Forse groei van aantal bedrijven die de ambulante kosten van werknemers verzekeren

In tien jaar tijd is het aantal werkgevers verdubbeld dat werknemers naast een hospitalisatieverzekering ook een aanvullende dekking voor ambulante kosten aanbiedt. Dat blijkt uit cijfers uit de verzekeringsportefeuille in het beheer van Vanbreda Risk & Benefits. Daarmee spelen de werkgevers in op de stijgende ambulante kosten en een toegenomen focus op preventie.

Dental ambulante kosten

Een goede hospitalisatieverzekering is voor veel werknemers een belangrijk financieel vangnet bij grote medische kosten. Toch blijkt uit cijfers van Assuralia dat bijna 20% (19,1%) van de totale uitgaven in de gezondheidszorg in 2018 uiteindelijk voor de rekening van de patiënt was. Ruim twee derde van deze uitgaven (68,4%) zijn ambulante kosten. Om een beter zicht te krijgen op dit type kosten voerde Vanbreda Risk & Benefits een ruime steekproef uit in zijn portefeuille van verzekerden met een ambulant plan.

“We stelden vast dat een volwassene gemiddeld voor 360 euro per jaar aan kosten indient die in aanmerking komen voor terugbetaling via een bijkomend plan voor ambulante kosten”, zegt Evelyne Lauwers, Deputy Director Health Care Consultancy bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor kinderen is dit ongeveer de helft.”

Verschuiving naar ambulante zorg

Vanbreda Risk & Benefits stelt een verschuiving vast van ziekenhuisopnames naar ambulante zorgen. Steeds vaker worden behandelingen, ingrepen en onderzoeken ambulant aangeboden waar deze vroeger in een ziekenhuis moesten gebeuren. Daardoor valt een deel van de medische kosten uit de boot die de patiënt vroeger vanuit de hospitalisatieverzekering terugbetaald kreeg. Daarnaast heeft de toegenomen aandacht voor gezondheid de vraag naar preventieve zorg doen toenemen en ook die valt buiten het standaard verzekeringspakket.

“De behandelingen, ingrepen en onderzoeken zonder opname hebben een financiële impact op de patiënt”, zegt Evelyne Lauwers, “Maar tegelijk stappen mensen ook sneller naar bijvoorbeeld psychologen, diëtisten, podologen of logopedisten. Ook de vraag naar vaccinaties zal, niet verwonderlijk, wellicht toenemen.”

Ambulant plan bij een op drie werkgevers

De werkgevers hebben de nood aan ambulante plannen alvast begrepen, blijkt uit het onderzoek van Vanbreda Risk & Benefits. In 2011 had 1 op 7 werkgevers in hun portefeuille een ambulant plan afgesloten voor hun werknemers. In tien jaar tijd stellen we meer dan een verdubbeling vast tot 34% in 2021. Van de 360 euro die verzekerden jaarlijks aan ambulante kosten indienen, komt bijna een kwart van de kosten van consultaties of prestaties bij artsen. Nog eens een kwart gaat naar farmaceutische en parafarmaceutische kosten.

Tandkosten nemen een grote hap

Tandzorgen staan bovenaan het lijstje van kosten die zonder ambulant plan nog vaak voor rekening van de patiënt blijven. Om die reden spelen ze doorgaans een belangrijke rol in de beslissing om een ambulant plan te nemen. Een blik op de kosten leert dat bij volwassenen een groot deel van deze kosten (62,5%) toe te schrijven is aan protheses (vaste en uitneembare). Bij kinderen zijn de grootste uitgaven aan tandzorgen terug te vinden bij orthodontie (85%).

Tandkosten vertegenwoordigen bij volwassenen 25,5% van de totale ambulante kosten, bij kinderen gaat het om 30%. Dit aandeel is dus nagenoeg even groot als dat voor consultaties en prestaties van artsen en farmaceutische en parafarmaceutische kosten.

“Onze analyse van het type ambulante dekking toont aan dat de keuze meer en meer valt op een volledig ambulant pakket waar ook tussenkomst voorzien is in optical en dental kosten”, bevestigt Evelyne Lauwers. “Waar in 2011 zo’n pakket nog goed was voor ongeveer de helft van de bestaande ambulante plannen in onze portefeuille, is dit aandeel in 2021 gestegen tot meer dan 75%. Het zijn cijfers die aangeven dat een ambulant plan meer geworden is dan een dure optie. Veel werkgevers slagen er met zo’n dekking in om echte meerwaarde te bieden aan hun werknemers.”

Foto evelyne
Evelyne Lauwers
General Manager HC Business Development
DMK 150x150
Koen De Moor
Executive Product Manager Health Care

Gere­la­teer­de berichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers