Het belang van een professionele doemdenker

Ondernemers hebben het onstuitbare optimisme om steeds nieuwe opportuniteiten te zien. Maar minstens zo belangrijk is het om elk potentieel risico waarmee een nieuwe opportuniteit gepaard gaat correct in te schatten. Gebeurt dat niet, dan zijn financiële catastrofes niet uit te sluiten. Als verzekeringsmakelaar zijn wij de professionele doemdenker die de ondernemer zal challengen over zijn risico’s.

Het belang van een professionele doemdenker

Hoewel we het label ‘verzekeringsmakelaar’ dragen, is het correcter om ons te zien als risicoconsultants. Dat is immers precies wat wij doen: zoveel mogelijk rampscenario’s in kaart brengen en de ondernemer hierover informeren. Zelf heeft hij doorgaans het meest optimistische scenario voor ogen. Die positieve ingesteldheid is niet alleen eigen aan het ondernemerschap, het is ook een belangrijke randvoorwaarde om innovatief en vernieuwend uit de hoek te komen. Het is dan aan ons om hem op datgene te wijzen dat mogelijk een gevaar vormt voor het behalen van zijn doelstellingen.

Een risico hoeft niet voor de hand te liggen om relevant te zijn. Het kan zowel groot als klein zijn, zich frequent of zelden voordoen, een beperkte of ingrijpende impact hebben. De maatregelen die genomen worden, zijn telkens hierop afgestemd. Een risico dat zich frequent voordoet, vraagt om directe maatregelen. Doet het zich zelden voor? Dan is het zinvol om te kijken naar de mogelijke impact. Zo is de kans op een brand allicht klein, maar de gevolgen zijn enorm. Het kan in een oogwenk iemands levensproject verwoesten. Het komt er dan op aan om maatregelen te treffen die de impact zo klein mogelijk maken. Kortom, als risicoconsultants bieden wij oplossingen voor reële gevaren en zorgen er zo voor dat de ondernemer ‘s nachts op beide oren kan slapen.

Nuchter en realistisch

Tegenover het optimisme van de ondernemer plaatsen wij een gezonde dosis realisme. Dat doen we door een aantal specifieke vragen te stellen. Daarbij houden we hem in onze rol van risicoconsultant – of misschien beter: in onze rol als professionele doemdenker – een uitgesproken pessimistisch scenario voor.

Bijvoorbeeld:

Een voedingsbedrijf verzekert zich tegen bedrijfsschade, bijvoorbeeld ten gevolge van een brand. De waarborg die wij voorstellen, geeft de zaakvoerder de zekerheid dat hij in een noodlijdende situatie een bedrag ontvangt dat minstens de vaste kosten zal dekken. Hij kan zich hierdoor – in geval van ramp – volledig toeleggen op de wederopbouw. Wat als we hem onvoldoende gewaarschuwd hadden en hij koos voor een vergoedingsperiode van 12 maanden terwijl de wederopbouw twee jaar in beslag nam?

Om de risico’s goed in kaart te brengen, zullen we de bedrijfsleider vooraf heel wat standaardvragen stellen. Bijvoorbeeld: wat als hij op zoek moet naar een nieuw pand, terwijl er op de markt nauwelijks gebouwen beschikbaar zijn? Wat als er geen tweedehands machines zijn om zijn beschadigde infrastructuur te vervangen? Wat als nieuwe vergunningen een hele poos op zich laten wachten?
Met deze standaardvragen dwingen we de ondernemer tot realisme. Het is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet alle risico’s afgedekt kunnen worden met een verzekering. Bepaalde zaken, zoals reeds bestaande schades of het al dan niet succesvol zijn van een bepaald product, zijn nu eenmaal niet te verzekeren.

Cyberrisico's: een onderschat gevaar

Jaarlijks behandelen wij bij Vanbreda Risk & Benefits meer dan 30.000 schadegevallen. Hierdoor zijn we in staat om gevaren te zien die door de ondernemer zelf als triviaal worden weggezet. Of om hem te wijzen op gevaren waarvan hij nog niet op de hoogte is.

Tot die laatste categorie behoren cyberrisico’s. De meeste klanten hebben daar nog weinig of geen hinder van ondervonden. Toch zijn er al heel wat aanvallen geweest, en dat vaak zonder dat de ondernemer zelf in de gaten had wat zich afspeelde. Ook kwam het voor dat concurrenten met een hardnekkig cyberprobleem kampten, maar daaraan geen ruchtbaarheid gaven in de pers. Dat versterkt bij de collega-ondernemer actief in diezelfde sector het gevoel van onaantastbaarheid. Zelfs wanneer hij gewezen werd op het dreigende gevaar. Hij zal een cyberpolis minder overwegen vermits hij er nog nooit het slachtoffer van werd.

Het illustreert een veel voorkomende denkfout: de ondernemer kijkt naar het verleden, terwijl hij naar de toekomst moet kijken. In het voorbeeld van cybercriminaliteit: de wereld raakt steeds meer gedigitaliseerd. De kans dat je vroeg of laat het slachtoffer wordt van zo’n aanval, is heel reëel. Als marktleider hebben we op talloze terreinen als geen ander zicht op nieuwe tendensen in de snel evoluerende verzekeringswereld. Onze experten spelen kort op de bal door innovatieve producten te ontwikkelen die beantwoorden aan het indekken of beperken van nieuwe en toekomstige risico’s.

Tot slot: je kan een ondernemer informeren over de risico’s die hij loopt, maar het is steeds aan hem om te beslissen hoe hij hiermee zal omgaan. Sommigen zeggen: “Ik weet dat het een risico is en ik zal ermee leren leven.” Dat is dan ook zo. Op zijn minst heb je hem als professionele doemdenker op de hoogte gebracht over het gevaar dat mogelijks dreigt.

Christel Kiebzak