Ontmoet de risk & insurance manager 2.0

Wanneer een pandemie onze samenleving op zijn kop zet, is het verleidelijk om snel gewag te maken van een schokeffect, een breuk met het verleden of een groot kantelpunt. Toch is nu al duidelijk dat risk & insurance managers in de komende jaren andere accenten zullen moeten leggen.

Beeld voor artikel 5 rond risk and insurance management

De manier waarop de verzekeringsmarkt de voorbije jaar de kaart heeft geschud, heeft voor risk & insurance managers een rist nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Het is een job geworden die de nodige creativiteit vergt, nu de klassieke verzekering niet langer voor elk scenario soelaas zal brengen. Maar ook de interne samenwerking met andere afdelingen in het bedrijf wordt nog belangrijker. Risk & insurance management wordt op die manier een meer veelzijdige en complexe functie, waardoor begeleiding en advies evenzeer aan belang zullen winnen. Vanuit dat aangepaste profiel wachten de risk & insurance manager enkele heel concrete uitdagingen.

1. Teken een scherp risicoprofiel uit

De tijd dat een risicoprofiel bestond uit het melden van je magazijn en een bijhorende aansprakelijkheidsverzekering ligt achter ons. Bedrijven en hun makelaars moeten samen werk maken van het opmaken van een volwaardige Risk ID. Daarin moet duidelijk worden wat de harde markt, Covid-19, ESG en big data de voorbije twee tot drie jaar hebben betekend voor de moeilijk- of onverzekerbare risico’s van een onderneming. Via een duidelijke risicoprofilering bepaal je je totale risicokost, ongeacht de vraag of de risico’s verzekerbaar zijn. Daarbij kan je als bedrijf ook (laten) inschatten hoe groot je risicoappetijt en risicotolerantie precies zijn.

2. Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Vanuit het gedefinieerde risicoprofiel kunnen zich vervolgens enkele nieuw acties in gang trekken. Als een bedrijf vaststelt dat het profiel niet langer louter uit klassieke risico’s bestaat dan dienen nieuwe samenwerkingen zich aan. Vooral met de duurzaamheidsafdeling zal zich vaak een cohabitation opdringen om de inschatting te maken van de totale risicokost, -tolerantie en -bereidheid.

3. Verken alternatieve risicofinanciering

Parallel zal de inschatting van de risicobereidheid en -tolerantie de basis vormen om de mogelijkheden voor eventuele alternatieve risicofinanciering (ARF) in te schatten. Die dringt zich op wanneer de klassieke verzekering bij de reguliere verzekeraars geen oplossing meer biedt wegens te duur, te beperkt of gewoonweg niet voor handen. Dan komen mechanismen in beeld voor zelf-financiering zoals meerjarencontracten met reserves op verzekeraarsbalans, een captive vennootschap, … Ook alternatieve markten zoals buitenlandse verzekeringsmarkten of bv. parametrische verzekeringen (bijvoorbeeld brede weersverzekering) zijn een mogelijkheid om risicofinanciering op een andere manier dan via de klassieke directe lokale verzekeringsmarkt te regelen.

4. Geef kwalitatieve én kwantitatieve risicoanalyse een plaats

De samenwerking met verzekeringsmakelaars zal opschuiven naar ‘capacity broking’ op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. Die analyse laat toe om als risk & insurance manager een goed zicht te krijgen op het schadeverloop in het verleden of op de draagkracht van de onderneming. Met behulp van benchmarks ontstaat een aanpak die het mogelijk maakt om de risico’s en de financiering ervan op een adequate manier te bepalen en zodoende de totale risicokost van het bedrijf te beheersen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen