Onzekerheid maakt de verzekeringsmarkt bikkelhard

Sinds 2019 kent de verzekeringswereld een duidelijke internationale marktverharding. Die leidt tot hogere verzekeringspremies en een gereduceerde verzekeringscapaciteit. We brengen in kaart welke elementen die verharding in de hand hebben gewerkt.

UUF19942

In 2018 sloot de verzekeringssector een periode van vijftien jaar zachte markt af. Dankzij veel (her)verzekeringscapaciteit aan lage prijzen konden bedrijven dekkingen kopen aan een goede prijs, met hoge verzekerde kapitalen, weinig uitsluitingen en lage vrijstellingen. Het einde van dit zachte tijdperk is te wijten aan een mix van elementen die stuk voor stuk te maken hebben met onzekerheid. Van de opkomst van nieuwe risico’s over de premie-inkomsten tot investeringsresultaten, telkens ontstaat de verharding vanuit een situatie die verzekeraars als potentieel té explosief inschatten.

1. Te hoge combined ratio’s

Een mooi voorbeeld van die onzekerheid is het eerste element dat tot de verharding heeft geleid: de combined ratio’s van de verzekeringsmaatschappijen. Een combined ratio krijg je wanneer je de som van uitgekeerde claims en bedrijfskosten deelt door de ontvangen premies. Is de uitkomst hoger dan 100%, dan loert de onzekerheid om de hoek. Vanaf dan kan een verzekeraar voor die bepaalde activiteit zijn verplichtingen niet langer nakomen. Op die manier geeft een combined ratio feilloos aan dat een verzekeringstak verlieslatend wordt: de premies volstaan niet meer om stijgende schades en werkingskosten te betalen (en ook nog marge te behouden). In de markt leidt dat zeer concreet tot hogere premies of tot situaties waarbij almaar meer verzekeraars beslissen om een specifieke activiteit niet langer in portefeuille te nemen.

2. Klimaat- en cyberschade zetten druk

Bovenop de traditionele risico’s die moeilijker verzekerbaar worden, komen enkele nieuwe, of beter gezegd ‘emerging’ risks. Stijgers met stip zijn het klimaat en de cybercriminaliteit. Dat ook deze emerging risks tot een marktverharding leiden, heeft niet enkel te maken met de vaststelling dat het klimaat verder opwarmt of cybercriminelen zich zeer actief tonen. De kern van het probleem zit deels ook in de historiek. Vandaag dekt een aparte cyberpolis een cyberincident af, maar in het verleden maakte het (goedkoop) deel uit van een traditionele brand- en/of aansprakelijkheidspolis. Het stijgend aantal schade-aangiften op basis van deze polissen, maar ook op basis van de de recentere aparte cyberpolissen, zorgt voor forse druk op de verzekeraars.

3. Lagere investeringsresultaten

Last but not least vielen ook de investeringsresultaten van de verzekeraars tegen. Zowel de minder lucratieve beleggingsresultaten van verzekeraars als de (institutionele) beleggers in verzekeringsaandelen voedden de onzekerheid in de markt en dat zorgden voor een daling van het werkingskapitaal en van de mogelijkheden om claims uit te betalen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
PNEF01385

Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
31.08.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben sommige verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We lichten de actuele situatie en mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
CTA Image

Van­b­re­da Risk & Bene­fits blijft de markt­evo­lu­tie op de voet volgen.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, dan helpen uw contactpersoon bij Vanbreda of Wim Lanclus u graag verder