7 lessen over de opmars van een bijkomend plan voor ambulante kosten

Om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt, bieden steeds meer werkgevers hun werknemers bovenop de hospitalisatieverzekering een uitgebreid ambulant plan aan. Vanbreda Risk & Benefits analyseerde de data in haar portefeuille van verzekerden met een ambulant plan.

Ambulante kosten

Evelyne Lauwers, Deputy Director Health Care Consultancy, en Koen De Moor, Executive Product Manager, bij Vanbreda Risk & Benefits, trekken hieruit zeven belangrijke lessen.

1. Een hospitalisatieverzekering dekt lang niet alle kosten

Voor veel werknemers is een goede hospitalisatieverzekering, aangeboden door de werkgever, vandaag haast vanzelfsprekend. Een goede hospitalisatieverzekering geldt als een belangrijk financieel vangnet bij grote medische kosten. Dat neemt echter niet weg dat een belangrijk deel van de uitgaven voor gezondheidszorg op het conto van de patiënt komen. Uit cijfers van Assuralia blijkt dat bijna een vijfde (19,1%) van de totale uitgaven in de gezondheidszorg in 2018 uiteindelijk voor de rekening van de patiënt was. “Ruim twee derde van deze uitgaven (68,4%) zijn ambulante kosten”, preciseert Koen De Moor. “Bij tandzorgen en farmaceutische hulp of medische goederen, is het aandeel dat uiteindelijk ten laste blijft van de patiënt het hoogst.”

2. Eén op drie werkgevers kiest voor een ambulant plan

Om een beter zicht te krijgen op de meerwaarde van ambulante plannen voerde Vanbreda Risk & Benefits een ruime steekproef uit in zijn portefeuille van verzekerden met een ambulant plan. Daaruit blijkt dat de werkgevers de nood aan ambulante plannen alvast begrepen hebben. In 2011 had één op de zeven werkgevers in de portefeuille een ambulant plan afgesloten voor hun werknemers. In tien jaar tijd stelt Vanbreda meer dan een verdubbeling vast tot 34% in 2021. “De trein is vertrokken”, bevestigt Evelyne Lauwers. “Ook in het type dekking stellen we vast dat er meer en meer wordt gekozen voor een volledig ambulant pakket waar ook tussenkomst voorzien is in optical en dental kosten.”

3. Gemiddeld 360 euro per jaar aan ambulante kosten

Uit de analyse van Vanbreda Risk & Benefits blijkt bovendien dat een volwassene gemiddeld voor 360 euro per jaar aan kosten indient die in aanmerking komen voor terugbetaling via een bijkomend plan voor ambulante kosten. Voor kinderen is dit ongeveer de helft. “Van de 360 euro die verzekerden jaarlijks aan ambulante kosten indienen, komt bijna een kwart van de kosten van consultaties of prestaties bij artsen”, weet Evelyne Lauwers. “Nog eens een kwart gaat naar farmaceutische en parafarmaceutische kosten.”

4. Medische vooruitgang heeft financiële impact op de patiënt

Als we kijken naar de evoluties die het gestegen belang van ambulante plannen kunnen verklaren, dan kunnen we niet om de verschuiving van ziekenhuisopnames naar ambulante zorgen heen. Steeds vaker worden behandelingen, ingrepen en onderzoeken ambulant aangeboden waar deze vroeger in een ziekenhuis gebeurden. Daardoor valt een deel van de medische kosten uit de boot die de patiënt vroeger vanuit de hospitalisatieverzekering terugbetaald kreeg. “De behandelingen, ingrepen en onderzoeken zonder opname hebben een financiële impact op de patiënt”, zegt Koen De Moor. “De medische vooruitgang reduceert de kosten die een standaard verzekeringspakket voorheen kon vergoeden.”

5. Gezond zijn en gezond leven beïnvloedt de ambulante kosten

Dat het aandeel ambulante kosten in de lift zit, vindt een tweede verklaring in de toegenomen focus op preventie en well-being. Gezinnen zijn zich meer en meer bewust van het belang van gezond zijn en gezond leven. Van daaruit vinden ze vaker de weg naar professionele hulp. “De pandemie heeft het belang van gezondheid alleen maar extra onderstreept”, aldus Evelyne Lauwers. “Daardoor wordt nu sneller een beroep gedaan op de hulp van bijvoorbeeld psychologen, diëtisten, podologen of logopedisten. Ook de vraag naar vaccinaties zal, niet onlogisch, allicht toenemen.”

6. Tandkosten zijn de motor voor de ambulante plannen

Last but not least spelen de tandzorgen doorgaans een belangrijke rol in de beslissing om een ambulant plan te nemen. Zoals gezegd staan deze dental kosten bovenaan het lijstje van kosten die zonder ambulant plan nog vaak voor rekening van de patiënt blijven. Een blik op de kosten leert dat tandkosten bij volwassenen 25,5% van de totale ambulante kosten vertegenwoordigen. Bij kinderen gaat het om 30%. Bij volwassenen is een groot deel van deze kosten (62,5%) toe te schrijven aan tandprotheses (vaste en uitneembare). Bij kinderen zijn de grootste uitgaven aan tandzorgen terug te vinden bij orthodontie (85%). “Niet verwonderlijk aangezien het prijskaartje van een orthodontische ingreep en van tandprotheses al snel de hoogte ingaat”, weet Koen De Moor. “Verschillende mutualiteiten bieden hun leden hiervoor sinds 2021 een verhoogde tussenkomst aan, maar zelfs dat blijkt vaak onvoldoende.”

7. Een ambulant plan is meer dan een dure optie

De tussenkomst voor tandzorgen is typerend voor de evolutie van de bijkomende plannen voor ambulante kosten. Waar in 2011 een volledig ambulant pakket, waar ook tussenkomst voorzien is in optical en dental kosten, nog goed was voor ongeveer de helft van de bestaande ambulante plannen in de portefeuille van Vanbreda Risk & Benefits, is dit aandeel in 2021 gestegen tot meer dan 75%. “Het zijn cijfers die aangeven dat een ambulant plan meer geworden is dan een dure optie”, besluit Evelyne Lauwers. “Veel werkgevers slagen er met zo’n dekking in om echte meerwaarde te bieden aan hun werknemers.”

Foto evelyne
Evelyne Lauwers
General Manager HC Business Development
DMK 150x150
Koen De Moor
Executive Product Manager Health Care

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?