Het aanvullend pensioenplan en de opzeggingsvergoeding

Meer en meer werknemers genieten via hun werkgever van een aanvullend pensioenplan hetzij via een groepsverzekering beheerd door een verzekeraar, hetzij via een pensioenplan beheerd door een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP of ook wel pensioenfonds genaamd). Wel vaker rijst de vraag wat er moet gebeuren wanneer men afscheid neemt van een medewerker. Het aanvullend pensioenplan heeft immers een invloed op de kostprijs van het ontslag. Een kostenplaatje dat vanuit verschillende invalshoeken analyse vergt en waar mogelijk kan worden geoptimaliseerd. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht toe.

Vrouw met laptop

Wanneer er een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst kan dit op twee manieren. Ofwel wordt de werknemer gevraagd om een opzegtermijn te presteren, ofwel wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd met betaling van een opzeggingsvergoeding. Het spreekt voor zich dat het einde van de arbeidsovereenkomst ook het einde van de opbouw van het aanvullend pensioen betekent.

  • Beëindiging met opzeggingstermijn: indien de werknemer wordt gevraagd om een opzegtermijn te presteren, blijft de werknemer onder contract en lopen alle rechten en plichten door, inclusief de aansluiting aan het aanvullend pensioenplan. De betrokken werknemer blijft aangesloten aan het pensioenplan tot het einde van de opzegtermijn, wat concreet betekent dat de werkgever de verplichting heeft tot doorbetaling van de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen en dit zolang de werknemer in dienst is. Ook de persoonlijke bijdragen van de werknemer blijven, indien van toepassing, doorlopen.
  • Beëindiging met opzeggingsvergoeding: indien de werkgever ervoor kiest om onmiddellijk een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, dan stopt ook de verplichting tot betaling van werkgeversbijdragen onmiddellijk. De werkgever dient een compenserende opzeggingsvergoeding uit te betalen voor de duur van de niet te presteren opzegtermijn.

Berekening opzeggingsvergoeding

De rechtspraak heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken over het beschouwen van de werkgeversbijdragen als een looncomponent die – zeker indien individualiseerbaar – in rekening moeten worden gebracht bij het berekenen van de opzeggingsvergoeding. Concreet zal het basisjaarloon voor de berekening van de opzeggingsvergoeding verhogen, aangezien men de opbouw van het aanvullend pensioen van de laatste 12 maanden dienst mee in rekening moet nemen.

Eenmalige werkgeversbijdrage bij uitdiensttreding

Een mogelijke benadering van het aanvullend pensioenplan in het kader van een opzeggingsvergoeding, is via een eenmalige premiestorting tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

De mogelijkheid bestaat om in geval van een onmiddellijke beëindiging van het contract met betaling van een opzeggingsvergoeding, de werkgeversbijdragen niet mee op te nemen in de berekeningsbasis van de vergoeding. De premies worden in dat geval via een eenmalige storting in het aanvullend pensioenplan van de ex-werknemer geïnjecteerd. De storting is daarbij gelijk aan de som van alle werkgeversbijdragen die betaald hadden moeten worden tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding. Indien het aanvullend pensioenplan gefinancierd wordt door werkgevers- en werknemersbijdragen, dan zullen ook de werknemersbijdragen in het pensioenplan worden gestort en in mindering worden gebracht van de opzeggingsvergoeding.

Dit is om verschillende redenen een voordelige ingreep:

  • De gunstigere inhoudingen van 8,86% bijzondere werkgeversbijdrage en 4,4% premietaks blijven zoals gebruikelijk verschuldigd op de gestorte som;
  • Noch werkgever, noch werknemer zijn op deze storting gewone sociale bijdragen verschuldigd, in tegenstelling tot bij de opzeggingsvergoeding;
  • De betaalde werkgeversbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en de werknemer wordt er op het moment van de storting niet op belast;
  • Voor de betaalde persoonlijke bijdragen, indien van toepassing, geniet de werknemer een fiscale aftrek;

Het aanvullend pensioenplan van de ex-werknemer groeit verder aan en wordt later fiscaal voordeliger belast.

Informeer uw werknemer

Deze werkwijze is enkel mogelijk indien het pensioenreglement deze betaling uitdrukkelijk, juist en duidelijk heeft omschreven en van toepassing maakt op alle aangeslotenen. Bovendien is het van cruciaal belang dat de werknemer hieromtrent duidelijk geïnformeerd wordt. In het arbeidsrecht loeren immers heel wat dwingende wetsbepalingen om de hoek.

Uw werknemer te gepasten tijde informeren is een belangrijke stap binnen het uitdienstproces om te vermijden dat de werknemer tweemaal de werkgeversbijdrage opeist: een eerste keer via de storting in het pensioenplan, een tweede keer via de opname in de opzeggingsvergoeding.

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?