Onzekerheid maakt de verzekeringsmarkt bikkelhard

Sinds 2019 kent de verzekeringswereld een duidelijke internationale marktverharding. Die leidt tot hogere verzekeringspremies en een gereduceerde verzekeringscapaciteit. We brengen in kaart welke elementen die verharding in de hand hebben gewerkt.

UUF19942

In 2018 sloot de verzekeringssector een periode van vijftien jaar zachte markt af. Dankzij veel (her)verzekeringscapaciteit aan lage prijzen konden bedrijven dekkingen kopen aan een goede prijs, met hoge verzekerde kapitalen, weinig uitsluitingen en lage vrijstellingen. Het einde van dit zachte tijdperk is te wijten aan een mix van elementen die stuk voor stuk te maken hebben met onzekerheid. Van de opkomst van nieuwe risico’s over de premie-inkomsten tot investeringsresultaten, telkens ontstaat de verharding vanuit een situatie die verzekeraars als potentieel té explosief inschatten.

1. Te hoge combined ratio’s

Een mooi voorbeeld van die onzekerheid is het eerste element dat tot de verharding heeft geleid: de combined ratio’s van de verzekeringsmaatschappijen. Een combined ratio krijg je wanneer je de som van uitgekeerde claims en bedrijfskosten deelt door de ontvangen premies. Is de uitkomst hoger dan 100%, dan loert de onzekerheid om de hoek. Vanaf dan kan een verzekeraar voor die bepaalde activiteit zijn verplichtingen niet langer nakomen. Op die manier geeft een combined ratio feilloos aan dat een verzekeringstak verlieslatend wordt: de premies volstaan niet meer om stijgende schades en werkingskosten te betalen (en ook nog marge te behouden). In de markt leidt dat zeer concreet tot hogere premies of tot situaties waarbij almaar meer verzekeraars beslissen om een specifieke activiteit niet langer in portefeuille te nemen.

2. Klimaat- en cyberschade zetten druk

Bovenop de traditionele risico’s die moeilijker verzekerbaar worden, komen enkele nieuwe, of beter gezegd ‘emerging’ risks. Stijgers met stip zijn het klimaat en de cybercriminaliteit. Dat ook deze emerging risks tot een marktverharding leiden, heeft niet enkel te maken met de vaststelling dat het klimaat verder opwarmt of cybercriminelen zich zeer actief tonen. De kern van het probleem zit deels ook in de historiek. Vandaag dekt een aparte cyberpolis een cyberincident af, maar in het verleden maakte het (goedkoop) deel uit van een traditionele brand- en/of aansprakelijkheidspolis. Het stijgend aantal schade-aangiften op basis van deze polissen, maar ook op basis van de de recentere aparte cyberpolissen, zorgt voor forse druk op de verzekeraars.

3. Lagere investeringsresultaten

Last but not least vielen ook de investeringsresultaten van de verzekeraars tegen. Zowel de minder lucratieve beleggingsresultaten van verzekeraars als de (institutionele) beleggers in verzekeringsaandelen voedden de onzekerheid in de markt en dat zorgden voor een daling van het werkingskapitaal en van de mogelijkheden om claims uit te betalen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen
CTA Image

Van­b­re­da Risk & Bene­fits blijft de markt­evo­lu­tie op de voet volgen.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, dan helpen uw contactpersoon bij Vanbreda of Wim Lanclus u graag verder