Maak van factoring een zegen voor jouw liquiditeit

Door laattijdige of niet-betalingen van uitstaande facturen lopen ondernemers het gevaar om in liquiditeitsproblemen te komen. Factoring kan een goede oplossing zijn voor dit veel voorkomende probleem. Hoe werkt deze techniek precies? Voor wie is dit geschikt? En welke voorwaarden hangen eraan vast? Jean Guinée, afgevaardigd bestuurder van Vanbreda Credinco, gespecialiseerde makelaar in kredietverzekeringen en factoring, legt uit.

Factoring beeld resized

Wat is factoring

Factoring is een financiële dienst waarbij een bedrijf zijn facturen als het ware “overdraagt” aan een derde partij, de zogenaamde factor. “Factoring bestaat uit drie basisdiensten waaruit de klant kan kiezen”, zegt Jean Guinée. “De eerste dienst is de volledige administratie en opvolging van de facturen, waarbij een bedrijf zijn kredietmanagement gaat outsourcen. In veel ondernemingen is dat een tijdrovend en lastig proces, voor een factor is dat een core business. De tweede dienst is dat de factor voorschotten kan uitbetalen op uitstaande facturen. In regel ligt dat voorschot tussen de 75 en 95% van het factuurbedrag. Dat is ook het meest bekende onderdeel van factoring. En als derde dienst biedt de factor ook een bescherming tegen insolventie voor de uitstaande facturen. Dat betekent dat de factor de vervallen factuur zal uitbetalen, ook als de eindklant in gebreke blijft. Het kredietrisico verschuift zo volledig naar de factor.”

Broodnodig werkkapitaal voor elk bedrijf

Het grote voordeel van factoring is dat een bedrijf op die manier zijn debiteurenpositie kan optimaliseren. Broodnodig werkkapitaal blijft niet vastzitten in uitstaande facturen. “Je hoeft inderdaad niet te wachten op de betaling van jouw debiteur om geblokkeerde middelen te kunnen inzetten voor de groei van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld het betalen van leveranciers of om te voldoen aan jouw fiscale verplichtingen”, zegt Jean Guinée. “Onderschat ook niet de impact van onbetaalde facturen. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer een kwart van de faillissementen in België te wijten is aan slecht of niet-betalende klanten. Een bijkomend voordeel is bovendien dat financiering via factoring samen met jouw omzet groeit, dat is een verschil met bijvoorbeeld een banklijn. Daar spreken we in regel over een kredietlijn met een vast maximum.”

Jean Guinée geeft een voorbeeld van hoe snel liquiditeitsproblemen een bedrijf soms boven het hoofd kunnen groeien. “Stel dat je een klant hebt met 100.000 euro aan openstaande vorderingen die niet betaald worden en dat je in jouw onderneming een marge hanteert van 10%. Dan moet je al een miljoen euro extra omzet genereren om die verliespost goed te maken.”

Doorlooptijd nieuw dossier

Vanbreda Credinco werkt als broker samen met de verschillende factoringmaatschappijen. “Een dossier opstarten gaat altijd gepaard met een grondige marktstudie, één of meerdere gesprekken met de klant en het opvragen van offertes. Meestal is de opstart binnen de twee maanden in orde”, zegt Jean Guinée, “en dat is in het specifieke geval dat we ook financiering moeten voorzien, want dan is er een kredietcomité bij betrokken. Als een bedrijf alleen kiest voor een insolventieverzekering of voor het opvolgen van debiteuren gaat het vaak nog een stuk sneller.”

Kostenplaatje factoring

Wat de kostprijs van factoring betreft, die bestaat grosso modo uit twee componenten. Jean Guinée: “De eerste is een percentage op de omzet. Die hangt in grote lijnen af van welke diensten er genomen worden, welke omzet het bedrijf genereert, hoeveel facturen ze uitstuurt, en zo meer. We kijken ook de historische verliesrekening na. Heeft een bedrijf een ellenlange lijst van slechte betalers? Dan is het risico natuurlijk groter en dat zal zich ook in de prijs reflecteren. De tweede component is de rente op de effectief opgenomen financiering. Hoe meer geld van de kredietlijn wordt opgenomen, hoe hoger dat bedrag zal liggen. De prijszetting is steeds maatwerk; er zijn dus geen standaardprijzen.”

Populair bij sectoren met seizoenschommelingen en snelle groeiers

In principe komt elke B2B-sector waar wordt gewerkt met invorderbare facturen in aanmerking voor factoring. Jean Guinée: “We zien natuurlijk wel bepaalde tendensen. In sectoren waar men heel veel seizoenschommelingen kent bijvoorbeeld, is factoring een bijzonder interessante techniek. Typische voorbeelden daarvan zijn de textielsector, transportsector, dienstensector, trading, groothandels, reders, drukkerijen, IT, enzovoort.”

Ook niet onbelangrijk ten slotte: een factor zal er doorgaans voor kiezen om het volledige portfolio aan facturen over te nemen. Jean Guinée: “Uitzonderingen daarop zijn mogelijk en worden steeds in onderling overleg met de klant bepaald. Zo kan de factor zich, in samenspraak met het bedrijf, beperken tot bijvoorbeeld een bepaald land (voor exporterende bedrijven), een dochtermaatschappij of een productlijn. Goede communicatie en dito afspraken zorgen voor een hecht partnership met de klant.”

GUJE 150x150
Jean Guinee
Gedelegeerd bestuurder Vanbreda Credinco