Bent u verzekerd tegen één van de grootste oorzaken van een faillissement?

Een bepaalde gebeurtenis zoals een grote brand als gevolg van een kortsluiting kan uw bedrijfspand en -uitrusting onbruikbaar maken, waardoor uw bedrijfsactiviteiten voor langere tijd stilliggen. Uw organisatie is dan hoogst kwetsbaar en u blijft achter met zware financiële gevolgschade: de bedrijfsschade. Het is op dat moment van kapitaal belang dat u over de juiste bedrijfsschadeverzekering beschikt. Want onjuiste of onvoldoende dekking kan domino-gewijs de aanleiding vormen tot een faillissement.

Voorkom een faillissement, voorzie de juiste uitkeringstermijn in uw bedrijfsschadeverzekering.

Een bedrijfsschadepolis is noodzakelijk omdat een dekking voor materiële schade meestal onvoldoende is. Twee belangrijke factoren spelen een rol bij een bedrijfsschadeverzekering:

  1. Het element ‘tijd’: de nasleep van een schadegeval kan een tijdje duren. Dit is de ‘vergoedingsperiode’ of ‘uitkeringstermijn’.
  2. Het financiële aspect: de raming van het te dekken mogelijke verlies vormt de basis voor de berekening van het ‘jaarbedrag’. Dit noemt men ook het ‘verzekerde belang’; het bestaat uit alle vaste kosten met daarbij de nettowinst of -verlies of de omzet minus alle variabele kosten.

Natuurlijk zijn een goed verzekerd belang en een 30% increase/decrease-clausule belangrijk, maar vooral de uitkeringstermijn moet lang genoeg zijn.

In de praktijk zien we steeds vaker dat er met die uitkeringstermijn veel te zuinig omgegaan wordt, wat voor ellende zorgt die te vermijden valt.

Hoe lang duurt het vooraleer mijn bedrijf na een ernstig schadegeval opnieuw even vlot zal draaien als voordien?

Verzekeringnemer en makelaar zoeken samen het antwoord op die vraag en bepalen zo samen de geschikte uitkeringstermijn.

De schade die een bedrijf lijdt, wordt in grote mate bepaald door de periode waarin de productie stilligt, de zgn. herstelperiode.

Vaak gaat men ervan uit dat het bedrijf opnieuw op volle kracht zal draaien na de heropbouw van de gebouwen en zodra het productiemateriaal hersteld is. Niets is helaas minder waar. Het duurt veel langer om klanten terug te winnen, en ook imagoschade verdwijnt niet zomaar.

We zochten voor u uit welke factoren een rol spelen bij het bepalen van de geschikte uitkeringstermijn.

Is de uitkeringstermijn van mijn bedrijfsschadeverzekering toereikend voor mijn bedrijf?

De uitkeringstermijn is de periode waarin de schadelijdende onderneming een uitkering ontvangt van de verzekeraar om de gevolgen van een schadegeval op te vangen. Die vergoedingsperiode vangt aan op de dag van het schadegeval en is beperkt tot de maximumduur die vastgelegd werd in het contract. Dit tijdvak is meestal verzekerd voor 12, 18 of 24 maanden. In de praktijk zien we voornamelijk een termijn van 12 maanden opduiken in verzekeringspolissen.

En daar zit nu net het probleem: in veel schadegevallen schiet een uitkeringstermijn van 12 maanden schromelijk tekort.

Om een optimale dekking te genieten, is het heel belangrijk om de verzekerde periode zo correct mogelijk in te schatten.

Hoe bepaal ik de ideale duur van de uitkeringstermijn voor mijn onderneming?

Om een goed inzicht te krijgen is het belangrijk om samen de kritieke processen en productielijnen in kaart te brengen.

Voor de gebouwen:
• de termijn voor vaststellingen en organisatie van expertise;
• de termijn voor afbraak en wederopbouw;
• de nodige termijnen voor het bekomen van bouw- en exploitatievergunningen;
• de mogelijke opzeggingstermijn van de huurovereenkomst;
• de tijd nodig voor andere administratieve procedures.

Voor de uitrusting en installaties:
• herstellingstermijnen; termijnen voor vervanging, installatie en testen;
• vervoertermijnen, export- of importproblemen, douaneproblemen;
• tijd voor de wedersamenstelling van plannen, tekeningen, archieven, modellen en informatiedragers, …

Voor grondstoffen en goederen:
• termijnen voor wedersamenstelling van de voorraden naargelang van hun aard of van de oorsprong van de gebruikte producten;
• moeilijkheden inzake vervoer en toevoer;
• moeilijkheden bij het opslaan.

Voor het verlies aan marktaandeel en klanten:
• termijnen om klanten terug te winnen;
• mogelijke uitwijkmogelijkheden (intern of extern).

Voor uitwijkmogelijkheden:
U zult moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om processen na een schade geheel of gedeeltelijk voort te zetten. Uitwijkafspraken met collegabedrijven behoren tot de mogelijkheden, of het (deels) overzetten van de productie naar een nabijgelegen vestiging.
Maar ook dat is geen ideale oplossing: de werkzaamheden elders doorstarten gaat vaak gepaard met een flink bedrag aan extra kosten, lagere brutomarges en marktverlies. Ook daarmee houdt u beter rekening bij het inschatten van de uitkeringstermijn.

The devil is in the details

Onderschat het belang niet van zaken die op het eerste zicht bijkomstig lijken. Neem nu het opruimen en opnieuw bouwrijp maken van de schadelocatie: asbestsanering kan een vertraging van enkele weken veroorzaken tegenover een ‘normale’ situatie.

Alleen met een bedrijfsschadeverzekering die volledig aansluit bij de situatie van uw bedrijf heeft uw onderneming kans om een aanzienlijke calamiteit te overleven. Als het verzekerde bedrag te laag is en/of de uitkeringstermijn te kort, is er sprake van onderverzekering.

De realiteit verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig, idealiter jaarlijks, de uitkeringstermijn en het verzekerde belang van uw onderneming herziet. Anders riskeert u een nare verrassing bij uw eerstvolgende schadegeval.

Wij adviseren om bij de jaarlijkse beoordeling van uw polis uit te gaan van het ‘worstcasescenario’. Hou rekening met sloop, ontwerp, vergunningen, werkelijke bouwtermijn, bedrijfsinrichting, ingebruikstelling, voorraadopbouw enz. en vergeet zeker de periode erna niet, voor het omzetherstel. Geef de lengte van de termijn prioriteit boven een premiebesparing. Want een ongeluk zit in een klein hoekje!

Wij zijn er voor u.

Wilt u samen de geschikte uitkeringstermijn voor uw onderneming berekenen? Wenst u hierover te overleggen? Neem contact met ons op!