De WAP-garantie versus onderfinanciering: wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever?

Welke verplichtingen heb je als de werkgever in geval van onderfinanciering van jouw groepsverzekering? Je leest het in dit artikel.

Man met geld

Minimale rendementsgarantie of WAP-garantie

De minimale rendementsgarantie of WAP-garantie is het minimale rendement dat de werkgever volgens de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) verplicht moet garanderen tot uitdiensttreding of pensionering op de werkgevers- en werknemersstortingen in een groepsverzekering van het type vaste bijdragen (‘Defined Contribution’) en cash balance. De WAP legt deze verplichting op aan de inrichter van de groepsverzekering, lees de werkgever, en niet aan de pensioeninstelling. Indien het rendement van de verzekeraar ontoereikend is, zal de werkgever het verschil dus uit eigen zak moeten bijpassen.

In een groepsverzekering van het type vaste prestatie (‘Defined Benefit’) geldt deze minimale rendementsgarantie enkel op de werknemersstortingen en dient de werkgever ervoor te zorgen dat de reserves volgens wettelijke regels toereikend zijn in functie van de beloofde prestatie.

Tot vóór 2016 bedroeg deze minimale rendementsgarantie een vast percentage, namelijk 3,25% op de stortingen van de werkgever en 3,75% op de stortingen van de werknemer. Sinds 1 januari 2016 is deze rendementsgarantie jaarlijks variabel en wordt deze bepaald door de Nationale Bank van België op basis van het gemiddelde percentage van de Belgische OLO’s op 10 jaar, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. Dit geeft als resultaat dat sinds 2016 de wettelijke minimale rendementsgarantie of WAP-garantie 1,75% bedraagt, zowel op werkgevers- als op werknemersstortingen.

Rendementsverplichting van de werkgever

De rendementsverplichting van de werkgever in de groepsverzekering is tweeledig:

  • Op de werkgeversstortingen moet de werkgever een minimumrendement van 1,75% op de gestorte premies voor het pensioendeel waarborgen, na aftrek van een maximum van 5% kosten en van eventuele risicopremies. Binnen de eerste 5 jaar mag de kapitalisatie tegen 1,75% evenwel vervangen worden door de aan de spilindex gekoppelde indexering, gebaseerd op de gezondheidsindex van de consumptieprijzen, indien die een lager resultaat oplevert.
  • Op de werknemersstortingen moet de werkgever een minimumrendement van 1,75% op de gestorte premies waarborgen, zonder aftrek van kosten en na aftrek van eventuele risicopremies.

Enkel op de werknemersstortingen moet het verplichte minimumrendement op elk ogenblik collectief gefinancierd zijn. Een tekort op de werkgeversstortingen moet echter niet te allen tijde gefinancierd zijn, maar dient enkel aangezuiverd te worden in de volgende situaties:

  • voor de individuele aangeslotene bij pensionering;
  • voor de individuele aangeslotene bij een uittreding die gepaard gaat met een transfer van de reserves;
  • voor alle aangeslotenen bij de collectieve stopzetting van de pensioentoezegging.

Praktische verwerking

De meeste verzekeraars berekenen minstens één keer per jaar of de groepsverzekering al dan niet voldoende gefinancierd is ten opzichte van de minimale rendementsgarantie. Een tekort op de werknemersstortingen wordt steeds onmiddellijk opgevraagd, maar ook in geval van een tekort op de werkgeversstortingen vraagt de verzekeraar vaak een bijfinanciering aan de werkgever, evenwel rekening houdend met het saldo van het financieringsfonds.

Zoals hierboven reeds gemeld, is de werkgever niet verplicht om een tekort op de werkgeversstortingen onmiddellijk bij te financieren. Indien hij dit niet doet, zal op de pensioenfiches van de aangeslotenen echter vermeld worden dat het financieringsniveau van hun groepsverzekering geen 100% bedraagt. Om die reden kiezen werkgevers er soms toch voor om de groepsverzekering te allen tijde te financieren tot op het niveau van de minimale rendementsgarantie, hoewel zij daartoe dus niet wettelijk verplicht zijn.

In de praktijk zien we dat uw bedrijfsrevisor in veel gevallen het financieringsniveau van uw groepsverzekering (op basis van de berekeningen van de verzekeraar) opvraagt. Hij kan dan bijvoorbeeld oordelen dat de bijfinanciering van een tekort niet onmiddellijk nodig is, maar dat hiervoor wel best een boekhoudkundige provisie aangelegd wordt.

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?