Arbeidsongeschiktheidsverzekering in vijf vragen en antwoorden

Vandaag genieten liefst 600.000 werknemers in België van een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen, een pak meer dan enkele jaren geleden. Steeds meer bedrijven nemen de verzekering op in het loonpakket. Van waar die stijgende trend? En wat houdt zo’n verzekering precies in? Alles wat je moet weten in vijf vragen en antwoorden.

Shutterstock 89520985 small

Waarom zit de verzekering in de lift?

Wie geconfronteerd wordt met een ingrijpend ongeval, een ziekte als kanker of een psychologische aandoening, kan rekenen op een uitkering van het ziekenfonds. Alleen ligt die vergoeding een pak lager dan de gebruikelijke inkomsten. Werknemers krijgen maximaal 60 procent van hun brutoloon uitbetaald, met een plafond van 88,19 euro per dag. Zijn ze langer dan één jaar ziek, dan is de uitkering afhankelijk van de gezinssituatie. Voor tweeverdieners betekent dit in de praktijk dat ze kunnen rekenen op amper 40% van hun geplafonneerde brutoloon.

Wie slachtoffer wordt van een aanslepende aandoening, moet met andere woorden vaak financieel inleveren. En het kan iedereen overkomen. Daar zijn we ons in toenemende mate van bewust. Onderzoeken wijzen op een onrustwekkende stijging van langdurig zieken. Eind 2018 waren meer dan 400.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Dergelijke cijfers creëren een grotere bewustwording. Steeds meer mensen wensen zich in te dekken, verzekeraars zetten hun producten in de kijker en werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid.

Wat houdt een polis gewaarborgd inkomen precies in?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt het inkomensverlies op in het geval van een langdurige afwezigheid op het werk omwille van een ziekte of ongeval in de privésfeer. Deze verzekering zorgt met andere woorden voor een bijkomende vergoeding bovenop de ziekte-uitkering van de sociale zekerheid, om de kloof met het normale loon (deels) te dichten.

Heel belangrijk in een dergelijke verzekering, is het concept van de economische arbeidsongeschiktheid. Dit is de mate waarin de aandoening een impact heeft op de mogelijkheid van de verzekerde om zijn inkomen te verwerven door middel van zijn huidige job. Neem bijvoorbeeld een ongeval waarbij iemand zijn vinger verliest. De economische arbeidsongeschiktheid zal in dit geval heel anders zijn voor een administratief bediende dan voor een pianist.

Wat gebeurt er wanneer een werknemer ziek wordt?

Wordt een werknemer ziek, dan geldt er eerst een carenztijd. Dat is de periode waarin de verzekering (nog) niet tussenkomt. De precieze duur hangt af van de polis, maar bedraagt altijd minstens één maand. Gedurende deze eerste maand van afwezigheid, betaalt de werkgever zelf een gewaarborgd loon uit.

Is de werknemer langer ziek dan de carenztijd, dan vullen de verzekerde werknemer en zijn arts een schadeaangifte in. Op basis van die schadeaangifte, eventueel aangevuld met medische verslagen of extra informatie, bepaalt de verzekeringsarts de economische arbeidsongeschiktheid. De minimale mate van arbeidsongeschiktheid verschilt al naargelang de verzekeraar, maar algemeen kunnen we stellen dat er tussenkomst verleend wordt bij een economische arbeidsongeschiktheid van 25% of meer.

De verzekeringsarts zal ook steeds controleren of de aandoening niet onder de uitsluitingen van de verzekeringspolis valt. Zo keert de verzekeraar meestal geen vergoeding uit wanneer er sprake is van alcoholmisbruik. Een andere veelvoorkomende uitsluiting is voorafbestaandheid: wanneer de verzekerde tijdens het eerste jaar van aansluiting ongeschikt wordt als gevolg van een aandoening waaraan hij al leed voor het afsluiten van de verzekering.

Let wel, de verzekeringsarts werkt onafhankelijk van het ziekenfonds. Het kan dus gebeuren dat een werknemer een ziekte-uitkering ontvangt via zijn of haar ziekenfonds, maar niet kan rekenen op aanvullende vergoedingen van de verzekeraar.

Hoe lang duurt de tussenkomst?

Naast de mate van economische arbeidsongeschiktheid, zal de verzekeringsarts ook altijd een inschatting maken van de verwachte duur. Werknemers worden geacht om na een bepaalde periode, indien mogelijk, terug te keren naar de werkvloer. Zo kan de arts een werknemer bijvoorbeeld zes maanden 100% ongeschikt verklaren, maar daarna de ongeschiktheid stelselmatig afbouwen. Dit wil zeggen dat de werknemer in staat is om zijn job geleidelijk aan te hernemen.

De meeste verzekeringen gewaarborgd inkomen lopen vandaag tot de pensioenleeftijd (65 jaar). Mensen die na een ongeval of ziekte definitief niet langer in staat zijn hun job uit te oefenen, kunnen gedurende de resterende tijd van hun loopbaan rekenen op een gewaarborgd inkomen.

Waarom moet ik een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Voor de werknemer zijn de voordelen evident. Wanneer iemand kampt met aanslepende gezondheidsproblemen, heeft die al genoeg aan zijn of haar hoofd. Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt mogelijke financiële zorgen weg. Maar ook de werkgever heeft er belang bij om een collectieve polis af te sluiten voor zijn personeel. Omdat deze verzekeringen steeds meer ingeburgerd zijn, wordt de afwezigheid ervan in het loonpakket als een hiaat ervaren. Daarbij schept een arbeidsongeschiktheidsverzekering een helder en objectief kader in het geval van langdurig zieke werknemers.

Foto evelyne
Evelyne Lauwers
General Manager HC Business Development

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers
Videpodcast aanvullende pensioenen

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
14.11.2022

In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen