Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

JOSEF03187

Langdurig afwezig zijn is vaak zwaar voor de werknemer, maar ook voor de werkgever blijven de gevolgen niet uit. Arbeidsongeschiktheid brengt immers heel wat directe en onrechtstreekse kosten met zich mee. Nu ook de aandacht voor welzijn op het werk toeneemt en werkgevers binnen de huidige re-integratiewetgeving niet snel genoeg op de bal kunnen spelen, zoeken almaar meer bedrijven hun heil op de verzekeringsmarkt.

In actie na vier of vijf weken

Door gebruik te maken van een re-integratietraject via een gespecialiseerde partner, kunnen werkgevers al vanaf de vierde of vijfde week van de afwezigheid actie ondernemen. Die korte termijn is ontzettend belangrijk. Via re-integratietrajecten, gekoppeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan de afwezigheid met gemiddeld drie maanden worden ingekort. Dat blijkt uit een analyse die Vanbreda Risk & Benefits maakte van de verzekeraars die re-integratietrajecten aanbieden via de arbeidsongeschiktheidsverzekering. “In bepaalde gevallen kan de medewerker tot drie keer sneller terug aan de slag”, preciseert Evelyne Lauwers. “Eén partij geeft zelfs aan dat 72 procent het werk dankzij de re-integratietrajecten hervat na zes tot acht maanden.”

Arbeidsongeschiktheidsverzekering met re-integratiebegeleiding

Werkgevers kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanreiken als extralegaal voordeel en hun werknemers op die manier een ontzorgend financieel vangnet bieden. Wanneer die verzekering dan ook nog eens wordt uitgebreid met een re-integratietraject, is het voor bedrijven mogelijk om de inzetbaarheid van hun werknemers gevoelig te verhogen, met alle positieve gevolgen van dien. “We krijgen vanuit onze rol als dienstverlener steeds vaker de vraag van ondernemingen om hen te begeleiden bij de opstart van zo’n re-integratiebeleid”, zegt Evelyne Lauwers. “Er vond de voorbije twee à drie jaar een evolutie plaats van theorie naar praktijk: waar werkgevers vroeger vooral informeerden naar de trajecten, willen ze er nu effectief in investeren.”

Niet één vaste oplossing

Enkele recente hervormingen zorgden voor een bijkomende trigger. Zo verdween ontslag door medische overmacht als eindpunt van het wettelijke re-integratietraject. Werkgevers dragen nu meer verantwoordelijkheid in de re-integratie. Ze proberen uitval zoveel mogelijk te vermijden door hun inspanningen op vlak van preventie te verhogen. Wanneer een medewerker uitvalt, wordt een passend re-integratietraject opgestart.

Zo’n traject volgt een vast stramien, waarbij de onafhankelijke externe partner eerst via een intakegesprek peilt naar de interesse en motivatie van de betrokken persoon, legt Evelyne Lauwers uit. “De keuzevrijheid van elk individu staat dus buiten kijf, net als de methode van dialoog waarmee de specifieke noden vastgesteld worden.”

Een positieve evaluatie leidt vervolgens tot een verkennende fase met begeleidingsgesprekken, gevolgd door de cruciale verbindende fase. In die laatste stap gaat de werknemer samen met de werkgever en de arbeidsgeneeskundige dienst op zoek naar een geschikte oplossing. “De werknemer kan zijn of haar oude job gewoon hernemen of een aangepaste job krijgen bij hetzelfde bedrijf. Maar ook herscholing is een optie en dat in functie van een nieuwe job, eventueel bij een andere werkgever. Een juiste arbeidscontext is tenslotte onontbeerlijk met het oog op een duurzame re-integratie”, besluit Evelyne Lauwers.

Gere­la­teer­de berichten

BSZF02174

Gewaar­borgd inko­men: rech­ter oor­deelt dat beper­king van psy­chi­sche stoor­nis­sen in col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring dis­cri­mi­ne­rend is

Personen
22.04.2024

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

Lees meer
Lees meer over Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Pexels monstera 5331211

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
30.11.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers