Wijzigingen arbeidsongevallenwet

De wetgever heeft de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 grondig aangepast. Een overzicht.

Het systeem van ‘onevenredig verzwaard risico’ werd ingevoerd om de veiligheid van uw werknemers te verbeteren.

Aanpassing van het wettelijk maximum in arbeidsongevallen

Het wettelijk maximum basis jaarloon zoals bepaald in de wetgeving arbeidsongevallen wordt door de wetgever, in het kader van de welvaartsaanpassingen, aangepast vanaf 1 januari 2016. Er komt een verhoging van ongeveer 1,25% waardoor het wettelijk maximum voor 2016 op 41.442,43 EUR komt te liggen.

(Bron: definitieve publicatie in Belgisch Staatsblad tbc)

Aanpassing van de bijdrage arbeidsongevallen van het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden (FMV)

Als compensatie van de verhoging van het wettelijk maximum, waardoor de premie voor werkgevers verhoogt, verlaagt de bijdrage van het FMV per 1 januari 2016 van 4,13% naar 3,75%. Voor de jobstudenten is er nog steeds een bijdrage van 20% ten voordele van het Fonds voor Arbeidsongevallen, waardoor de totale bijdrage hier verlaagt van 24,13% naar 23,75%.

(Bron: publicatie in Belgisch Staatsblad op 20/11/2015)

Aanpassing van de selectiecriteria voor ‘onevenredig verzwaard risico’

Het systeem van ‘onevenredig verzwaard risico’ werd ingevoerd om de veiligheid van de werknemers te verbeteren. Dit is van toepassing voor werkgevers die op basis van gegevens van drie boekjaren een schadelast vertonen (frequentie en ernst) die abnormaal hoog is t.o.v. het gemiddelde van de werkgevers die dezelfde soort activiteiten uitoefenen.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen stelt ieder jaar de verzwaarde risico’s vast en deelt die mee aan de verzekeringsnemers en de betrokken Arbeidsongevallenverzekeraars.

Na evaluatie van het selectiesysteem door het Technisch Comité voor de Preventie werd het selectiemechanisme aangepast. Een verzekerd risico zal voortaan als ‘onevenredig verzwaard risico’ geselecteerd worden indien:

  • in de onderneming de risico-index* op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens 3x de risico-index van de activiteitensector, waartoe de onderneming behoort, bedraagt en minstens 5x de risico-index van de privésector;
  • en er in de loop van deze beide kalenderjaren minstens 2 arbeidsongevallen gebeurden en minstens 6 in de loop van de observatieperiode.

De in november 2015 als ‘onevenredig verzwaard risico’ aangeduide risico’s werden reeds geselecteerd op basis van de nieuw gedefinieerde criteria.

(Bron: publicatie in Belgische Staatsblad op 27/11/2015)

*De risico-index is gelijk aan de som van de frequentie en de ernst, gedeeld door het arbeidsvolume dat wordt uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
De frequentie is het totale aantal arbeidsongevallen dat werd geregistreerd in de loop van de observatieperiode, vermenigvuldigd met 4.
De ernst is het aantal ten gevolge van arbeidsongevallen werkelijk verloren kalenderdagen, beperkt tot 120 dagen per arbeidsongeval. Voor een dodelijk ongeval worden 120 dagen in rekening gebracht.

Wij zijn er voor u.