreide ervaring op vlak van Employee Benefits

Ruime waarborgen aan scherpe premies

Personenverzekeringen op internationaal niveau

Polissen op maat met eigen clausules

Employee Benefits: Verzeker je menselijk kapitaal

Onder Employee Benefits verstaan we het geheel van extralegale voordelen dat jij als werkgever biedt aan je personeelsleden om hen beter te beschermen tegen financiële risico's ten gevolge van pensionering, ziekte, ongeval of overlijden. Als werkgever heb je een zorgplicht ten opzichte van je werknemers. Deze Duty of Care geldt niet alleen tijdens de werkuren, maar ook daarbuiten.

Met een aangepast verzekeringspakket:

  • Onderscheid je jezelf als werkgever op de arbeidsmarkt

  • Zijn je medewerkers volledig en correct verzekerd

  • Bescherm je je medewerkers beter en voordeliger

Zeker nu de War for talent volop woedt, kan een aangepast verzekeringspakket niet meer ontbreken in het verloningspakket. Maar de vele mogelijkheden op het vlak van personenverzekeringen kunnen wat overweldigend zijn. Onze experts helpen je graag je verzekeringspuzzel te leggen. 

DSC 8613
Risicobeheer en de technische en juridische opvolging van verzekeringen vergen vandaag een uitgebreide expertise die de gemiddelde Vlaamse onderneming niet in huis heeft. Met Vanbreda hebben we een hecht partnership uitgebouwd.
Vic Swerts • Soudal

Uniek con­cept op de Bel­gi­sche markt: We Care”

Actu­e­le situ­a­tie in kaart brengen

We brengen de huidige verzekeringen voor de medewerkers van je bedrijf in kaart.

Ana­ly­se van alle dekkingen

We maken een analyse van alle dekkingen, stellen actiepunten op en we sommen hiaten, overlappingen en onregelmatigheden op.

Aan­be­ve­lings­rap­port opstellen

We stellen inhoudelijke en financiële optimalisaties voor en we stellen, in overleg met jou, voor jouw bedrijf het ideale pensioen-, overlijdens- en invaliditeitsplan en andere oplossingen voor.

Moge­lijk vervolgtraject

We nemen de inhoudelijke aanpassingen van de bestaande verzekeringspolissen voor onze rekening en/of starten een marktconsultatie op voor de bestaande of gewenste personenverzekeringen. Wij kunnen je ook dagdagelijks ondersteunen bij het beheer van je verzekeringspakket.

Onze oplos­sin­gen

Groeps­ver­ze­ke­ring pen­si­oen en overlijden

Met een groepsverzekering pensioen voorzie je je werknemers van een aanvullend pensioen. De mogelijkheden in aanvullende pensioenplannen zijn legio en er zijn verschillende vormen van financiering mogelijk. Een volwaardig pensioenplan omvat ook een overlijdenswaarborg.

Pension Consultancy

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Een hospitalisatieverzekering beschermt je medewerkers, en eventueel ook hun familieleden, tegen de kosten van een opname of een medische behandeling in het ziekenhuis.

Je kan ook dekking voor bijstand opnemen in deze verzekering voor bijvoorbeeld repatriëring en dringend medisch vervoer.


→ Een ambulante kostenverzekering is een mooie aanvulling op een hospitalisatieverzekering. Het dekt verschillende ambulante kosten zoals raadpleging bij artsen, geneesmiddelen, tandzorg en kosten voor brillen.

Ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inkomen

Langdurige afwezigheid heeft grote financiële gevolgen voor je werknemer. Beperk het inkomensverlies van een werknemer die langdurig werkonbekwaam is met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Ver­ze­ke­ring arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht en bevat een aantal essentiële dekkingen voor je medewerkers en jobstudenten voor onder meer:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Blijvende arbeidsongeschiktheid

  • Overlijden

  • Medische kosten

  • Kosten voor (schade aan) prothesen

Uitbreidingen op de wettelijke dekkingen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld telewerk, opdrachten in het buitenland en evenementen.

Arbeidsongevallen

Ver­ze­ke­ring exce­dent arbeidsongevallen

Deze dekking is een aanvulling op de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. De wetgever topt vergoedingen af op een wettelijk weddeplafond. Je kan als bedrijf de dekkingen ook zelf bepalen. Dit leg je dan vast in een verzekering excedent arbeidsongevallen.

Ver­ze­ke­ring privéleven

Het onderscheid tussen een activiteit tijdens het werk of het privéleven is niet altijd even duidelijk. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden wanneer hij nog even gaat joggen voor het werk? Vermijd discussie en geef je werknemer een extralegaal voordeel met een verzekering privéleven. Je kan ook hier het vergoedingssysteem zelf samenstellen.

Ver­ze­ke­ring inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Er bestaan verschillende vormen van internationale tewerkstelling die bedrijven toelaten hun medewerkers buiten de landsgrenzen in te zetten. Elke vorm van tewerkstelling zoals expatriëring, zakenreizen, split salary en detachering vraagt om een specifieke verzekeringsoplossing.

Reisbijstand

Per­so­nen­ver­ze­ke­ring op inter­na­ti­o­naal niveau

Vergeet ook de buitenlandse entiteiten van je bedrijf niet te betrekken bij de optimalisatie van de personenverzekeringen. Zo genieten alle medewerkers in binnen- en buitenland van een gelijkaardige dekking.

Infor­ma­tie­plicht ziekteverzekeringen

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) legt je als werkgever een dubbele informatieplicht op in het kader van een ziekteverzekering. Deze informatieplicht heeft betrekking op de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering.

Informatieplicht ziekteverzekeringen
HKF00269

Bescherm je mede­wer­kers met een geop­ti­ma­li­seerd verzekeringspakket

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. In samenwerking met het globaal netwerk Lockton Global garanderen wij wereldwijd dezelfde service en dekking.

Gere­la­teer­de inzichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.