Ontmoet de risk & insurance manager 2.0

Wanneer een pandemie onze samenleving op zijn kop zet, is het verleidelijk om snel gewag te maken van een schokeffect, een breuk met het verleden of een groot kantelpunt. Toch is nu al duidelijk dat risk & insurance managers in de komende jaren andere accenten zullen moeten leggen.

Beeld voor artikel 5 rond risk and insurance management

De manier waarop de verzekeringsmarkt de voorbije jaar de kaart heeft geschud, heeft voor risk & insurance managers een rist nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Het is een job geworden die de nodige creativiteit vergt, nu de klassieke verzekering niet langer voor elk scenario soelaas zal brengen. Maar ook de interne samenwerking met andere afdelingen in het bedrijf wordt nog belangrijker. Risk & insurance management wordt op die manier een meer veelzijdige en complexe functie, waardoor begeleiding en advies evenzeer aan belang zullen winnen. Vanuit dat aangepaste profiel wachten de risk & insurance manager enkele heel concrete uitdagingen.

1. Teken een scherp risicoprofiel uit

De tijd dat een risicoprofiel bestond uit het melden van je magazijn en een bijhorende aansprakelijkheidsverzekering ligt achter ons. Bedrijven en hun makelaars moeten samen werk maken van het opmaken van een volwaardige Risk ID. Daarin moet duidelijk worden wat de harde markt, Covid-19, ESG en big data de voorbije twee tot drie jaar hebben betekend voor de moeilijk- of onverzekerbare risico’s van een onderneming. Via een duidelijke risicoprofilering bepaal je je totale risicokost, ongeacht de vraag of de risico’s verzekerbaar zijn. Daarbij kan je als bedrijf ook (laten) inschatten hoe groot je risicoappetijt en risicotolerantie precies zijn.

2. Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Vanuit het gedefinieerde risicoprofiel kunnen zich vervolgens enkele nieuw acties in gang trekken. Als een bedrijf vaststelt dat het profiel niet langer louter uit klassieke risico’s bestaat dan dienen nieuwe samenwerkingen zich aan. Vooral met de duurzaamheidsafdeling zal zich vaak een cohabitation opdringen om de inschatting te maken van de totale risicokost, -tolerantie en -bereidheid.

3. Verken alternatieve risicofinanciering

Parallel zal de inschatting van de risicobereidheid en -tolerantie de basis vormen om de mogelijkheden voor eventuele alternatieve risicofinanciering (ARF) in te schatten. Die dringt zich op wanneer de klassieke verzekering bij de reguliere verzekeraars geen oplossing meer biedt wegens te duur, te beperkt of gewoonweg niet voor handen. Dan komen mechanismen in beeld voor zelf-financiering zoals meerjarencontracten met reserves op verzekeraarsbalans, een captive vennootschap, … Ook alternatieve markten zoals buitenlandse verzekeringsmarkten of bv. parametrische verzekeringen (bijvoorbeeld brede weersverzekering) zijn een mogelijkheid om risicofinanciering op een andere manier dan via de klassieke directe lokale verzekeringsmarkt te regelen.

4. Geef kwalitatieve én kwantitatieve risicoanalyse een plaats

De samenwerking met verzekeringsmakelaars zal opschuiven naar ‘capacity broking’ op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. Die analyse laat toe om als risk & insurance manager een goed zicht te krijgen op het schadeverloop in het verleden of op de draagkracht van de onderneming. Met behulp van benchmarks ontstaat een aanpak die het mogelijk maakt om de risico’s en de financiering ervan op een adequate manier te bepalen en zodoende de totale risicokost van het bedrijf te beheersen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
PNEF01385

Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
31.08.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben sommige verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We lichten de actuele situatie en mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers