Welke mogelijkheden bieden sectorale loonsverhogingen?

Het interprofessioneel akkoord 2021-2022 geeft aan de sectoren een loononderhandelingsmarge van 0,4%. Indien je als werkgever de keuze krijgt om deze loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, kan je overwegen om een aanvullende verzekering voor jouw personeelsleden in te voeren of een bestaande te optimaliseren.

Sectorale verhoging

De meeste sectoren zijn nog aan het bekijken hoe ze deze loonnorm zullen invullen en welke vrijheden ze daarbij geven aan de ondernemingen. Wij zetten de verschillende mogelijkheden alvast kort voor je op een rijtje.

Medische kosten

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de sectorale loonsverhoging aan te wenden voor de invoering van een collectieve hospitalisatie- of ambulante kostenverzekering of de optimalisatie ervan. Zowel voor een hospitalisatieverzekering als voor een verzekering ambulante kosten zijn er meerdere verzekeringsmogelijkheden op de markt die passen binnen het budget van de sectorale loonsverhogingen.

Aanvullend pensioen

In paritaire comités waar er geen sectoraal pensioenstelsel in voege is of waar de loonsverhoging niet via een sectorplan wordt doorgevoerd, kunnen werkgevers ervoor kiezen om de verhoging aan te wenden voor de verhoging van een bestaand bedrijfspensioenplan of, indien er nog geen aanvullend pensioen opgebouwd wordt voor de werknemers, de invoering van een nieuw bedrijfspensioenplan. Indien er een nieuw pensioenplan opgestart moet worden, zijn echter niet alle verzekeraars daartoe bereid indien de premies beperkt zijn.

In sommige paritaire comités is een sectoraal pensioenstelsel in voege. Deze sectoren kunnen beslissen om nieuw onderhandelde loonsverhogingen aan te wenden voor de verhoging van de bijdragen van het sectorplan.

In paritaire comités die de mogelijkheid bieden aan ondernemingen om buiten toepassingsgebied van het sectorplan te vallen via een eigen bedrijfspensioenplan, dient dat ondernemingsplan te allen tijde minstens gelijkwaardig te zijn aan het sectorplan. Een verhoging van de bijdragen van het sectorplan impliceert voor deze ondernemingen dus ook een verhoging van de bijdragen van hun bedrijfspensioenplan, tenzij die bijdragen al hoger lagen dan wat het sectorplan voorschreef. De sector zal voor deze ondernemingsplannen een termijn opleggen waarbinnen zij een attest van hun verzekeraar moeten indienen dat hun pensioenplan gelijkwaardig is aan het sectorplan. Indien de sectorverhoging niet (volledig) aangewend dient te worden voor de verhoging van de pensioenopbouw, kan de werkgever ervoor kiezen om het saldo te spenderen aan andere gelijkwaardige voordelen.

In het kader van de wet op het eenheidsstatuut mag de besteding van de sectorale loonsverhoging aan een pensioenplan niet tot gevolg hebben dat de bestaande verschillen tussen arbeiders en bedienden groter worden of dat er nieuwe verschillen ingevoerd worden.

Andere voordelen

Sectorale loonsverhogingen kunnen vaak ook aangewend worden voor andere gelijkwaardige voordelen, zoals bijvoorbeeld de invoering of verhoging van maaltijdcheques of ecocheques. Een combinatie van verschillende voordelen is meestal ook mogelijk.

Ieder paritair comité legt via een tweejaarlijks sectorakkoord een eigen kader vast met eventuele keuzemogelijkheden voor de werkgevers. Nuttig om weten is dat de sectoren steeds een termijn bepalen waarbinnen de ondernemingen moeten beslissen op welke manier zij de sectorale loonsverhoging wensen toe te kennen. Indien de onderneming niet (tijdig) kiest voor een gelijkwaardig voordeel, zal de standaardoptie van het sectorakkoord toegepast worden (bv. verhoging van de brutolonen, invoering van ecocheques, toekenning van een jaarlijkse premie, …).

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?