Arbeidsongevallen in uitzendwerk worden moeilijker verzekerbaar

De harde verzekeringsmarkt die we anno 2021 kennen, laat zich almaar sterker voelen voor de arbeidsongevallenverzekeringen. Els Van den Broeck, expert in arbeidsongevallen bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit hoe bedrijven dankzij een goed risicobeleid hun werknemers tegen de juiste prijs kunnen blijven verzekeren.

Verharding arbeidsongevallenverzekering

Na de zachte markt die de verzekeringssector tussen 2003 en 2018 kenmerkte, trad de voorbije twee jaar een (internationale) marktverharding in. Die maakte een einde aan de opportuniteit om een verzekeringsdekking in te kopen tegen vaak zeer lage prijzen, met hoge verzekerde kapitalen, weinig uitsluitingen en lage vrijstellingen. In die context noteren verzekeraars slechte resultaten wat betreft schadeverzekeringen, met brand-, aansprakelijkheids- of cyberpolissen als usual suspects.

Dalende appetijt

Minder usual, maar zeker evenzeer geïmpacteerd, zijn bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekeringen voor de uitzendsector. Bij Vanbreda Risk & Benefits stellen we vast dat de verzekeraars dit risico kritischer evalueren alvorens een offerte uit te werken. Bij deze evaluatie wordt vooral het preventiebeleid een bepalende factor. “Wij stellen vast dat verzekeraars meer belang hechten aan het preventiebeleid dat bedrijven voeren en aan de bereidheid tot samenwerking met de klant op dit vlak”, zegt Els Van den Broeck.

“Aangezien een uitzendkantoor zijn werknemers bij uiteenlopende bedrijven tewerkstelt, schatten verzekeraars dit zelfs zonder marktverharding al in als een zwaarder risico. Ook al toont de uitzendsector de voorbije 20 jaar een positieve evolutie in aantal ongevallen, alsook de omvang ervan. Door de verharding van de markt is ook voor deze sector het aantal verzekeraars dat bereid is het risico op arbeidsongevallen te onderschrijven, verder afgenomen. Zonder een degelijk preventiebeleid dreigt uitzendarbeid in bijvoorbeeld de bouw- of logistieke sector op termijn moeilijk verzekerbaar te worden. Dit terwijl de arbeidsongevallenverzekering nog steeds een verplichte dekking is.”

Van statistieken naar preventie

Om een dergelijke situatie te ontmijnen, is het voor elk bedrijf aangewezen om de statistieken over de arbeidsongevallen van zijn medewerkers te analyseren. Elk tarief voor een arbeidsongevallenpolis is immers gebaseerd op de financiële statistieken van een verzekeraar. In die statistieken is doorgaans heel wat reserve ingebouwd en het kan nuttig zijn om net die reserves kritisch onder de loep te nemen. “Als makelaar bieden we onze klanten heel wat toegevoegde waarde door in te zoomen op hoe een reserve verantwoord kan verkleind worden”, legt Els Van den Broeck uit. “Evolueren letsels sneller of gunstiger dan initieel ingeschat, dan heeft dit positieve gevolgen voor jouw schadestatistiek. Door de data tot in detail te analyseren, bekom je een correctere en aantrekkelijkere statistiek voor verzekeraars. Zo ontstaat ook een betere onderhandelingssituatie voor jouw polis arbeidsongevallen. Zeker als concrete preventieacties kunnen geïmplementeerd worden.”

Stel dat blijkt dat veel arbeidsongevallen resulteren in snijwonden, dan kan een werkgever ingrijpen door proactief meer beschermingsmiddelen te voorzien. Ligt het probleem bij ongevallen in de bouw op grote hoogte, dan kan het lonen om in te zetten op opleidingen of valbescherming. “Door regelmatige opvolging van de arbeidsongevallen ontstaat een correct schadebeeld”, vat Els Van den Broeck het samen. “Als je dat koppelt aan concrete acties komt jouw bedrijf opnieuw op een beter blaadje bij de verzekeraars.”

Variabele premievoet

Naast het koppelen van de statistieken aan het preventiebeleid, is het goed om in de huidige harde markt na te denken over een premiestructuur die rechtstreeks verband houdt met de evolutie van de schadestatistiek (variabele premievoet of KPI’s rond veiligheid). Naast de vaste premie die jouw bedrijf na drie jaar opnieuw onderhandelt, bestaat de mogelijkheid om zo’n variabele premievoet in te schakelen. “De premievoet die een uitzendkantoor betaalt, hangt in dat scenario rechtstreeks samen met de resultaten op vlak van veiligheid”, zegt Els Van den Broeck. “Het systeem neemt niet weg dat regelmatige opvolging van die statistieken ook hier heel belangrijk blijft. In de schadedata duiken en overbodige elementen verwijderen, helpt om de premievoet te minimaliseren.”

Durven afscheid nemen

Tot de juiste oplossing komen voor zowel verzekeraar als uitzendbureau is een oefening die verder reikt dan enkel sleutelen aan statistieken, premievoeten en veiligheidsmaatregelen. “Als makelaar zien we de meerwaarde in van het samenbrengen van de drie partijen betrokken bij de polis. Dat geeft je als aanbieder van uitzendwerk de kans om in detail specifieke elementen uit jouw veiligheidsbeleid toe te lichten. Net als elke onderneming heeft een uitzendkantoor commerciële doelstellingen. Verzekeraars vernemen graag hoe de kantoren een systeem waarin consulenten beloond worden op basis van die commerciële targets in evenwicht kunnen brengen met het veiligheidsbeleid”, zegt Els Van den Broeck.

Concreet gaat het bijvoorbeeld over het koppelen van bonussen of andere voordelen aan het veiligheidsbeleid. Het is een strategie die nuttig kan zijn om de gevolgen van de marktverharding onder controle te houden. Dat geldt evenzeer voor het uitsluiten van klanten die het niet nauw nemen met de veiligheidsmaatregelen. “Merkt jouw uitzendkantoor dat in een bedrijf waar jouw medewerkers zijn tewerkgesteld de ongevallen zich opstapelen en dat het bedrijf weinig bereidheid toont om daar via een beter veiligheidsbeleid aan te werken? Dan is het met het oog op de arbeidsongevallendekking soms beter afscheid te nemen van die klant”, aldus Els Van den Broeck.

Periodieke opvolging

Om jouw uitzendkantoor te wapenen tegen de gevolgen van de marktverharding, is vooral een goede periodieke opvolging de gouden tip. Wacht niet tot jouw premie na drie jaar aan herziening toe is en je wordt geconfronteerd met een substantiële verhoging of zoektocht naar een andere verzekeraar. Zit regelmatig samen met Vanbreda om jouw schadestatistiek te bekijken zodat je een goed zicht hebt op de te ondernemen acties. Tegenover de tijd die dit vergt, staat een juistere verhouding tussen schade en premie en dat kan een uitzendbureau een veel voordeligere premievoet opleveren.

Gere­la­teer­de berichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
Shutterstock 89520985 small

Arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring in vijf vra­gen en antwoorden

Personen
05.07.2021

Vandaag genieten liefst 600.000 werknemers in België van een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen, een pak meer dan enkele jaren geleden. Steeds meer bedrijven nemen de verzekering op in het loonpakket. Van waar die stijgende trend? En wat houdt zo’n verzekering precies in? Alles wat je moet weten in vijf vragen en antwoorden.

Lees meer
Lees meer over Arbeidsongeschiktheidsverzekering in vijf vragen en antwoorden
Duty of Care

Duty of Care: hoe zorg je voor een opti­ma­le bescher­ming van al jouw medewerkers?

Aansprakelijkheid
14.04.2021

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Lees meer
Lees meer over Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?
Picture1

Mobi­li­teits­ri­si­co’s: Hoe uw mede­wer­kers vei­lig op weg sturen

Aansprakelijkheid
08.01.2021

Mobiliteit evolueert razendsnel. Het verkeer wordt steeds drukker en de manier waarop uw medewerkers zich verplaatsen valt niet meer te herleiden tot het klassieke auto-, trein- en busverkeer. Dat betekent dat u als werkgever – vanuit het Duty of Care-principe – de taak hebt om te kijken hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen nieuwe mobiliteitsrisico’s.

Lees meer
Lees meer over Mobiliteitsrisico's: Hoe uw medewerkers veilig op weg sturen