Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage 2023

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Wijninckxbijdrage 2021

Hoe wordt de Wijninckxbijdrage berekend?

Sinds 2019 wordt de Wijninckxbijdrage berekend op basis van de volledige pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) tot 1 januari van het bijdragejaar. Deze berekening is gebaseerd op de informatie die voor elke werknemer en zelfstandige aanwezig is in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) en aangeleverd werd door de verzekeraars en pensioenfondsen.

Wens je meer informatie over de berekeningswijze van de Wijninckxbijdrage? Raadpleeg dan de website van DB2P voor meer details.

In het pensioenakkoord van 2023 heeft de regering beslist om de hoogste aanvullende pensioenen meer te laten bijdragen, door de Wijninckxbijdrage op aanvullende pensioenen te verdubbelen. Deze Wijninckxbijdrage, die tot op heden 3% bedraagt, zal vanaf 2028 stijgen naar 6%.

Wat is de rol van Sigedis?

Aangezien de Wijninckxbijdrage berekend wordt op basis van de totale pensioenreserves van álle aanvullende pensioenen, heeft enkel Sigedis een volledig zicht op de correcte bedragen en berekeningen.

Als je dit jaar een Wijninckxbijdrage moet betalen, werd je daarvan onlangs door Sigedis op de hoogte gebracht via jouw e-box of per brief. Sigedis stelt alle parameters en bedragen die nodig zijn voor de berekening ter beschikking via de databank DB2P. In de rubriek ‘Wijninckxbijdrage’ kan je steeds de actuele informatie over deze bijdrage voor uw werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders raadplegen, evenals de details van de berekening en de betalingsinstructies.

Betaal jouw bijdrage tijdig

Het is belangrijk dat je jouw Wijninckxbijdrage tijdig betaalt via de RS(V)Z. Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald wordt, zal een verhoging toegepast worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend op de uiterste betalingsdatum.

Gere­la­teer­de berichten

PNEF01385

Upda­te Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
13.12.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben de meeste verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We geven een update van de actuele situatie en lichten de mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Update Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
GUSF07035

Pen­si­oen­her­vor­ming 2023: de vier pijlers

Pension consultancy
27.08.2023

Het pensioenakkoord 2023 is gestoeld op vier pijlers. De eerste drie pijlers hebben betrekking op het wettelijk pensioen. De laatste pijler is gelinkt aan het aanvullend pensioen en is de enige die een impact heeft op de werkgevers-inrichters die instaan voor de betaling van de Wijninckxbijdrage, wanneer deze van toepassing is. In afwachting van definitieve teksten, lichten we alvast de grote lijnen toe.

Lees meer
Lees meer over Pensioenhervorming 2023: de vier pijlers
Transparantiewet resize website 1

Nieu­we wet brengt trans­pa­ran­tie in de twee­de pensioenpijler

Pension consultancy
13.03.2023

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Lees meer
Lees meer over Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler
Snipit saskia

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
18.11.2022

Alle markten evolueren aan de hand van veranderende noden en nieuwe tendensen. Dat geldt ook voor de verzekeringssector. In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen