De Corporate Loss Prevention Manual: alle brandpreventie in één document

In bedrijven met meerdere vestigingen – die zich dan ook nog eens in verschillende landen kunnen bevinden – is er soms weinig uniformiteit in de aanpak van brandpreventie. Product Manager & Risk Consultant Christophe D’haeyere legt de voordelen uit van onze nieuwe tool: de Corporate Loss Prevention Manual.

Website foto

Een Corporate Loss Prevention Manual (CLPM) is een document dat de leidraad vormt voor een onderneming om een brandpreventiebeleid te ontwikkelen op corporate niveau. “We hebben heel wat professionele klanten die verschillende bedrijfssites hebben, vaak ook in verschillende landen”, zegt Christophe D’haeyere. “Sommige sites zijn bijvoorbeeld na een overname in de groep opgenomen en dan zie je vaak dat er op groepsniveau een amalgaam van maatregelen rond brandpreventie geldt. In sommige sites gaat men daar heel consciëntieus mee om, in andere is dat minder strikt. Met een CLPM nemen we alle sites onder de loep en leggen we de minimumnormen vast waaraan elke site moet voldoen.”

Drie voordelen

Zo’n aanpak heeft drie grote voordelen, argumenteert Christophe D’haeyere. “Verzekeraars schrijven brandpolissen in het algemeen op groepsniveau uit. Ook de premie bepalen ze dus globaal. Als een bedrijf tien productiesites heeft en enkele daarvan zitten duidelijk onder de norm, dan kunnen deze premie- of voorwaardenbepalend zijn, ook al zijn de andere sites dus perfect in orde. Dat kan een grote impact hebben op de totaliteit van het verzekeringspakket. Naast het financiële argument is het natuurlijk ook voor de klant zelf belangrijk om zoveel mogelijk de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Vaak leveren sites onderling aan mekaar. Als er in die ketting een schakel wegvalt, bedreigt dat de continuïteit van het hele bedrijf. Het derde voordeel, ten slotte, is dat men aan de hand van de corporate manual en bijhorende dashboard op groepsniveau duidelijk kan inschatten waar gerichte investeringen nodig zijn.”

Pijnpunten detecteren

De eerste stap in een CLPM is het vaststellen waar de kritische problemen of pijnpunten zich op de verschillende sites bevinden. “Vaak zullen we dan ook als makelaar, en eventueel samen met de verzekeringsmaatschappij, de sites bezoeken en aan grondige audit onderwerpen”, legt Christophe D’haeyere uit. “Het finale resultaat van de audits vormt een synthese van de aandachts- en actiepunten die opgedeeld worden in een aantal categorieën: preventiebeleid, beschermende maatregelen (bijvoorbeeld rookdetectie, sprinklers, …) en het menselijke aspect (opleidingen, orde en netheid, …).”

Minimumvereisten voor alle sites

In samenspraak met de klant vormt dit document een gepersonaliseerde handleiding om een pakket aan minimumvereisten af te spreken die voor het hele bedrijf gelden. “Uiteraard kunnen en mogen de verschillende sites ambiëren om beter te doen dan de vastgelegde minimale vereisten”, onderstreept Christophe D’haeyere. “Nadat iedereen op hetzelfde niveau zit qua preventie, is de CPLM dan ook een leidraad om de standaarden nog verder op te trekken op groepsniveau. Het is geen eenmalig, statisch gegeven. Het is daarnaast van groot belang om alle sites bij de opmaak van de CPLM te betrekken en zo voldoende draagvlak te creëren.”

Maatwerk vraagt tijd

Voor het opstellen van een CLPM ga je beter niet over een nacht ijs. “Het definiëren van standaarden, het bezoeken van de sites, het schrijven van de manual, de richtlijnen aan alle betrokkenen communiceren, de genomen acties evalueren en naar alle sites terugkoppelen. Veel zal natuurlijk ook afhangen van het soort bedrijf: welke activiteiten heeft het precies? Hoeveel sites heeft de onderneming en hoe groot zijn die? Ieder document is in elk geval maatwerk, geen twee bedrijven zijn exact hetzelfde.”

Gekantelde verzekeringsmarkt

Tot voor enkele jaren konden bedrijven kiezen uit die verzekeraars die hen de beste voorwaarden aanleverden. In de huidige marktomstandigheden zijn het echter de verzekeringsmaatschappijen die bepalen of ze bepaalde bedrijven nog wel willen verzekeren en aan welke voorwaarden. In die optiek kan de CLPM een bijkomend argument zijn om verzekeringsmaatschappijen te overtuigen en de polisvoorwaarden te optimaliseren.

Dienstverlening Vanbreda Risk & Benefits

“Dat is meteen ook de meerwaarde van een partner als Vanbreda”, zegt Christophe D’haeyere. “We kennen onze klanten en staan dicht bij hen. Bij de opmaak van een dergelijke manual komen we tegemoet aan de verwachtingen van de verzekeringsmaatschappijen zonder daarbij de noden en dagdagelijkse realiteit van de klant uit het oog te verliezen. Zo beschermen we de verzekerbaarheid van onze klanten, nu en in de toekomst en helpen we hun bedrijfscontinuïteit te garanderen.”

Meer weten?

Vanbreda 4674 683x1024 1 150x150
Christophe D’haeyere
Senior Risk Solution Manager Property

Gere­la­teer­de berichten

YTF00464

Infra­struc­tuur­wer­ken vra­gen een modern ver­ze­ke­rings­be­leid: vier toe­komst­ge­rich­te transformaties

Bouw en vastgoed
18.02.2024

De verzekeringssector is constant in beweging en zet de nodige stappen om bouwbedrijven in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits, zet vier belangrijke transformaties op een rij.

Lees meer
Lees meer over Infrastructuurwerken vragen een modern verzekeringsbeleid: vier toekomstgerichte transformaties
MAMF01674

Duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie wor­den code­woor­den om infra­struc­tuur­wer­ken goed te verzekeren

Bouw en vastgoed
30.01.2024

Ook in het kader van infrastructuurwerken groeit het belang van duurzaamheid zienderogen. Zowel voor bouwbedrijven als de verzekeringssector is het zaak om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen en er een langetermijnvisie op na te houden, zegt Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor elke speler in de bouwsector ontwikkelen we verzekeringsoplossingen die mee evolueren met hun visie en de noden.”

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid en technologie worden codewoorden om infrastructuurwerken goed te verzekeren
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits