Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf

Bedrijven die voedingsproducten maken, zijn zich al sterk bewust van de risico’s die ze dienen te verzekeren. Toch ontwaren onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert enkele belangrijke valkuilen. In dit eerste deel gaan ze in op de uitdagingen op vlak van aansprakelijkheid.

LYF000553

1. Bereid je voor op een mogelijke contaminatie of terugroeping

Een voedingsbedrijf levert producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie en dat brengt meteen een belangrijk aansprakelijkheidsrisico met zich mee. Een klassieke aansprakelijkheidspolis dekt materiële, lichamelijke en financiële gevolgschade die optreedt wanneer iemand een besmet voedingsproduct consumeert. Maar omdat voorkomen beter is dan genezen, zien we een toename van het aantal producten dat preventief uit de rekken wordt gehaald. De overheid waakt mee over de voedselveiligheid, voert gerichte controles uit en vraagt steeds vaker om een product terug te roepen. “Als voedingsbedrijf kan je twee belangrijke waarborgen in je BA-polis integreren”, legt Charlotte De Bruyn, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits uit. “Het gaat om puur financiële schade van derden en om recall-schade. Beide uitbreidingen waarborgen schade aan derden. Een recall-verzekering dekt de verwittigingskosten, terugtrekkingskosten, arbeidskosten en vernietigingskosten die een voedingsbedrijf moet maken om een product uit de markt te halen.” Eigen schade blijft uitgesloten. Uit ervaring blijkt echter dat de eigen (financiële) schade ook substantieel kan zijn en zelfs de voortgang van een bedrijf in gevaar kan brengen. Vanbreda adviseert daarom haar voedingsklanten om naast een BA-polis een afzonderlijke contaminatiepolis af te sluiten. “Deze zal naast recall-kosten de eigen bedrijfsschade waarborgen”, aldus Charlotte De Bruyn.

2. Houd rekening met hogere verzekerde kapitalen

Het groeiende belang van aansprakelijkheidsdekkingen uit zich eveneens in striktere contracten. Partners van een voedingsbedrijf willen in stijgende mate veiligheid inbouwen en voorkomen dat een incident het voedingsbedrijf in de richting van een faillissement zou duwen. “Dat uit zich in een vraag om verhoogde verzekerde kapitalen”, aldus Charlotte De Bruyn. “Verzekerde kapitalen tussen vijf en tien miljoen euro zijn geen uitzondering meer. Als het gaat om afspraken met bedrijven in de Verenigde Staten, dan gaat dat bedrag maal twee of zelfs naar onbeperkt.”

3. Minder ongevallen = lagere verzekeringspremie

Naast de fysieke activa van een voedingsbedrijf verdienen uiteraard ook de werknemers de nodige aandacht. Voor de verplichte arbeidsongevallenverzekering liggen de premies in een voedingsbedrijf gezien het productierisico iets hoger dan gemiddeld. “Een productie waarin mensen werken met oudere of onbeveiligde machines of met scherpe messen weegt op de statistieken”, verklaart Charlotte De Bruyn. “Een bedrijf kan dat counteren door te investeren in moderne en dus veiligere machines, maar dat garandeert niet dat ongevallen zullen uitblijven. Blijvend investeren in preventiemaatregelen is zeker een must.” Voedingsbedrijven hebben echter altijd belang bij een goede ongevallenpreventie, benadrukt Charlotte De Bruyn. “Als bedrijf wil je dat je werknemers gespaard blijven van ongevallen. Mensen beschermen is de prioriteit. De Duty of Care (= zorgplicht van de werkgever) is zeer belangrijk voor veel van onze klanten. Zij willen dat werknemers zich goed voelen en dit draagt ook bij tot stabiliteit en groei. Bovendien speelt een sectorieel tekort aan arbeidskrachten. Ook daarom wil je je mensen niet zien uitvallen.”

4. Digitalisering van de productie brengt cyberrisico’s met zich mee

De productie van voeding ronden voedingsbedrijven af met de verpakking en de etikettering van hun producten. De aanmaak van de etiketten gebeurt IT-gestuurd waardoor een cyberincident meteen ook de afwerking van de voedingsproducten in het gedrang kan brengen. “Zelfs als je er bijvoorbeeld bij een hacking in slaagt om je machines te laten draaien, kan het stilvallen van de etikettering ervoor zorgen dat je niet meer kan uitleveren”, zegt Koen Van Weert, Senior Broker Property bij Vanbreda Risk & Benefits. “Maar we zien dat ook productielijnen meer en meer gedigitaliseerd worden, waardoor criminelen ze van buitenaf kunnen stopzetten.” Dergelijke incidenten dekken voedingsbedrijven af vanuit een cyberverzekering, terwijl ze het risico op fraude met een specifieke polis opvangen. “Een vervalst maar geloofwaardig WhatsApp-bericht waarin de CFO aan de boekhouding vraagt om een grote geldsom over te schrijven, is geen cyberincident maar fraude. Bij voedingsbedrijven zien we voorbeelden van bedrog waarbij het bedrijf overgaat tot het leveren van een grote bestelling op basis van vervalste berichten. Een fraudepolis verzekert het bedrijf voor de schade van dergelijke misdrijven.”

Gere­la­teer­de berichten

VEGF05218

Onze tips voor een even­wich­tig ver­ze­kerd voe­dings­be­drijf: propertyrisico’s

Voeding
06.03.2024

Bedrijven die voedingsproducten maken, bouwen een sluitende risicodekking op aan de hand van aansprakelijkheids- en propertyverzekeringen. Onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert lichtten eerder al de aandachtspunten voor aansprakelijkheid toe. In dit artikel gaan ze in op vier belangrijke uitdagingen op vlak van propertyverzekeringen.

Lees meer
Lees meer over Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf: propertyrisico's
Recall en contaminatie update

Een recall- en con­ta­mi­na­tie­ver­ze­ke­ring leidt jouw voe­dings­be­drijf door een contaminatiecrisis

Voeding
22.04.2021

Steeds meer voedingsbedrijven sluiten naast een klassieke recall-verzekering een gespecialiseerde contaminatieverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële en andere schadelijke gevolgen die een contaminatie en/of een product recall met zich meebrengen. 

Lees meer
Lees meer over Een recall- en contaminatieverzekering leidt jouw voedingsbedrijf door een contaminatiecrisis
Crops michel delbaere 2

Van­b­re­da’s sec­tor­ken­nis over­tuigt Crop’s

Testimonial
29.07.2015

“De hardnekkige overtuigingskracht van één van jullie account managers heeft ons midden jaren ’90 over de streep getrokken”, lacht Michel Delbaere. De CEO van Crop’s (een snelgroeiende voedingsgroep gespecialiseerd in de productie en verkoop van diepvriesgroenten, -fruit en -maaltijden) kan vandaag nog steeds rekenen op de service van hetzelfde team.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda's sectorkennis overtuigt Crop's