Welke impact heeft de nieuwe CO2-berekeningsmethode op uw wagen?

Er is een nieuwe CO2-berekeningsmethode: de - enkel in Europa - gehanteerde NEDC-test (New European Driving Cycle) is vervangen door een wereldwijd geldende test: de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Omdat er momenteel een overgangsperiode geldt, is er nog geen fiscale impact.

Welke impact heeft de nieuwe CO2-berekeningsmethode op uw wagen(park)?

Van NEDC naar WLTP

Vanaf september 2018 zijn alle auto’s die worden ingeschreven onderworpen aan een nieuwe Europese regelgeving die ervoor zorgt dat de uitstoot – met name fijnstof en stikstofoxyden strikter gemeten wordt. Deze nieuwe WLTP-test vervangt de bestaande NEDC-test.

De WLTP-test zorgt voor een gemiddelde verhoging van 5 gram CO2/per kilometer. Doordat de CO2-waarde omhoog gaat, stijgt ook de Belgische autobelastingen – met name de BIV (Belasting op inverkeerstelling) en de verkeersbelasting.

Onderstaande figuur maakt deze verhoging duidelijk aan de hand van enkele concrete voorbeelden:

Overgangsperiode

Om de geleidelijke overgang van de huidige NEDC-waarden naar de nieuwe WLTP-waarden tot stand te brengen is geopteerd voor een overgangsperiode. In Vlaanderen loopt deze tot eind 2019 en in Wallonië tot eind 2020. Tijdens deze fase is er een methode ontwikkeld om uit de gemeten WLTP CO2-waarde ook een NEDC CO2-waarde te berekenen. Voorlopig gebeurt de taxatie nog steeds via de oude meetmethode: de NEDC-test. Hierdoor is er nog geen fiscale impact te voelen.

Gevolgen nieuwe en oude voertuigen

Wanneer u nog over een voertuig beschikt dat is ingeschreven vóór september 2018 blijft de CO2-waarde die bij inschrijving bekend was geldig. Enkel de NEDC-waarde staat dus vermeld op uw Europees conformiteitscertificaat.

Wanneer u vandaag een nieuwe wagen aanschaft zullen beide waarden, NEDC en WLTP, vermeld staan op uw Europees conformiteitscertificaat.

Tot eind 2019 zal dus op Vlaams niveau de taxering berekend blijven op basis van de NEDC-waarde. Het zal aan de nieuwe regering zijn om te bekijken tot wanneer de oude testwaarden van toepassing kunnen blijven en hoe ze de fiscale impact van de nieuwe waarden gaan opvangen.

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het nummer 03 217 67 67 of info@vanbreda.be.