Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?

Bij grote schades of totaalverlies, zoals bijvoorbeeld een verwoestende bedrijfsbrand, zien wij vaak ontreddering bij de organisatie en de medewerkers. Vooraleer met de heropstart te kunnen beginnen zijn er duizend en één dingen die aandacht vragen. Alle stakeholders komen tezelfdertijd aan de deur kloppen om antwoorden te krijgen op velerlei vragen.

Busi­ness Con­ti­nui­ty Plan: Hoe beschermt u de con­ti­nu­ï­teit van uw onderneming?

Vul jouw gegevens in en download het document.

Consent 

De risicocontext waarin Belgische bedrijven opereren is de voorbije decennia sterk gewijzigd. Terwijl vroeger het grootste deel van de risico’s zich binnen de muren van het bedrijf situeerde (bv. brand), liggen deze risico’s vandaag grotendeels buíten de bedrijfsmuren. Denk maar aan de impact van schommelingen op de financiële markten, de gevolgen van de klimaatsverandering of de toenemende dreiging van internationale cyberbendes.

Op risico’s die een externe oorsprong kennen, heeft een onderneming veel minder vat. Om deze risico’s toch op een goede manier te managen en zo de continuïteit van uw onderneming te garanderen, is een Business Continuity Plan een krachtige management tool.

Wat is een Business Continuity Plan?

Een Business Continuity Plan is een strategisch plan waarin zowel de mogelijke calamiteiten en hun gevolgen staan neergeschreven als de maatregelen die men moet nemen wanneer er zich zo’n situatie of probleem voordoet. Een BCP beschermt de continuïteit van een onderneming na een (vaak) onverwachte, negatieve gebeurtenis.

Om een Business Continuity Plan op te stellen, is het eerst en vooral belangrijk om als ondernemer in kaart te brengen wat de potentiële risico’s zijn voor uw bedrijf en in welke mate u deze kan controleren.

Doordat er verschillende calamiteiten zijn waar een onderneming mee in aanraking kan komen, bestaat het BCP uit verschillende draaiboeken. Niet elke gebeurtenis heeft dezelfde gevolgen voor een bedrijf. Daardoor wordt er in elk draaiboek grondig verwoord wat het gevolg van een bepaald risico betekent voor de onderneming en hoe de onderneming hiermee moet omgaan.

Een garantie voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten

Nadat alle kwetsbaarheden van het bedrijf in kaart zijn gebracht, gaat u samen met interne en/of externe stakeholders oplossingsgerichte strategieën uitwerken om mogelijke escalaties zo goed en snel mogelijk aan te pakken. Deze strategieën zorgen ervoor dat de potentiële calamiteiten de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang brengen.

Het is van primordiaal belang dat deze strategieën concrete informatie bevatten. Welke stappen moet u nemen om uw klanten te blijven servicen wanneer een staking het vrachtverkeer hindert? Bij wie kunt u terecht om snel over een nieuwe productiemachine te beschikken? Op welke andere leverancier kunt u beroep doen wanneer je vaste leverancier failliet gaat?

Door op voorhand al duidelijke afspraken te maken en deze ook vast te leggen in een Business Continuity Plan, kan u een crisis sneller en efficiënter te lijf gaan.

Ontvang nu gratis onze whitepaper

Als bedrijfsmakelaar gespecialiseerd in risicoanalyse kennen wij de valkuilen en risico’s waarmee uw sector geconfronteerd kan worden.

Om u op weg te zetten met de opmaak van een Business Continuity Plan, hebben wij een uitgebreide whitepaper ontwikkeld. Hierin vindt u onder meer een overzicht van de risico’s waaraan uw bedrijf vandaag is blootgesteld en een 10-stappenplan om aan uw eigen Business Continuity Plan te beginnen.

Christel Kiebzak
Deputy Director - RBS Property

Gere­la­teer­de berichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Website foto

De Cor­po­ra­te Loss Pre­ven­ti­on Manu­al: alle brand­pre­ven­tie in één document

Property
27.06.2022

In bedrijven met meerdere vestigingen – die zich dan ook nog eens in verschillende landen kunnen bevinden – is er soms weinig uniformiteit in de aanpak van brandpreventie. Product Manager & Risk Consultant Christophe D’haeyere legt de voordelen uit van onze nieuwe tool: de Corporate Loss Prevention Manual.

Lees meer
Lees meer over De Corporate Loss Prevention Manual: alle brandpreventie in één document
Burenhinder

Buren­hin­der: ben je nog cor­rect verzekerd?

Aansprakelijkheid
26.10.2021

Sinds kort hebben rechters een pak nieuwe maatregelen tot hun beschikking om geschillen tussen buren en burenruzies op te lossen. Dergelijke conflicten hebben ook hun weerslag op verzekeringsnemers die zich hiervoor willen verzekeren. Robert Bernard, Senior Claims Advisor Construction bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit.

Lees meer
Lees meer over Burenhinder: ben je nog correct verzekerd?